• Startdatum:
 • 17 maart 2020
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 60

De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/-advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich verder wil specialiseren in het arbeidsrecht. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". 

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend, is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Bovendien heeft men na het volgen van deze opleiding minimaal 50 onderwijsuren heeft gevolgd.
Kijk hier voor meer informatie over lidmaatschap van de VAAN.

De onderwerpen die in de opleiding behandeld zullen worden, zijn: 

 • Arbeidsovereenkomst en varianten

 • Eenzijdige wijziging, grondrechten

 • Medezeggenschap

 • CAO-recht

 • Pensioenrecht

 • Ontslagrecht

 • Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling

 • Arbeidsprocesrecht 


Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.   

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Iedere module wordt behandeld door een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Er is veel ruimte voor interactie en men kan veel van elkaar leren doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). "De advocaat bekijkt een casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus cursusleiders Prof. mr. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. 
De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich tevens doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. 

Na de contactcolleges zal de kandidaat circa zes weken de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.

In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

 

Programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                              
14.00 uur: College
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: College
17.15 uur: Diner
18.30 uur: College
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: College
21.45 uur: Einde

 

Cursusdagen

Dinsdag 17 maart 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020
Dinsdag 21 april 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Dinsdag 19 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Dinsdag 9 juni 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Dinsdag 30 juni 2020


Bijeenkomst 1:  Introductie en de arbeidsovereenkomst
Dinsdag 17 maart 2020

1a Arbeidsovereenkomst in al zijn varianten

 • Ontwikkeling arbeidsrecht
 • Definitie arbeidsovereenkomst
 • Gradaties van dwingend recht
 • Inleningsconstructies (uitzending, detachering, pay-rolling)
 • Loondoorbetaling bij niet-werken

 Docent: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss; 14.00 tot 17.15 uur 


1b Bijzondere bedingen

 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding, relatiebeding en bedingen inzake nevenarbeid
 • Geheimhouding
 • Boetebeding

Docent: Mr. J. Schulp; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 2:  Goed werknemerschap en werkgeverschap
Dinsdag 31 maart 2020

2a Bepaalde tijd contracten

 • Bepaalde tijd contracten
 • Artikel 7:611 BW, toegespitst op het leerstuk van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

 Docent: Mr. D. van Deventer; 14.00 tot 17.15 uur


2b Grondrechten in de arbeidsverhouding

 • Grondrechten
 • Privacy/ Wet bescherming persoonsgegevens
 • Klokkenluiders

Docent: Mr. I.J. de Laat; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 3:  Medezeggenschap
Dinsdag 7 april 2020

3a Ondernemingsraad

 • Instelling OR
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
 • Procederen bij de Ondernemingskamer

Docent: Mr. L.C.J. Sprengers; 14.00 tot 17.15 uur
 

3b Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief 

 • Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
 • Werknemersparticipatie
 • Optie- en bonusregelingen
 • Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ' lifting the corporate veil'
 • Statutair directeur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid 

Docent: Mr. E.S. de Bock; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 4:  Collectieve arbeidsvoorwaarden
Dinsdag 21 april 2020

4a Cao-recht en stakingsrecht

 • Collectief onderhandelingsrecht
 • Samenloop en werkingssfeer cao's
 • Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
 • Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel
 • Stakingsrecht

Docent: Mr. K.P.D. Vermeulen; 14.00 tot 17.15 uur


4b Pensioenregelingen     

 • Pensioenakkoord: uitwerking nieuw stelsel
 • Pensioenovereenkomst, -regeling en -reglement
 • Uitvoering pensioenregelingen, uitvoeringsovereenkomst
 • Pensioenrisico’s en de verdeling daarvan
 • Cao en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen
 • Betekenis algemeen vermogensrecht
 • Wijziging pensioenregeling
 • Kortingen pensioenfondsen
 • Overige actualiteiten

Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 5:  Einde van de arbeidsovereenkomst I
Dinsdag 12 mei 2020

5a Ontslaggronden en jurisprudentie / Ontslaggronden in de arbeidsprocedure

Docent: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur


5b Procedure in hoger beroep / Ontslagprocedure 

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 6:  Einde van de arbeidsovereenkomst II / Bijzonder ontslagrecht
Dinsdag 19 mei 2020

6a Ontslag op staande voet

Docent: Prof. mr. dr. S.F. Sagel; 14.00 tot 17.15 uur
 

6b Herstructurering en inkrimping onderneming

 • Reorganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Faillissement
 • Collectief ontslag
 • Sociaal Plan

Docent: Mr. C. Nekeman; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 7:  Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Dinsdag 2 juni 2020

7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Situationele arbeidsongeschiktheid
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Ziekte in geschil
 • Ziekte en ontslag

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mw. mr. M.A. Goldschmidt; 14.00 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 8:  Werkgeversaansprakelijkheid en ambtenarenrecht
Dinsdag 9 juni 2020

8a Werkgeversaansprakelijkheid

Docent: Mr. C. Aarts; 14.00 tot 17.15 uur
 

8b Introductie in het ambtenarenrecht

 • Ambtelijke status
 • Ontslag uit ambtelijke dienst
 • Procederen bij de bestuursrechter

Docent: nog niet bekend; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 9:  WW en Fiscale aspecten arbeidsrecht
Dinsdag 23 juni 2020

9a Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen

 • Dienstbetrekking 
 • Wet DBA 
 • Fiscale aspecten beëindiging dienstbetrekking
 • Werkkostenregeling
 • Aandelengerelateerde beloningen

Docent: mr. A.L. Mertens en mr. A.C. Smale; 14.00 tot 17.15 uur
 

9b WW in vogelvlucht

 • Verzekeringsplicht
 • Uitkeringsvoorwaarden
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Maatregelen en boetes

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 10:  Arbeidsprocesrecht
Dinsdag 30 juni 2020

10a Strategisch procederen

Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 14.00 tot 17.15 uur


10b IPR

Docent: Mr. dr. L.M. van Bochove; 18.30 tot 21.45 uur

 

Examen
De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen de kandidaten een diploma. Na de contactcolleges zal de kandidaat circa zes weken de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, dat tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. In het betoog, dat wordt geschreven aan de hand van een vraagstelling/casus, geeft de kandidaat blijk van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.

Cursusleider
prof. mr. B. Barentsen
...
Cursusleider
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Docent
mr. C.M. Aarts
...
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
Docent
mr. dr. J.H. Bennaars
...
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
Docent
mr. E.S. de Bock
...
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Docent
mr. H.J. van Deventer
...
Docent
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Docent
mr. M.A. Goldschmidt
...
Docent
mr. M.J.M.T. Keulaerds
...
Docent
mr. I.J. de Laat
...
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
Docent
mr. A.L. Mertens
...
Docent
mr. C. Nekeman
...
Docent
prof. mr. S.F. Sagel
...
Docent
mr. J. Schulp
...
Docent
mr. A.C. Smale
...
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


 • € 4750,= (vrij van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal in een digitale leeromgeving. 

 • Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl

 • VROEGBOEKKORTING: € 500! Aanmelden vóór 1 december 2019.