Het Juridisch PAO Universiteit Leiden (hierna: Juridisch PAO) is onderdeel van de Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en statutair gevestigd in Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 27 36 89 29.

Het Juridisch PAO verzorgt juridisch postacademisch onderwijs door het organiseren van cursussen, specialisatieopleidingen, incompany en congressen. Het volledige aanbod treft u aan op de website www.paoleiden.nl en voor een overzicht van congressen (nationaal en internationaal) gaat u naar www.leidenlawconference.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die door het Juridisch PAO worden verzorgd. Door inschrijving op een postacademische activiteit van het Juridisch PAO verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Inschrijving:
Een inschrijving voor een activiteit van het Juridisch PAO komt tot stand door inzending van het digitale inschrijfformulier welke u aantreft op de website www.paoleiden.nl of voor een congres via www.leidenlawconference.nl

Om u in te kunnen schrijven is vereist, dat u een account heeft of deze eerst aanmaakt, waarna u vervolgens een bestelling voor een activiteit kunt plaatsen.

Door inzending van uw digitale inschrijving (uw bestelling) is de overeenkomst tot deelname aan desbetreffende activiteit tot stand gekomen conform de voorwaarden van deze activiteit en bent u tevens akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. U staat daarbij in voor de correctheid en volledigheid van gegevens zoals door u in het account zijn aangemaakt en op het inschrijfformulier zijn vermeld bij het plaatsen van uw bestelling. De deelnemer ontvangt een digitale bevestiging van de inschrijving voor deelname aan deze activiteit op het e-mailadres zoals door u op het inschrijfformulier omtrent de gegevens deelnemer zijn vermeld, een bevestiging zal tevens in de ‘mijn omgeving die aan uw account is gekoppeld terug te vinden zijn.

Voor enkele activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien er geen plaats meer is in de door u beoogde cursus ontvangt u hiervan bericht.

Het kan zijn dat bij een activiteit bijzondere eisen van vooropleiding van toepassing zijn voor deelname, waardoor wij uw inschrijving pas definitief kunnen maken nadat de toelatingscommissie daarover een positief besluit heeft genomen. Indien van toepassing zal dit in de beschrijving van desbetreffende activiteit vermeld zijn. Tegen een negatief besluit staat geen verder beroep open.

Deelnemerslijst:
De naam van deelnemer en kantoornaam worden vermeld op de deelnemerslijst van de activiteit waarvoor deelnemer is ingeschreven.

Betaling:
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u direct een digitale factuur (pdf) op het door u aangegeven (factuur) e-mailadres. Betaling dient uiterlijk binnen de gestelde termijn te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van (de eerste) cursusdag.

Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde gelden geheel voor rekening van de deelnemer of diens organisatie. De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten er bovenop het factuurbedrag in rekening komt als een klant niet betaalt. Dit zijn de vaste kosten voor het incasseren van de factuur. Voor zakelijke klanten geldt dat naast de verplichte incassokosten er ook de extra kosten uit de algemene voorwaarden kunnen volgen.

Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, zullen wij na een tweede aanmaning de vordering ter incasso overdragen aan RWV Advocaten te Leiden en conform de administratieve en wettelijke kosten de vordering op u verhalen. Ingeval van een opgestarte incassoprocedure is deelname aan een eerstvolgende activiteit pas mogelijk nadat eerst de betaling van de onderliggende factuur en daarmee verband houdende incassokosten waaromtrent de incasso is opgestart, is voldaan.

Betaling in termijnen:
In geval van een meerdaagse specialisatieopleiding kunt u een verzoek doen tot betaling in (maximaal 4) termijnen. Neemt u in dat geval contact met ons op of die mogelijkheid er is. Indien deze mogelijkheid met u wordt afgestemd, zullen de termijnen vallen binnen de duur van de opleiding en dient de laatste termijn te zijn voldaan voor afloop van het opleidingstraject.

Prijzen van deelname aan een activiteit, BTW:
Alle prijzen voor deelname aan een van de activiteiten van het Juridisch PAO zijn vrijgesteld van BTW (tenzij anders aangegeven bij de prijsinformatie).

De prijzen zijn behoudens anders aangegeven bij desbetreffende activiteit inclusief kosten voor het lesmateriaal (syllabus of powerpoint presentatie), consumpties en een eventuele lunch of diner.

Annulering door deelnemer:
In geval van annulering uwerzijds dient u hiervan per e-mail bericht te geven aan het Juridisch PAO. Als datumontvangst houden wij de afleverdatum van de e-mail aan dat deze door ons is ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk of uw annuleringsbericht is afgeleverd. Vraagt u derhalve altijd om een ontvangstbevestiging. Bij tussentijds stoppen van een meerdaags opleidingstraject vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats. 

Algemene annuleringstermijn

  • Tot 14 dagen voor aanvang kan deze door deelnemer kosteloos geannuleerd worden.
  • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Afwijkende annuleringstermijnen Specialisatieopleiding en Incompany

  • Tot 30 dagen voor aanvang kan deze door deelnemer kosteloos geannuleerd worden.
  • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Vervanging van uw deelname:
Bij verhindering kan kosteloos een plaatsvervanger door u aangewezen worden om uw plaats in te nemen, mits dit (tijdig) van tevoren aan het Juridisch PAO is meegedeeld. De vervanger dient zich in te schrijven als deelnemer en zal daarvoor worden gefactureerd. De oorspronkelijke aanmelder blijft tot betaling van het cursusgeld verantwoordelijk indien betaling door de vervanger uitblijft. In verband met toekenning van opleidingspunten is het niet mogelijk een vervanger aan te wijzen voor delen van een cursus. U of uw plaatsvervanger dient de gehele cursus bij te wonen.

No show:
Als u niet aanwezig bent op een activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven en niet tijdig heeft geannuleerd, worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Annulering door het Juridisch PAO:
Het Juridisch PAO behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden één van haar activiteiten op een andere datum te laten plaatsvinden of te annuleren. De cursist heeft in dat geval het recht zonder kosten te annuleren, indien van toepassing zal het betaalde bedrag voor de activiteit teruggestort worden. De cursist zal hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden. Bij het annuleren van een activiteit door het Juridisch PAO heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Alumnus korting:
Als Alumnus van de Universiteit Leiden - afgestudeerd als bachelor of master aan de Universiteit Leiden - ontvangt u 10% korting (ook wel: LUF-korting) op de prijzen zoals aangegeven bij de activiteiten van het Juridisch PAO. Op contractonderwijs is er geen alumni-korting van toepassing.

Om voor Alumnus-korting in aanmerking te komen dient u als alumnus geregistreerd te zijn in de alumni database van de Universiteit Leiden (www.universiteitleiden.nl/alumni). Bij uw aanmelding dient u zelf aan te geven dat u Alumnus bent. Deze korting is bij vervanging niet overdraagbaar.

Indien volgens onze controle blijkt dat u niet als alumnus in de alumni-database van de Universiteit Leiden staat geregistreerd, kunnen wij u de korting niet toekennen. U ontvangt dan een nieuwe factuur zonder de alumni-korting.

Indien een specifieke korting van toepassing dan zal de LUF-korting gelden op de prijs na aftrek van de specifieke korting.

Het kan zijn, dat in de informatie van een activiteit afwijkende voorwaarden zijn opgenomen, bijvoorbeeld in geval van een specifieke korting, een speciale actie, of het een bijzondere activiteit betreft, waardoor geen 10% alumni-korting van toepassing is op de prijs van desbetreffende activiteit. Dat staat dan bij de prijsinformatie van deze activiteit aangegeven.

Uitvoering activiteit Juridisch PAO en/of wijzigingen: 
Het Juridisch PAO heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de activiteit en bewaakt de kwaliteit ervan.Wij behouden ons het recht voor in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen een postacademische activiteit gewijzigd kan worden (op onderdelen), die het wezen ervan niet aantasten.

De website van het Juridisch PAO Leiden is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt het Juridisch PAO Leiden geen enkele aansprakelijkheid. Bij onduidelijkheden en/of vragen kunt u contact opnemen met 071 - 527 8666 of per e-mail: pao@law.leidenuniv.nl

Het Juridisch PAO Leiden en de bij de nascholingsactiviteiten betrokken docenten zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deelname aan deze activiteit dan wel annulering ervan door het Juridisch PAO. Eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de direct geleden schade door deelnemer waarbij de hoogte van de schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot het factuurbedrag.

Privacy en uw gegevens:
Het Juridisch PAO Universiteit Leiden zal ten aanzien van het gebruik van door u verstrekte gegevens of ter kennis gekomen informatie zorgvuldig zijn en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening die nodig is voor de uitvoering van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld en de administratie daaromheen. De naam van deelnemer en kantoornaam worden vermeld op de deelnemerslijst t.b.v. de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld. Docenten krijgen inzicht in de functie/het beroep van deelnemer. Zie verder onze privacy-verklaring.

Verstrekking van uw adresgegevens in het kader van audits:
Het Juridisch PAO Universiteit Leiden is door diverse beroepsorganisaties geaccrediteerd als erkende opleidingsinstelling. In verband hiermee kan de naam van deelnemer en adresgegevens aan een door de beroepsorganisatie ingeschakeld onafhankelijk onderzoeksbureau worden verstrekt. Het onderzoeksbureau kan u benaderen met vragen over de kwaliteit van de door u gevolgde cursus, U kunt tegen de verstrekking van uw gegevens bezwaar maken. Stuurt u dan een e-mail naar pao@law.leidenuniv.nl o.v.v. "bezwaar tegen verstrekking adresgegevens in het kader van audits "

Cursusmateriaal (pdf):
Cursusmateriaal (zijnde een syllabus en/of een powerpoint-presentatie) zult u als pdf in een digitale ‘mijn omgeving’ aantreffen. Cursusmateriaal zal tot 1 maand na afloop van de (laatste) cursusdag beschikbaar zijn. Getracht wordt dit 1 week voor aanvang van de cursus beschikbaar te stellen. Niet bij alle cursussen wordt vooraf cursusmateriaal verstrekt. Met deelnemer zal worden gecommuniceerd of er voorafgaand aan de activiteit cursusmateriaal beschikbaar is.

Cursusniveau:
De cursussen en opleidingen worden op drie niveaus gegeven, bij elke activiteit staat de niveau-beschrijving aangegeven. Leest u echter altijd nauwkeurig de cursusbeschrijving of de cursus aan uw verwachtingen voldoet:

  • Basisniveau: doorgaans minder dan één jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; weinig tot geen voorkennis aanwezig.
  • Verdiepingsniveau: doorgaans meer dan 1 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname is basiskennis in het betreffende vakgebied noodzakelijk.
  • Specialisatieniveau: doorgaans meer dan 3 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname is een hoog kennisniveau aanwezig van het betreffende vakgebied.

Presentie en verstrekking van certificaten: 
Bij aanvang en einde van een activiteit dient u zich voor presentie aan- en af te melden. Aan de hand van uw presentie wordt een certificaat van deelname toegestuurd. Wij mogen alleen punten toekennen voor uren waarbij u daadwerkelijk aanwezig bent geweest (voor elke 60 minuten ontvangt u 1 opleidingspunt). Indien u om welke reden dan ook te laat bent of eerder weg moet, zijn wij genoodzaakt voor elk uur dat u niet geheel aanwezig bent geweest, puntenaftrek te doen.

Evaluatie: 
Iedere cursus en docent wordt geëvalueerd. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het postacademisch onderwijs van groot belang via de evaluatieformulieren de reacties van de deelnemers te vernemen. Uw informatie wordt zoveel mogelijk in de organisatie en opzet van volgende cursussen verwerkt. Uw medewerking bij het invullen en inleveren van de evaluatie wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Foto’s tijdens evenementen of bijzondere gelegenheden waarop u staat afgebeeld:
Bij sommige evenementen of bijzondere gelegenheden kan er een fotograaf zijn die foto’s neemt waar u als deelnemer aanwezig bent. Mocht het zo zijn dat u herkenbaar op een foto bent gekomen in een van onze publicaties en daar geen prijs op stelt, wilt u dat alstublieft direct aan ons laten weten dan zullen wij u alsnog onherkenbaar maken op desbetreffende foto? Onder verwijzing van desbetreffende publicatie: pao@law.leidenuniv.nl

Klachtregeling:
Indien er klachten zijn over een cursus, een docent of over de dienstverlening van Juridisch PAO, dan worden deze vrijwel direct en passend opgelost. Daar worden ook de algemene evaluaties en zo nodig de desbetreffende cursusleider/docent in betrokken of die de klacht kan plaatsen, d.w.z. of de klacht overeenkomt met het algemene beeld uit een evaluatie en/of de waarneming van cursusleider/docent. Een klacht wordt altijd serieus genomen, ook als deze niet past bij het algemene beeld van een goed beoordeelde cursusactiviteit dan wordt nader uitleg gegeven aan de klachtindiener.
Is een klacht naar het oordeel van Juridisch PAO terecht, dan wordt zover mogelijk in overleg naar een passende oplossing gezocht door een alternatief cursusprogramma aan te bieden binnen een jaar na indiening van de klacht.

Indien u een klacht heeft kunt u daarover een klacht indienen bij het Juridisch PAO via pao@law.leidenuniv.nl 

Disclaimer:
Het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden controleert en actualiseert de informatie op deze website regelmatig. Niettemin kan het voorkomen dat er sprake is van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Indien u onjuistheden op deze website constateert dan kunt u een e-mail sturen naar pao@law.leidenuniv.nl 

Aan informatie die op de website van het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites van derden. het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

De informatie op deze website, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden , tenzij anders vermeld.
 

Privacyverklaring
Klik op deze link om onze volledige privacyverklaring in te zien.