• Startdatum:
 • 10 september 2020
 • Cursusduur:
 • 9 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 45

Graag introduceren wij u de derde editie van de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Advocaten die deze specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen daarmee aantonen te beschikken over het kennisniveau dat vereist is om (aspirant) lid te worden van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A). Maar de opleiding staat ook open voor bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers en anderen die zich op en academisch niveau met privacy- en gegevensbeschermingsrecht bezighouden.

De 9-daagse opleiding (45 onderwijsuren) gaat in op alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of professional die zich heeft gespecialiseerd in het rechtsgebied. Het gaat dan om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Uitvoeringswet AVG, maar ook om andere relevante wet- en regelgeving, zoals de regels voor cookies en spam uit de Telecommunicatiewet en de toekomstige e-Privacy Verordening. Ook wordt de privacyregelgeving in specifieke sectoren besproken, zoals in de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg. In het kader van een en ander is er veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Hof voor de Rechten van de Mens en van lagere nationale rechtscolleges, alsmede voor de opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, de Autoriteit persoonsgegevens en andere toezichthouders.

Beoordeling voorgaande editie

Uit de evaluatie onder cursisten blijkt dat de specialisatieopleiding goed gewaardeerd wordt, met het gemiddelde rapportcijfer per bijeenkomst van een 8.1! Onze cursisten gaven de dienstverlening Juridisch PAO Leiden in 2019 een gemiddeld cijfer 8.6.

De eerste editie is reeds afgerond, waarbij drie deelnemers cum laude de opleiding hebben behaald. Een beoordeling van een van deze oud-cursisten, advocaat die tevens cum laude de eerste editie van de specialisatieopleiding heeft afgerond: "De VPR-A specialisatieopleiding bood mij een mooie verdieping over bijna de volle breedte van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De huiswerkopdrachten dwingen je de diepte in te gaan. Met de aangeklede lunches werd het nuttige met het aangename verenigd, niet in de laatste plaats vanwege de verbreding van mijn netwerk.”

Hoofddocenten

 • Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner Pels Rijcken.
 • Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner Kennedy Van der Laan, Universitair docent Universiteit Utrecht.

Van de docenten is driekwart tenminste 10 tot 15 jaar als advocaat werkzaam in het vakgebied. Vanuit hun eigen ervaring kunnen zij vertellen over het rechtsgebied, zoals welke argumenten in belangrijke procedures zijn gebruikt en in hoeverre de rechter daardoor werd overtuigd.

Hoofddocent prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne houdt zich dagelijks bezig met de werking en toepassing van de privacywet- en regelgeving en vertelt in dit artikel meer over de inhoud van de specialisatieopleiding.

Doel en karakter van de opleiding
In de opleiding wordt in de praktijk toepasbare kennis aangeboden op een academisch niveau. Dit wordt onder andere geborgd doordat vrijwel alle docenten tenminste tien jaren, en vaak nog veel langer, actief zijn in het rechtsgebied. Veel van hen zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. In het programma is dit aangegeven met een asterisk* achter de naam van de docent.

De opleiding beoogt het praktisch kennisniveau van deelnemers zowel in de breedte als in de diepte te vergroten. Er zijn negen cursusdagen die ieder vijf onderwijsuren omvatten en waarin op intensieve wijze wordt ingegaan op verschillende cursusonderwerpen. De colleges zullen worden opgenomen en de opnamen zullen ter inzage beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers.

Een deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, beschikt over een goed en volledig overzicht van het rechtsgebied en de kennis om vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden in de praktijk de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat dan betekent. De deelnemer kan beredeneren waarom er in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem. En voor deze rechtsvraag of dit probleem kan de deelnemer vervolgens beargumenteren en onderbouwen welke antwoorden en oplossingen er wel of niet zijn.

Of, om het meer concreet te zeggen, de deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond kan bijvoorbeeld probleemloos een relevante uitspraak van het Hof van Justitie lezen en begrijpen, en toepassen in zijn of haar praktijk. Als er door de Autoriteit persoonsgegevens een last onder dwangsom wordt opgelegd kan de deelnemer zich daarover een goed onderbouwd oordeel vormen, evenals over de door het Europees Comité voor gegevensbescherming opgestelde richtsnoeren of een opinie van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

Er zijn in Nederland nog steeds geen andere post academische opleidingen met eenzelfde ambitieniveau als de opleiding van Juridisch PAO Leiden, aldus prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne.

Studiebelasting en voorbereidingstijd
Van deelnemers wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid verwacht. Voor iedere cursusdag moeten deelnemers zich voorbereiden, door literatuur en rechtspraak te bestuderen en door thuisopdrachten te maken. Er moet rekening mee worden gehouden dat er per cursusdag gemiddeld 175 tot 250 bladzijden onderwijsmateriaal moet worden bestudeerd, in het Nederlands of in het Engels. Ook moeten er gedurende de opleiding drie keer thuisopdrachten worden ingeleverd.

Aanwezigheid is verplicht op alle cursusdagen. Wel kan de deelnemer drie dagdelen (dus anderhalve cursusdag) verzuimen. Een verdergaand verzuim kan als consequentie hebben dat de deelnemer wordt uitgesloten van het examen.

Examen en thuisopdrachten
Er moeten gedurende de opleiding vier keer huiswerkopdrachten worden gemaakt. Iedere opdracht wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10.
Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen moet het gemiddelde cijfer voor de opdrachten een zes of hoger zijn, waarbij slechts één van de opdrachten met een cijfer lager dan een 5,5 mag zijn beoordeeld.
De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen, dat wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van wetbundels of zelf uitgeprinte wet- en regelgeving.

Eindcijfer, diploma en cum laude
Voor het eindcijfer van de opleiding tellen het examen en het gemiddelde van de thuisopdrachten beide voor 50 procent mee. Het eindcijfer wordt afgerond op een decimaal. Als het examen wordt beoordeeld met een 7,5 en het gemiddelde van de thuisopdrachten is 6,5 wordt het eindcijfer dus 7,0.

Het diploma van de specialisatieopleiding wordt uitgereikt aan deelnemers met het eindcijfer 6,0 of hoger. Het predicaat cum laude wordt gegeven aan de drie deelnemers met de hoogste eindcijfers, met dien verstande dat het niet wordt gegeven aan deelnemers met een eindcijfer lager dan een 8,0.

Doelgroep en vereist voorkennisniveau
De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste drie jaar in de praktijk werkzaam zijn en dus al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Aan de opleiding kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen*). Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.
(*In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen kan voorrang worden gegeven aan deelnemers die lid willen worden van de VPR-A.)

Vragen
Voor vragen kunt u een mail sturen naar opleidingsmanager W.J. Moolenaar.

Bijeenkomsten
09.15 – 09.45 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.45 – 16.15 uur: Colleges
(twee koffiepauzes van 15 minuten, lunchpauze 60 minuten)

Bijeenkomsten:

10 september 2020
24 september 2020
8 oktober 2020
29 oktober 2020
12 november 2020
26 november 2020 - Online Seminar
10 december 2020
14 januari 2021 - Online Seminar
28 januari 2021
11 februari 2021 (Examens)

 

Dagprogramma:

09.15 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.45 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
12.30 uur: Lunch 
13.30 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
16.15 uur: Einde


Programma:
Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Opnamen van de colleges zullen aan de deelnemers ter inzage beschikbaar worden gesteld.


DAG 1 - DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2020

Context en achtergrond
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Geschiedenis van de privacywetgeving
 • Instanties en instituten
 • Kenmerken van de wetgeving


Kernbegrippen
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • De betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
 • Verwerking van persoonsgegevens 
 • Identificeren en singling-out 
 • Anomimisering en pseudonimisering
 • Bijzondere gegevens en strafrechtelijke gegevens
 • Kentekenparkeren, nationaalwanbetalersregister
 • Digitaal Monument Joodse Gemeenschap
 • Lindqvist, Breyer, Stichting Benchmark ROM

 

Werkingssfeer
docent: Hester de Vries*

 • Materieel toepassingsbereik
 • Territoriale werking en de vertegenwoordiger
 • Uitzonderingen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden
 • Politie, justitie en inlichtingendiensten
 • Journalistieke, artistieke, literaire en academische doeleinden
 • Lindqvist, Satamedia, Weltimmo, Google Spain, Reynes


Bespreking Huiswerkopdracht 1
docent: Ard Jan Dunnik


Wat een client verwacht van zijn advocaat als het gaat om privacy en gegevensbescherming
docent: Simon Hania, geïnterviewd door Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne*

 • Wat maakt privacyzaken anders of bijzonder?
 • Op welke wijze adviseren? En in welke vorm?
 • En wat meer?


Afsluitend is er deze dag een borrel en een diner met de hoofddocenten en alle deelnemers


DAG 2 - DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020

Beginselen en grondslagen
docent: Hester de Vries*

 • Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking
 • Verzameldoelen en doelbinding
 • Gegevensminimalisatie
 • Opslagbeperking
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
 • Verwerkingsgrondslagen


Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN
docent: Hester de Vries*

 • Gezondheidsgegevens en DNA
 • Biometrische ID-gegevens
 • Ras en etniciteit
 • Strafrechtelijke gegevens en 'zwarte lijsten'
 • Verwerkingsverbod
 • Specifieke en algemene uitzonderingen
 • Journalistieke exceptie
 • Wat zijn strafrechtelijke gegevens en gegevens van strafrechtelijke aard
 • Verwerking onder toezicht van de overheid


Rechten van betrokkenen: inzage en verbetering
docent: Catherine Jakimowicz

 • IND en Nowak
 • Kopie of overzicht?
 • Beleidsnotities en juridische analyses
 • Misbruik van recht
 • UitzonderingenDAG 3 - DONDERDAG 8 OKTOBER 2020

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
docent: Quinten Kroes 

 • Verplichtingen en aanspraken over en weer
 • Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
 • Positie van intermediairs, telco’s, postvervoerders, banken, cloud, etc.
 • Wirtschaftsakademie, Jehova's getuigen en Fashion ID
 • De Uber-boete en andere casusposities


Verwerkersovereenkomsten
docenten: Elisabeth Thole* en Özer Zivali

 • Wat moet worden geregeld? Wat niet? Waarom? En hoe dan?
 • Verwerkingsverantwoordelijkvriendelijke- en verwerkersvriendelijke varianten


Beveiliging en datalekken
docent: Jeroen Koëter

 • Beveiligingsstandaarden
 • Inbreuken op de beveiliging
 • Meldplichten
 • WP250rev.01
 • Het meldloket
 • De Uber-boete


Internationale gegevensdoorgiften
docent: Axel Arnbak* 

 • Adequacy, passende waarborgen en uitzonderingen 
 • Modelcontracten en bindende bedrijfsvoorschriften
 • De leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders
 • Lindqvist en Schrems
 • EDPB-guidelines 2/2018
 • Brexit
   


DAG 4 - DONDERDAG 29 OKTOBER 2020

Formaliteiten en accountability
docent: Bart Schermer*

 • Verantwoordingsplicht
 • Verwerkingsregisters
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • Datalek-incidentregister
 • Certificering, gedragscodes
 • Privacy by Design

 

Rechtsbescherming
docent: Quirine Tjeenk Willink

 • Inrichting en bevoegdheden van de toezichthouder
 • Administratieve boetes en lex certa
 • Rechtsmiddelen (o.a. procedures, procesvertegenwoordiging en proceskosten)

 

Toezicht door de AP
docent: Thijs Drouen

 • Wat vindt en doet AP?
 • Klachten- en handhavingsverzoeken
 • Prioritering

 

DAG 5 - DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

Bespreking Huiswerkopdracht 2
docent: Ard Jan Dunnik
 

Transparantie en overige rechten van betrokkenen
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Informatieplichten
 • Wissingsrecht en ‘recht op vergetelheid’
 • Recht op beperking van verwerking
 • Gegevensoverdraagbaarheid

 

Profileringsverbod
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Wat is ‘geautomatiseerde besluitvorming’? Wat is profilering? 
 • Een besluit met 'rechtsgevolgen' of dat de betrokkene 'anderszins in aanmerkelijke mate treft'
 • Het verwerkingsverbod en de uitzonderingen daarop
 • Transparantie (‘opening the black box’)

 

e-Privacy
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Verkeers- en locatiegegevens, geheime nummers, nummerherkenning
 • Spam en telemarketing
 • Stand van zaken met betrekking tot de ePrivacyverordening: IOT EN OTT
 • Cookies en cookiemuren

 

Cookie ecosystemen
docent: Nicole Wolters Ruckert

 • Soorten cookies en soortgelijke technologieën
 • Adtech platforms / partijen en rolverdeling
 • Wanneer is sprake van (rechtsvermoeden van) verwerking persoonsgegevens
 • Waartoe leidt samenloop e-Privacy regels en bescherming persoonsgegevens
 • Bevoegdheid toezichthouders

 

DAG 6 - DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020 - SEMINAR I

Dit seminar vindt ONLINE plaats!

De AVG en de curator
docent: Joachim van Vlijmen

 • Verplichtingen curator i.v.m. AVG
 • Doorstart/verkoop klantenbestand
 • Curator en cloud dienstverlener
 • Risico’s voor curator: boetes AP en last onder dwangsom?
 • AVG en bestuurdersaansprakelijkheid


De slimme meter: de AVG, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet
docent: Ard Jan Dunnik

 • Een vrije energiemarkt vereist grootschalige uitwisseling (persoons)gegevens
 • Een keten van verwerkingsverantwoordelijken in een sterk gereguleerde markt
 • Gegevens die betrekking hebben op meerpersoonshuishoudens
 • De gevoeligheid van intervalstanden en de vereiste toestemming
 • Gedragscodes voor de slimme meter


De Data Pro Gedragscode
docent: Sylvia Huydecoper

 • Verwerkers in de IT sector
 • Data Pro Code
 • Data Pro Verwerkersovereenkomst
 • Data Pro Code, Proces tot goedkeuring AP
 • Data Pro Audittool


Encryptie, backdoors en mensenrechten
docent: Ot van Daalen

 • Nationaal en internationaal encyptiebeleid
 • Relevante grondrechtelijke jurisprudentie
 • Technologische ontwikkelingen

 

DAG 7 - DONDERDAG 10 DECEMBER 2020

Procederen over Privacy: collectieve acties en schadevergoeding
docent: Christiaan Alberdingk Thijm

 • Civielrechtelijke actie naast bestuursrechtelijke handhaving
 • Collectieve acties in (en over) de AVG
 • Schadevergoeding voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer
 • Art. 3:305a BW en WCAM

 

Procederen over Privacy: verzoekschrift- en kort gedingprocedures
docent: Otto Volgenant

 • Verzoekschriftprocedures en kort geding
 • Vergeetzaken

 

Procederen over Privacy: Praktijkopdracht
Docenten: Peter Blok* en Hester de Vries*

 

Bespreking Huiswerkopdracht 3
docent: Ard Jan Dunnik

 

DAG 8 - DONDERDAG 14 JANUARI 2021 - SEMINAR 2 - Online!

Wat gebeurt er in Brussel en Luxemburg?
docent: Herke Kranenborg

 • Wat loopt er nu in Brussel?
 • Welke zaken kunnen we binnenkort verwachten uit Luxemburg
 • En wat is de stand van zaken met betrekking tot ePrivacy

 

Toezicht op algoritmen bij de overheid
docent: Marlies van Eck*

 • Wat zijn algoritmen?
 • Waarom zijn algoritmen belangrijk?
 • Hoe staat het met toezicht op algoritmen?

 

Connected products
docent: Alex van der Wolk

 

Actualiteiten
docenten: Gerrit-Jan Zwenne*, Hester de Vries*

 • Evaluatie van de AVG en aanpassing van de UAVG
 • Ontwikkelingen in de praktijk van de toezichthouder en de rechtspraak
   

DAG 9 - DONDERDAG 28 januari 2021

Bespreking Huiswerkopdracht 4
docent: Ard Jan Dunnik


Het probleem met toestemming (Art. 6.1(A) AVG)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Vrij, specifiek en geïnformeerd
 • Ondubbelzinnige wilsuiting, actieve handeling
 • Begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijke en eenvoudige taal
 • Aantoonbaarheid en bewustheid, vrije keuze en nadelige gevolgen
 • Toestemming en wetenschappelijk onderzoek


De taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag (Art. 6.1(E) AVG)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Verwerkings en/of verstrekkingsgrondslag
 • Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden van publieke en private samenwerking


Misverstanden over het gerechtvaardigd belang
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Driestappentoets
 • De normuitleg van de toezichthouder
 • Rechtspraak van het Hof van Justitie


Doelbinding
docent: Hester de Vries*

 • Doelverenigbaarheidstoets
 • Relatie verzamel- en verder verwerkingsdoel
 • Function creep in theorie en praktijk
 • Verwachtingen van betrokkenen
 • Aard van gegevens
 • Big data & open data

 

Privacy in arbeidsverhoudingen
docent: Hester de Vries*

 • Monitoring en testen van werknemers
 • Onrechtmatig verkregen bewijs

 

Examentraining
docenten: Gerrit-Jan Zwenne*, Hester de Vries*

 

DAG 10 - DONDERDAG 11 FEBRUARI 2021

MONDELINGE EXAMENS

 • 40 min voorbereiding
 • 30 minuten gesprek

Aan het eind van deze dag: Borrel, diplomauitreiking en aansluitend een diner


*) Docenten met een asterisk* achter de naam zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming.
Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven

Hester de Vries docent PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. H.H. de Vries
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
alberdink thijm pao leiden
Docent
mr. Chr.A. Alberdingk Thijm
...
arnbak docent pao leiden
Docent
mr. dr. A. Arnbak
...
prof. mr. dr. P.H. Blok pao leiden
Docent
prof. mr. dr. P.H. Blok
...
daalen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. O.L. van Daalen
...
drouen docent bij pao leiden
Docent
mr. T. Drouen
...
dunnik docent bij pao leiden
Docent
mr.ir A.J. Dunnik
...
Docent
mr. dr. B.M.A. van Eck
...
Hania - Juridisch PAO Leiden
Docent
S. Hania M.Sc.
...
S. Huydecoper - Docent PAO Leiden
Docent
mr. S. Huydecoper Huydecoper
...
C.M. Jakimowicz, docent JPAO Leiden
Docent
mr. C.M. Jakimowicz
...
mr. J. Koëter - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
kranenborg docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. H. Kranenborg
...
Q. Kroes, docent JPAO Leiden
Docent
mr. Q. Kroes
...
schermer docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. B.W. Schermer
...
docent thole pao leiden
Docent
mr. dr. E.P.M. Thole
...
Quirine-Tjeenk-Willink pao leiden
Docent
mr. Q.J. Tjeenk Willink
...
van Vlijmen, docent bij JPAO Leiden
Docent
mr. J.I. van Vlijmen
...
volgenant docent pao leiden
Docent
mr. O.M.B.J. Volgenant
...
Hester de Vries docent PAO Leiden
Docent
mr. dr. H.H. de Vries
...
Wolk docent pao leiden
Docent
mr. A. van der Wolk
...
wolters ruckert docent bij pao leiden
Docent
mr. N. Wolters Ruckert
...
zivali docent bij pao leiden
Docent
mr. O Zivali
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 4.950,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Nu inclusief gratis deelname aan het Nationale Privacycongres (datum onder voorbehoud vanwege de Corona-pandemie); dit vertegenwoordigt een waarde van € 695,= en levert u 5 extra PO NOvA punten op.