• Startdatum:
 • 12 maart 2024
 • Cursusduur:
 • 9 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 50

Over de opleiding
Onder leiding van prof. dr. mr. G.J. Zwenne, mr. dr. H.H. de Vries en mr. ir. A.J. Dunnik gaat de zesde editie van de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht op dinsdag 12 maart 2024 van start. Het programma van de opleiding is opgesteld in samenspraak met het bestuur van de Vereniging Privacyrecht Advocaten, de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging voor advocaten met aantoonbaar kennis van en ervaring op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Voor advocaten is het succesvol afronden van de opleiding een voorwaarde om lid te kunnen worden van deze specialisatievereniging.

De opleiding is echter niet alleen gericht op de advocatuur, maar ook op andere privacy professionals in de private en publieke sector.

De opleiding wordt verzorgd door docenten met veelal tien tot vijftien jaar praktijkervaring op het rechtsgebied. Velen van hen publiceren regelmatig over privacyrechtelijke onderwerpen of zijn daarop gepromoveerd. U bent gegarandeerd van specialistische kennis van het hoogste niveau!

Leer in 9 bijeenkomsten over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of privacyprofessional: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, en ook andere relevante wet- en regelgeving, zoals de regels voor cookies en spam uit de Telecommunicatiewet en de toekomstige e-Privacy Verordening, en ook de WGBO, Wet BIG en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen of Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), beveiligingseisen en datalekken, inzage- en andere rechten van betrokkenen, vergeetrechten, verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, (internationaal) contracteren, collectieve acties (Fav), toezicht en handhaving, internationale gegevensdoorgifte, e-privacy, geautomatiseerde besluitvorming en profilering (SyRI, Uber, Schufa), algoritmes en AI, ChatGPT, etc.

 • Privacyregelgeving in specifieke sectoren, zoals in de telecomsector en de financiële sector (PSD2), en in de gezondheidszorg en het sociale domein.

Daarbij is veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Hof voor de Rechten van de Mens en van nationale rechtscolleges. En natuurlijk ook voor de opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming (European data Protection Board of EDPB), de Autoriteit persoonsgegevens (AP) en andere toezichthouders.

Er is in de opleiding veel aandacht voor sociale aspecten en netwerken. De docenten en deelnemers zitten met elkaar aan tafel tijdens de lunch in restaurant Het Prentenkabinet. Verder maakt het VPR-A Symposium onderdeel uit van opleiding, waaraan ook VPR-A leden deelnemen en waarvoor ook alumni van de opleiding worden uitgenodigd. Zo maakt u kennis met vakgenoten, bespreekt u actuele kwesties en werkt u aan uw netwerk. Na de mondelinge examens wordt de opleiding traditiegetrouw afgesloten met een borrel en een diner bij een goed restaurant in Leiden.

In november kunnen deelnemers gratis deelnemen aan het Nationale Privacy Congres, in het jargon NPC2024 (NOvA 5).

Hoofddocenten

 • Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en de informatiemaatschappij en partner bij Pels Rijcken;
 • Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en universitair docent Universiteit Utrecht;
 • Mr. ir. A.J. Dunnik, advocaat Coupry Advocaten.

Leerdoelen
Na het volgen van deze leergang kan de deelnemer:

 • Vaststellen wanneer en onder welke voorwaarden de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat betekent;
 • Vaststellen wanneer en waarom er in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem;
 • Vaststellen welke antwoorden en oplossingen er wel of niet kunnen zijn;
 • Een relevante uitspraak van het Hof van Justitie lezen, begrijpen en toepassen;
 • Een oordeel vormen over boetebesluiten en richtsnoeren van de toezichthouder.

Doelgroep
De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste drie jaar in de praktijk werkzaam zijn en al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond.

Niveau
Bekijk een indicatie van het niveau en de huiswerkopdrachten.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
Er moeten vier huiswerkopdrachten worden gemaakt. Iedere opdracht wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen moeten deelnemers voor tenminste drie huiswerkopdrachten minimaal een 5,5 (vijfenhalf) én gemiddeld een 6,0 (zes) of hoger hebben gehaald. Het eindcijfer van de huiswerkopdrachten is het gemiddelde van de drie hoogste daarvoor behaalde cijfers.

De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen. Dit wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van alle het in de opleiding voorgeschreven studiemateriaal. Het is echter niet toegestaan met anderen over de casus te overleggen.

Voor het eindcijfer van de opleiding tellen het examen en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten beide voor 50 procent mee. Het eindcijfer wordt afgerond op één decimaal. Als het examen wordt beoordeeld met een 7,5 en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten is 6,5 wordt het eindcijfer dus 7,0.

Het diploma van de specialisatieopleiding wordt uitgereikt aan deelnemers met het eindcijfer 6,0 of hoger. Het predicaat cum laude wordt gegeven aan de drie deelnemers met de hoogste eindcijfers, met dien verstande dat het niet wordt gegeven aan deelnemers met een eindcijfer lager dan een 8,0.

De leergang is geaccrediteerd met 50 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De opleiding is intensief. Er wordt een grote zelfwerkzaamheid verwacht van de cursisten. Voor iedere cursusdag moeten deelnemers zich voorbereiden door literatuur en rechtspraak te bestuderen, per cursusdag gemiddeld 175 tot 250 bladzijden in het Nederlands of in het Engels. Ook moeten er gedurende de opleiding vier keer huiswerkopdrachten worden ingeleverd.

Het naslagwerk Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht (laatste druk) is inbegrepen in de opleidingsprijs.

Aanwezigheid is verplicht op alle cursusdagen
Er mogen drie dagdelen (anderhalve cursusdag) worden verzuimd. Een verdergaand verzuim kan als consequentie hebben dat de deelnemer wordt uitgesloten van het mondelinge examen waarmee de opleiding wordt afgesloten.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.

In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen kan voorrang worden gegeven aan deelnemers die lid willen worden van de VPR-A.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Bij deze specialisatieopleiding is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

De bijeenkomsten van de specialisatieopleiding zullen wel worden opgenomen. Wij streven om de opnames na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

*Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

1. Dinsdag 12 maart (aansluitend borrel en diner)
2. Dinsdag 26 maart (aangepaste datum)
3. Dinsdag 23 april
4. Dinsdag 21 mei
5. Dinsdag 18 juni (aansluitend borrel)
6. Donderdag 5 september
7. Donderdag 26 september
8. Donderdag 10 oktober
9. Donderdag 31 oktober
10. Donderdag 21 november (mondeling examens, aansluitend borrel & diner)
 

Bijeenkomst 1
Hoofddocent:
Prof dr. Mr. G-J. Zwenne*

Dinsdag 12 maart 2024

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffie & thee
09:45

Introductie
Docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • opzet en doelstellingen van de opleiding;
 • het programma, het symposium en het congres;
 • de vier casusopdrachten en het optioneel mondeling examen;
 • de Vereniging Privacyrecht-Advocaten (VPR-A).
10:00

Context en achtergrond
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • geschiedenis van de privacywetgeving;
 • instanties en instituten;
 • kenmerken van de wetgeving.
11:00 Pauze
11:15

Kernbegrippen
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker;
 • verwerking van persoonsgegevens;
 • identificeren en singling-out;
 • anomimisering en pseudonimisering;
 • geautomatiseerd en bestand, Dexia HBU;
 • Kentekenparkeren, nationaalwanbetalersregister;
 • Overledenen, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap;
 • Lindqvist, Scarlet-SABAM, Breyer;
12:45 Lunch
13:45

Werkingssfeer
Docent: Hester de Vries*

 • materieel toepassingsbereik;
 • territoriale werkingssfeer en de vertegenwoordiger;
 • uitzonderingen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden;
 • politie, justitie en inlichtingendiensten;
 • journalistieke, artistieke, literaire en academische doeleinden;
 • Lindqvist, Satamedia, Weltimmo, Google Spain, Reynes.
15:15 Pauze
15:30

Wat een cliënt verwacht van zijn Privacy-adviseur als het gaat om privacy en gegevensbescherming
docent: Simon Hania, geïnterviewd door Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne*

 • wat maakt privacyzaken anders of bijzonder?
 • op welke wijze adviseren? En in welke vorm?
 • en wat meer?
 

***Afsluitend van 16.30 tot 17.30 uur een borrel en aansluitend vanaf 17.30 uur diner in restaurant het Prentenkabinet***


Bijeenkomst 2
Hoofddocent:  dr. mr. Hester de Vries

Dinsdag 26 maart 2024

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffie & thee
09:45

Beginselen en grondslagen
docent: Hester de Vries*

 • rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking;
 • verzameldoelen en doelbinding;
 • gegevensminimalisatie;
 • opslagbeperking;
 • integriteit en vertrouwelijkheid;
 • verwerkingsgrondslagen.
11:00 Pauze
11:15

Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN
docent: Hester de Vries*

 • gezondheidsgegevens en DNA;
 • biometrische ID-gegevens;
 • ras en etniciteit;
 • strafrechtelijke gegevens;
 • verwerkingsverbod;
 • specifieke en algemene uitzonderingen;
 • journalistieke exceptie;
 • strafrechtelijke gegevens en gegevens van strafrechtelijke aard;
 • verwerking onder toezicht van de overheid.
12:45 Lunch
13:45

Beveiliging en datalekken
docent: Jeroen Koëter

 • inbreuken op de beveiliging;
 • de meldplichten en het meldloket;
 • ISO27001 en ISO27002;
 • Uber; Haga-ziekenhuis; OLV-gasthuis; PVV; Booking.com; Transavia.
15:15 Pauze
15:30

Bespreking huiswerkopdracht 1
docent: Ard Jan Dunnik

16:15 Einde bijeenkomst

 

Bijeenkomst 3
Hoofddocent:
Gerrit Jan Zwenne

Dinsdag 23 april 2024

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffie & thee
09:45

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
docent: Quinten Kroes

 • verplichtingen en aanspraken over en weer;
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
 • positie van intermediairs, telco’s, postvervoerders, banken, cloud, etc;
 • Wirtschaftsakademie, Jehova's getuigen en Fashion ID;
11:00 Pauze
11:15

Verwerkersovereenkomsten
docent: Elisabeth Thole

 • wat moet worden geregeld? wat niet? waarom? en hoe dan?
 • verwerkingsverantwoordelijkvriendelijke- en verwerkersvriendelijke varianten.
12:15 Lunch
13:15

Internationale gegevensdoorgiften
docent: Svetlana Yakovleva

 • adequacy, passende waarborgen en uitzonderingen;
 • modelcontracten en bindende bedrijfsvoorschriften;
 • de leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders;
 • Lindqvist en Schrems I en Schrems II;
 • EPDB-guidelines 2/2018, en Recommendations 1/2020 en 2/2020;
 • EPDB-guidelines 5/2021
14:30 Pauze
14:45

Rechten van betrokkenen: inzage en verbetering
docent: Catherine Jakimowicz

 • IND en Nowak;
 • kopie of overzicht?
 • beleidsnotities en juridische analyses?
 • misbruik van recht;
 • uitzonderingen (art. 15.3 AVG, art. 41 UAVG).
16:15 Einde bijeenkomst 3


Bijeenkomst 4
Hoofddocent:
Mr ir. Ard Jan Dunnik

Dinsdag 21 mei 2024

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffie & thee
09:45

Formaliteiten en accountability
docent: Bart Schermer*

 • verantwoordingsplicht (art. 5.2 AVG);
 • verwerkingsregisters (art. 30 AVG);
 • gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 AVG);
 • datalek-incidentregister (art. 33.5 AVG);
 • certificering, gedragscodes (art. 40-42 AVG);
 • Privacy by Design (art. 25 AVG).
11:15 Pauze
11:30

Rechtsbescherming
docent: Quirine Tjeenk Willink

 • inrichting en bevoegdheden van de toezichthouder;
 • bestuurlijke boetes en lex certa;
 • andere handhavingsinstrumenten;
 • rechtsmiddelen (o.a. procedures, procesvertegenwoordiging en proceskosten).
12:30 Lunch
13:30

Toezicht en handhaving
docent: Thijs Drouen

 • wat vindt en doet de AP?
 • opzet en inrichting toezichthouder;
 • taken van de toezichthouder;
 • klachten- en handhavingsverzoeken;
 • handhavingsinstrumentarium en de inzet daarvan
15:00 Pauze
15:15

Bespreking huiswerkopdracht 2
docent: Ard Jan Dunnik

16:15 Einde bijeenkomst 4

VPR-A Symposium Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2024
Dinsdag 18 juni 2024

09:00   Ontvangst met koffie en thee
09:45 Joost Gerritsen
over de laatste ontwikkelingen in Luxemburg
10:30 Nicole Wolters Ruckert 
over het Criteo-arrest van Gerechtshof Amsterdam en het IAB Europe arrest van 7 maart jl. en wat dat betekent voor de online behavorial advertizing
11:30 Pauze
11:45 Ellen Timmer
over de verwerking van persoonsgegevens bij witwasbestrijding en in de Europese antiwitwasverordening die in aantocht is
12:45 Lunch
13:45 Tilly Alberga
over de ontvankelijkheid van AVG-claimstichtingen en de zaken tegen Meta, TikTok, Google enz.
14:30 Rosalie Brand
over de juridische aspecten bij een cyberaanval en twee recente geruchtmakende rechtszaken daarover met implicaties voor de praktijk
15:15 Pauze
15:30 Bart van der Sloot
over zijn nieuwe boek Regulating the Synthetic Society: Generative AI, Legal Questions, and Societal Challenges en op vraagstukken omtrent privacy, discriminatie, vrijheid van meningsuiting en de AI Act
16:30 Einde symposium en borrel

 

Bijeenkomst 6
Hoofddocent:  
prof dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne

Donderdag 5 september 2024

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffie & thee
09:45

Transparantie en overige rechten van betrokkenen
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • informatieplichten;
 • wissingsrecht en 'recht op vergetelheid';
 • recht op beperking van verwerking;
 • gegevensoverdraagbaarheid.
11:00 Pauze
11:15

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • wat is ‘geautomatiseerde besluitvorming’? wat is profilering?
 • een besluit met 'rechtsgevolgen' of dat de betrokkene 'anderszins in aanmerkelijke mate treft';
 • een verwerkingsverbod (?) en de uitzonderingen daarop;
 • transparantie (‘opening the black box’).

 
12:00

E-Privacy
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • verkeers- en locatiegegevens, geheime nummers, nummerherkenning;
  spam en telemarketing;
 • de eprivacyverordening: IOT EN OTT;
 • cookies en cookiemuren'.
12:30 Lunch
13:30

E-Privacy (vervolgd)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

14:15

Cookie-ecosystemen
docent: Nicole Wolters Ruckert

 • soorten cookies en soortgelijke technologieën;
 • adtech platforms / partijen en rolverdeling;
 • wanneer is sprake van (rechtsvermoeden van) verwerking persoonsgegevens;
 • waartoe leidt samenloop e-privacy regels en bescherming persoonsgegevens;
 • bevoegdheid toezichthouders: AP en ACM.
15:00 Pauze
15:15 Cookie-ecosystemen - vervolgd
docent: Nicole Wolters Ruckert
16:15 Einde bijeenkomst 6


Bijeenkomst 7
Hoofddocent:
mr. Ir. Ard Jan Dunnik

Donderdag 26 september 2024
 

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffie & thee
09:45

Procederen over privacy: collectieve acties en schadevergoeding
docent: Christiaan Alberdingk Thijm

 • civielrechtelijke actie naast bestuursrechtelijke handhaving;
 • collectieve acties in (en over) de AVG;
 • Schadevergoeding voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer;
 • WAMCA en WCAM.
 • TPC vs Oracle&Salesforce, DPS vs Meta, SBP vs. Google, TikTok-zaken, Twitter en Amazon
11:00 Pauze
11:15

Rechtspraak HvJEU en EHRM
docent: Otto Volgenant

 • handvest voor de Grondrechten en EVRM;
 • spanningsveld privacy en vrijheid van meningsuiting;
 • opslag en gebruik data voor opsporing;
 • doorgifte buiten de EU.
12:30 Lunch
13:30 

Procederen over privacy: praktijkopdracht
docent: Anton Ekker

14:40 Korte pauze
14:45

Procederen over privacy: praktijkopdracht (vervolgd)
docent: Anton Ekker

15:45

Bespreking Huiswerkopdracht 3
docent: Ard Jan Dunnik

16:15  Einde bijeenkomst 7

 

Bijeenkomst 8
Hoofddocent:
dr. mr. Hester de Vries

Donderdag 10 oktober 2024

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffe & thee
09:45

Privacy en gegevensbescherming in het sociale domein: een overzicht
docenten: Marte van Graafeiland en Tim Gillhaus

 • de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO.
11:00 Pauze
11:15

Privacy en gegevensbescherming in de zorg
docent: Chris van Balen

 • WGBO en Wet BIG;
 • medisch beroepsgeheim;
 • Wabvpz.
12:30 Lunch
13:30

Privacy en gegevensbescherming in arbeidsverhoudingen
docent: Catherine Jakimowicz

 • AVG en werknemers
 • Hyatt
14:45 Pauze
15:00

Privacy en gegevensbescherming in arbeidsverhoudingen (vervolgd)
docent: Catherine Jakimowicz

16:15 Einde bijeenkomst 8


Bijeenkomst 9
Hoofddocent:  
prof dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne

Donderdag 31 oktober 2024

Tijd Omschrijving
09:15 Ontvangst met koffie & thee
09:45

Bespreking Huiswerkopdracht 4
docent: Ard Jan Dunnik

10:30

Het probleem met toestemming (Art 6.1(A) AVG)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • vrij, specifiek en geïnformeerd;
 • ondubbelzinnige wilsuiting, actieve handeling;
 • begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijke en eenvoudige taal;
 • aantoonbaarheid en bewustheid, vrije keuze en nadelige gevolgen;
 • toestemming en wetenschappelijk onderzoek.
11:00 Pauze
11:15

De wettelijke plicht en de taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag (art. 6.1 (e) AVG)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Hoist Finance (BKR-registratie);
 • art. 6.3 AVG; overw. 41 en 45;
 • verwerkings- en of verstrekkingsgrondslag.
12:00

Misverstanden over het gerechtvaardigd belang  (art. 6.1(f) AVG)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • de driestappentoets en Rigas;
 • de normuitleg van de toezichthouder en VoetbalTV.
12:30 Lunch
13:30

Doelbinding
docent: Hester de Vries*

 • doelverenigbaarheidstoets;
 • relatie verzamel- en verder verwerkingsdoel;
 • function creep in theorie en praktijk;
 • verwachtingen van betrokkenen;
 • aard van gegevens;
 • big data & open data.
15:00 Pauze
15:15

Examentraining
docenten: Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne*

16:15 Einde bijeenkomst 9

 

Bijeenkomst 10: Mondelinge exams

Donderdag 21 november 2024

09:00 – 15:30 | Mondelinge examens
17:00 | Diploma-uitreiking in de Oude Sterrewacht (Keizerzaal)
17:45 | Borrel en diner bij Prentenkabinet

Eventuele herexamens zullen op donderdag 5 december 2024 plaatsvinden. 
 

*) Docenten met een asterisk* achter de naam zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming.
**)Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven

mr. ir. Ard Jan Dunnik Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr.ir A.J. Dunnik
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
mr. Christiaan Alberdingk Thijm
Docent
mr. C. Alberdingk Thijm
...
Chris van Balen LLM Juridisch PAO Leiden
Docent
C. van Balen LLM
...
mr. T. Drouen Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. T. Drouen
...
mr. ir. Ard Jan Dunnik Juridisch PAO Leiden
Docent
mr.ir A.J. Dunnik
...
mr. dr. Anton Ekker Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A.H. Ekker
...
mr. Tim Gilhaus Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. T. Gillhaus
...
Docent
mr. M.M.C. van Graafeiland (1)
...
C.M. Jakimowicz, docent JPAO Leiden
Docent
mr. C.M. Jakimowicz
...
mr. J. Koëter Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
Q. Kroes, docent JPAO Leiden
Docent
mr. Q. Kroes
...
prof. mr. dr. Bart Schermer Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
mr. dr. E.P.M. Thole Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. E.P.M. Thole
...
mr. Q.J. Tjeenk Willink Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. Q.J. Tjeenk Willink
...
mr. O.M.B.J. Volgenant Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. O.M.B.J. Volgenant
...
Docent
mr. dr. H.H. de Vries
...
Nicole Wolters Ruckert
Docent
mr. N. Wolters Ruckert
...
Docent
S. Yakovleva
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€5.600,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Nu inclusief de laatste druk van Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht van Kluwer; ter waarde van €160,=
Nu inclusief gratis deelname aan het Nationale Privacycongres 2024; dit vertegenwoordigt een waarde van €695,= en levert u 5 extra PO NOvA punten op.