• Startdatum:
 • 15 september 2020
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 60
 • RvR:
 • 60

De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist of -advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". 

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn: 

 • Arbeidsovereenkomst en varianten
 • Eenzijdige wijziging, grondrechten
 • Medezeggenschap
 • CAO-recht
 • Pensioenrecht
 • Ontslagrecht
 • Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
 • Arbeidsprocesrecht 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.   

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Elke module wordt behandeld en uitgediept door een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). In elk college wordt een casus in groepjes uitgewerkt en daarna plenair besproken. Er is veel ruimte voor interactie en er is een lerend effect doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). "De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus cursusleiders Prof. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. 
De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich tevens doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. 

Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, dat tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen. 
In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt.

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend, is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft zo toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Eveneens is van belang dat men minimaal 50 onderwijsuren heeft gevolgd.
Zie nader hieromtrent: http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/contents/lidmaatschap

De specialisatieopleiding Arbeidsrecht is tevens erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u de opleiding hebt afgerond, kunt u zich laten registreren met de specialisatie Arbeidsrecht. U kunt de specialisatieopleiding Arbeidsrecht, alsook de actualiteitencursus Arbeidsrecht dus als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR arbeidsrecht te voldoen.  

Cursusdagen:

dinsdag 15 september 2020                                                         
dinsdag 22 september 2020                                                         
dinsdag 29 september 2020                                                       
dinsdag 6 oktober 2020                                                       
dinsdag 27 oktober 2020                                                       
dinsdag 3 november 2020                                                       
dinsdag 10 november 2020                                                       
dinsdag 17 november 2020                                                       
dinsdag 24 november 2020                                                       
dinsdag 1 december 2020                                                       
Examen in januari 2021, datum nog niet bekend


Dagprogramma:

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur: College
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: College
17.15 uur: Diner
18.30 uur: College
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: College
21.45 uur: Einde

 

Bijeenkomst 1:  Introductie en de arbeidsovereenkomst
Dinsdag 15 september 2020

Arbeidsovereenkomst in al zijn varianten

 • Ontwikkeling arbeidsrecht
 • Definitie arbeidsovereenkomst
 • Gradaties van dwingend recht
 • Inleningsconstructies (uitzending, detachering, pay-rolling)
 • Loondoorbetaling bij niet-werken

 Docent: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur 


Bijzondere bedingen

 • Proeftijdbeding
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Nevenwerkzaamhedenbeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Boetebeding

Docent: Mr. J. Schulp; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 2: Collectieve arbeidsvoorwaarden
Dinsdag 22 september 2020

Cao-recht en stakingsrecht

 • Collectief onderhandelingsrecht
 • Samenloop en werkingssfeer cao's
 • Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
 • Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel
 • Stakingsrecht

Docent: Mr. K.P.D. Vermeulen; 14.00 tot 17.15 uur


Pensioenregelingen     

 • Pensioenakkoord: uitwerking nieuw stelsel
 • Pensioenovereenkomst, -regeling en -reglement
 • Uitvoering pensioenregelingen, uitvoeringsovereenkomst
 • Pensioenrisico’s en de verdeling daarvan
 • Cao en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen
 • Betekenis algemeen vermogensrecht
 • Wijziging pensioenregeling
 • Kortingen pensioenfondsen
 • Overige actualiteiten

Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 3:  Medezeggenschap
Dinsdag 29 september 2020

Ondernemingsraad

 • Instelling OR
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
 • Procederen bij de Ondernemingskamer

Docent: Mr. L.C.J. Sprengers; 14.00 tot 17.15 uur

WW in vogelvlucht

 • Verzekeringsplicht
 • Uitkeringsvoorwaarden
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Maatregelen en boetes

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 4: Goed werknemerschap en werkgeverschap
Dinsdag 6 oktober 2020

Bepaalde tijd contracten

 • Bepaalde tijd contracten
 • Artikel 7:611 BW, toegespitst op het leerstuk van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

 Docent: Mr. D. van Deventer; 14.00 tot 17.15 uur


Grondrechten in de arbeidsverhouding

 • Grondrechten
 • Privacy/ Wet bescherming persoonsgegevens
 • Klokkenluiders

Docent: Mr. I.J. de Laat; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 5: Einde van de arbeidsovereenkomst I
Dinsdag 27 oktober 2020

Ontslaggronden en jurisprudentie / Ontslaggronden in de arbeidsprocedure

Docent: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur


Procedure in hoger beroep / Ontslagprocedure 

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 6: Einde van de arbeidsovereenkomst II - Bijzonder ontslagrecht
Dinsdag 3 november 2020

Ontslag op staande voet

Docent: Prof. mr. dr. S.F. Sagel; 14.00 tot 17.15 uur
 

Herstructurering en inkrimping onderneming

 • Reorganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Faillissement
 • Collectief ontslag
 • Sociaal Plan

Docent: Mr. C. Nekeman; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 7: WW & Fiscale aspecten arbeidsrecht
Dinsdag 10 november 2020

Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen

 • Dienstbetrekking 
 • Wet DBA 
 • Fiscale aspecten beëindiging dienstbetrekking
 • Werkkostenregeling
 • Aandelengerelateerde beloningen

Docent: mr. A.L. Mertens en mr. A.C. Smale; 14.00 tot 17.15 uur

Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief 

 • Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
 • Werknemersparticipatie
 • Optie- en bonusregelingen
 • Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ' lifting the corporate veil'
 • Statutair directeur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid 

Docent: mr. E.S. de Bock; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 8: Werkgeversaansprakelijkheid & Statutair bestuurder
Dinsdag 17 november 2020

Werkgeversaansprakelijkheid

Docent: Mr. C. Aarts; 14.00 tot 17.15 uur
 

Statutair bestuurder

 • Benoeming en ontslag van de bestuurder
 • Samenloop tussen arbeidsrecht en vennootschapsrecht

Docent: mr. dr. J.H. Bennaars; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 9: Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Dinsdag 24 november 2020

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Situationele arbeidsongeschiktheid
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Ziekte in geschil
 • Ziekte en ontslag

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en mr. M.A. Goldschmidt; 14.00 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 10. Arbeidsprocesrecht
Dinsdag 1 december 2020 (start om 13:00!!)

Strategisch procederen

Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 13.00 tot 16.15 uur


Instructie juridisch betoog

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 16.15 tot 17.15 uur


IPR

Docent: Mr. dr. L.M. van Bochove; 18.30 tot 21.45 uur

 

Examen januari 2021, datum  nog niet bekend
De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen kandidaten een diploma. Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.

Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. C.M. Aarts
...
Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
bennaars docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. dr. J.H. Bennaars
...
mr. dr. L.M. van Bochove pao leiden
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
De Bock docent Arbeidsrecht PAO Leiden
Docent
mr. E.S. de Bock
...
boot docent pao leiden
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Deventer docent Arbeidsrecht JPAO Leiden
Docent
mr. H.J. van Deventer
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Docent
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
goldschmidt docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.A. Goldschmidt
...
Docent Heerma van Voss PAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
...
keulaards docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.J.M.T. Keulaerds
...
Docent de Laat Arbeidsrecht JPAO Leiden
Docent
mr. I.J. de Laat
...
marwijk kooy docent pao
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
mertens docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.L. Mertens
...
nekeman docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. C. Nekeman
...
sagel docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. S.F. Sagel
...
Judith Schulp docent JPAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
mr. J. Schulp
...
smale docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.C. Smale
...
sprengers docent bij pao leiden
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
vermeulen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


De opleiding vindt plaats op de Oude Sterrewacht.

Op dinsdag 24 november 2020 zal de opleiding éénmalig plaatsvinden bij 
Golden Tulip Leiden Centre, Schipholweg 3, 2316 XB Leiden.

Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 4750,= (vrij van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal.

Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2020/2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen.