• Startdatum:
 • 8 oktober 2024
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Mededingingsrecht, Onderwijsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5

Regelmatig haalt het ondernemerschap van onderwijsinstellingen de actualiteit. De samenleving kijkt namelijk kritisch mee op hoe universiteiten, hogescholen of mbo-instellingen omgaan met het publiek geld dat zij krijgen van de Rijksoverheid. Die publieke middelen zijn bedoeld om onderwijs of onderzoek te verzorgen, maar van onderwijsinstellingen wordt ook verwacht dat zij zich actief opstellen in de samenleving. Zij leveren dan ook allerlei diensten aan overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en consumenten. Denk aan het doen van onderzoek in opdracht of het verzorgen van een postacademische cursus. Zulke diensten worden in beleidstermen ‘private activiteiten’ genoemd. Deze private activiteiten vallen buiten de bekostiging die de onderwijsinstellingen van de Rijksoverheid krijgen. Op welke manier onderwijsinstellingen private activiteiten mogen verrichten staat niet met zoveel worden in de wet.

Onderwijsinstellingen worstelen al lang met de wettelijke randvoorwaarden voor het verrichten van zulke private activiteiten. Daarom heeft de minister van OCW de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ (de beleidsregel) vastgesteld om deze randvoorwaarden te verduidelijken. De ervaring leert echter dat ook over deze beleidsregel veel vragen spelen en er verschil van inzicht bestaat over de toepassing ervan.

Deze cursus ‘Beleidsregel private activiteiten’ is gericht op het voeren van de discussie over de randvoorwaarden voor het verrichten van private activiteiten. Daarin staat de uitleg en toepassing van de voornoemde beleidsregel centraal. De gelaagdheid in invalshoeken van de sprekers maakt deze discussie bijzonder waardevol. Het doel van de cursus is zodoende het delen van ervaringen en elkaar – zowel de sprekers als de deelnemers onderling – te inspireren.

 

Wat kunt u verwachten tijdens deze cursus?

In de cursus wordt de beleidsregel bekeken op het niveau van:

 1. de ministeriële beleidsregel,
 2. de onderwijs beleidsvorming;
 3. de centrale en decentrale financiële uitvoering.

Tijdens de cursus zoomen de sprekers steeds verder in op de uitvoering van de beleidsregel. De sprekers hebben een juridische of financiële achtergrond, waardoor beide relevante disciplines aan bod komen.

De cursus vangt aan met een bespreking van het wettelijk kader door Ali Mohammad, die promotieonderzoek heeft gedaan naar de normering van het academisch ondernemerschap. In de bespreking staat de inhoud van de beleidsregel centraal en de juridische knelpunten die hij in zijn onderzoek voorziet. Daarnaast gaat hij kort in op de verhouding tussen de beleidsregel, de Wet markt en overheid en het Europees staatssteunrecht.

Hierna deelt Richard Molenkamp zijn interpretatie van de beleidsregel en de hieruit voortgevloeide richtlijnen die hij heeft ontwikkeld voor heel Universiteit Leiden. Richard bespreekt ook de discussies over de beleidsregel die tussen universiteiten spelen en de uitdagingen die hij ziet bij het implementeren van de beleidsregel.

Mariska Costeris sluit hierop aan door haar financiële uitdagingen in de uitvoering van de richtlijnen te delen. Daarbij gaat zij bijvoorbeeld in op het overzicht hebben op de private activiteiten, het inzichtelijk maken van de financiering ervan en het verantwoorden van de meerwaarde van de private activiteiten.

De sprekers zullen regelmatig op elkaar ingaan en nodigen de deelnemers uit tot discussie. Afsluitend blikken Richard en Ali vooruit naar de toekomst. Welke stappen moeten volgens hen nog worden gezet om te komen tot duidelijke randvoorwaarden voor private activiteiten?

Gedurende de hele cursus staat interactie centraal. Er is ruimte voor gesprek en het behandelen van casussen die op voorhand door u zijn ingebracht.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

 • herkennen of sprake is van een private activiteit van een onderwijsinstelling;
 • schetsen wat de wettelijke randvoorwaarden zijn voor het verrichten van private activiteiten door een onderwijsinstelling;
 • aangeven wanneer de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ wel en niet van toepassing is;
 • handvatten gebruiken om de beleidsregel uit te werken in een voor de organisatie noodzakelijke richtlijn/standpunt ten aanzien van de activiteiten die zij onderneemt en hoe zij die definieert;
 • onderkennen wat de uitdagingen zijn voor de financiële en nietfinanciële functie bij het uitvoeren van het beleid over private activiteiten; 
 • volwaardig gesprekspartner zijn van de externe accountant op het dossier publiekprivaat;
 • eventuele tussentijdse wijzigingen in de beleidsregel vertalen naar de praktijk.

Sprekers

Mr. dr. Ali Mohammad, programmamanager bij de Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen.

Richard Molenkamp MSc., senior business controller en adjunct-directeur Financiën bij de Universiteit Leiden.

Drs. Mariska Costeris CPC, business controller bij de Universiteit Leiden.

Doelgroep
Professionals uit onderwijsinstellingen die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met de beleidsregel. Dit kan zijn op beleidsniveau en uitvoerend niveau. Denk aan onderwijsjuristen, bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers, financieel medewerkers en medewerkers van postacademische afdelingen, incubators of valorisatiecentra.

Niveau
Enige bekendheid of ervaring met het onderwerp publiek-privaat is gewenst. Tijdens de cursus wordt van en met elkaar geleerd.

NOvA-punten
De cursus is geaccrediteerd met 6 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen
 

Actualiteiten Beleidsregel private activiteiten 2024
Dinsdag 8 oktober 2024

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Welkom
[Titel voorletters en achternaam docent/cursusleider]
10:05 [Titel 1e college]
[Titel voorletters en achternaam docent/cursusleider]
11:15 Pauze
11:30 [Titel 2e college]
[Titel voorletters en achternaam docent/cursusleider]
12:45 Lunch
13:45 [Titel 3e college]
[Titel voorletters en achternaam docent/cursusleider]
15:00 Pauze
15:15 [Titel 4e college]
[Titel voorletters en achternaam docent/cursusleider]
16:30 Einde programma
Mr. dr. Ali Mohammad, programmamanager bij de Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen
Spreker
mr. A.H.A. Mohammad
...
Richard Molenkamp MSc, senior business controller en adjunct-directeur Financiën bij de Universiteit Leiden.
Spreker
R.P.H.C.W. Molenkamp MSc
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 595,- (vrij van btw)
inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal.