• Startdatum:
 • 17 maart 2020
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 60

De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/-advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich verder wil specialiseren in het arbeidsrecht. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". 

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend, is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Bovendien heeft men na het volgen van deze opleiding minimaal 50 onderwijsuren gevolgd.
Kijk hier voor meer informatie over lidmaatschap van de VAAN.

De onderwerpen die in de opleiding behandeld zullen worden, zijn: 

 • Arbeidsovereenkomst en varianten
 • Eenzijdige wijziging, grondrechten
 • Medezeggenschap
 • CAO-recht
 • Pensioenrecht
 • Ontslagrecht
 • Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
 • Arbeidsprocesrecht 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.   

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Iedere module wordt behandeld door een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Er is veel ruimte voor interactie en men kan veel van elkaar leren doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). "De advocaat bekijkt een casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus cursusleiders Prof. mr. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. 
De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich tevens doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. 

Na de contactcolleges zal de kandidaat circa zes weken de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.

In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

Programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                              
14.00 uur: College
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: College
17.15 uur: Diner
18.30 uur: College
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: College
21.45 uur: Einde

 

Cursusdagen

Dinsdag 17 maart 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020
Dinsdag 21 april 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Dinsdag 19 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Dinsdag 9 juni 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Dinsdag 30 juni 2020


Bijeenkomst 1:  Introductie en de arbeidsovereenkomst
Dinsdag 17 maart 2020

1a Arbeidsovereenkomst in al zijn varianten

 • Ontwikkeling arbeidsrecht
 • Definitie arbeidsovereenkomst
 • Gradaties van dwingend recht
 • Inleningsconstructies (uitzending, detachering, pay-rolling)
 • Loondoorbetaling bij niet-werken

 Docent: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss; 14.00 tot 17.15 uur 


1b Bijzondere bedingen

 • Proeftijdbeding
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Nevenwerkzaamhedenbeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Boetebeding

Docent: Mr. J. Schulp; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 2:  Goed werknemerschap en werkgeverschap
Dinsdag 31 maart 2020

2a Bepaalde tijd contracten

 • Bepaalde tijd contracten
 • Artikel 7:611 BW, toegespitst op het leerstuk van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

 Docent: Mr. D. van Deventer; 14.00 tot 17.15 uur


2b Grondrechten in de arbeidsverhouding

 • Grondrechten
 • Privacy/ Wet bescherming persoonsgegevens
 • Klokkenluiders

Docent: Mr. I.J. de Laat; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 3:  Medezeggenschap
Dinsdag 7 april 2020

3a Ondernemingsraad

 • Instelling OR
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
 • Procederen bij de Ondernemingskamer

Docent: Mr. L.C.J. Sprengers; 14.00 tot 17.15 uur
 

3b Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief 

 • Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
 • Werknemersparticipatie
 • Optie- en bonusregelingen
 • Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ' lifting the corporate veil'
 • Statutair directeur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid 

Docent: Mr. E.S. de Bock; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 4:  Collectieve arbeidsvoorwaarden
Dinsdag 21 april 2020

4a Cao-recht en stakingsrecht

 • Collectief onderhandelingsrecht
 • Samenloop en werkingssfeer cao's
 • Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
 • Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel
 • Stakingsrecht

Docent: Mr. K.P.D. Vermeulen; 14.00 tot 17.15 uur


4b Pensioenregelingen     

 • Pensioenakkoord: uitwerking nieuw stelsel
 • Pensioenovereenkomst, -regeling en -reglement
 • Uitvoering pensioenregelingen, uitvoeringsovereenkomst
 • Pensioenrisico’s en de verdeling daarvan
 • Cao en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen
 • Betekenis algemeen vermogensrecht
 • Wijziging pensioenregeling
 • Kortingen pensioenfondsen
 • Overige actualiteiten

Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 5:  Einde van de arbeidsovereenkomst I
Dinsdag 12 mei 2020

5a Ontslaggronden en jurisprudentie / Ontslaggronden in de arbeidsprocedure

Docent: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur


5b Procedure in hoger beroep / Ontslagprocedure 

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 6:  Einde van de arbeidsovereenkomst II / Bijzonder ontslagrecht
Dinsdag 19 mei 2020

6a Ontslag op staande voet

Docent: Prof. mr. dr. S.F. Sagel; 14.00 tot 17.15 uur
 

6b Herstructurering en inkrimping onderneming

 • Reorganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Faillissement
 • Collectief ontslag
 • Sociaal Plan

Docent: Mr. C. Nekeman; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 7:  WW en Fiscale aspecten arbeidsrecht
Dinsdag 2 juni 2020

7a Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen

 • Dienstbetrekking 
 • Wet DBA 
 • Fiscale aspecten beëindiging dienstbetrekking
 • Werkkostenregeling
 • Aandelengerelateerde beloningen

Docent: mr. A.L. Mertens en mr. A.C. Smale; 14.00 tot 17.15 uur
 

7b WW in vogelvlucht

 • Verzekeringsplicht
 • Uitkeringsvoorwaarden
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Maatregelen en boetes

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 8:  Werkgeversaansprakelijkheid en ambtenarenrecht
Dinsdag 9 juni 2020

8a Werkgeversaansprakelijkheid

Docent: Mr. C. Aarts; 14.00 tot 17.15 uur
 

8b Statutair bestuurder

 • Benoeming en ontslag van de bestuurder
 • Samenloop tussen arbeidsrecht en vennootschapsrecht

Docent: mr. dr. J.H. Bennaars; 18.30 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 9:  Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Dinsdag 23 juni 2020

9 Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Situationele arbeidsongeschiktheid
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Ziekte in geschil
 • Ziekte en ontslag

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mw. mr. M.A. Goldschmidt; 14.00 tot 21.45 uur

 


Bijeenkomst 10:  Arbeidsprocesrecht
Dinsdag 30 juni 2020

10a Strategisch procederen

Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 14.00 tot 17.15 uur


10b IPR

Docent: Mr. dr. L.M. van Bochove; 18.30 tot 21.45 uur

 


Examen
September 2020, datum nog niet bekend

De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen de kandidaten een diploma. Na de contactcolleges zal de kandidaat circa zes weken de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, dat tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. In het betoog, dat wordt geschreven aan de hand van een vraagstelling/casus, geeft de kandidaat blijk van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.

Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. B. Barentsen
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. C.M. Aarts
...
Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
bennaars docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. dr. J.H. Bennaars
...
mr. dr. L.M. van Bochove pao leiden
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
Docent
mr. E.S. de Bock
...
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Docent
mr. H.J. van Deventer
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Docent
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
goldschmidt docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.A. Goldschmidt
...
Docent
prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
...
keulaards docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.J.M.T. Keulaerds
...
Docent
mr. I.J. de Laat
...
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
mertens docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.L. Mertens
...
nekeman docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. C. Nekeman
...
sagel docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. S.F. Sagel
...
Docent
mr. J. Schulp
...
smale docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.C. Smale
...
sprengers docent bij pao leiden
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
vermeulen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4750,= (vrij van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal in een digitale leeromgeving. 

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Wanneer u zich nu inschrijft voor de opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden ter waarde van maximaal € 500,-. U heeft keuze uit het gehele cursusaanbod in 2020.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen. 

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een persoonlijke kortingscode. Heeft u zich al ingeschreven voor de specialisatieopleiding Arbeidsrecht? Ook dan kunt u gebruik maken van de actie en Juridisch PAO Leiden mailen voor uw persoonlijke kortingscode. Deze actie is enkel geldig bij inschrijving voor de opleiding. Wacht niet te lang met het aanmelden voor een cursus, er geldt een maximum aantal deelnemers per cursus.

Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl