• Startdatum:
 • 9 september 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Algemeen
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NBA:
 • 55
 • ABAN/GAIA/KNMG:
 • 40
 • NiRV:
 • 12
 • NVvA:
 • 21
 • NVR:
 • 12

Hoe acteert en denkt de rechterlijke macht? Waar dient een gedegen deskundigenbericht aan te voldoen? Hoe om te gaan met actuele jurisprudentie op het vakgebied? De Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen. Lees hier hoe voorgaande deelnemers de specialisatieopleiding beoordelen.

Het Juridisch PAO van de Universiteit van Leiden heeft in 2004 een leergang ontwikkeld, de ‘Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in Civielrecht-, Bestuursrecht-, en Strafrechtzaken'. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor deskundigen die (regelmatig) door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De juridische scholing speelt in op wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Naast kwalificaties op het betreffende het vakgebied, is een adequate juridische scholing van deskundigen van veel belang.

De opleiding staat open voor alle deskundigen ongeacht de aard van hun deskundigheidsgebied. De deelnemers aan de opleiding komen dan ook uit verschillende maatschappelijke beroepsdisciplines. Veel deskundigen hebben doorgaans geen juridische achtergrond. Het is daarom niet alleen van belang inzicht te hebben in de procesgang bij geschillen in rechte, maar ook om de taal van de rechterlijke macht te verstaan en op passende wijze met justitie te kunnen communiceren. Van belang is het onderscheid te kennen tussen het verschil in rechtssysteem van het burgerlijk (proces)recht, het straf(proces)recht en bestuurs(proces)recht. Vandaar dat alle drie rechtsgebieden aan de orde komen. Vakjargon en verschil in denkwerelden moeten worden overbrugd.

Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van circa een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet inzicht verwerven in het hoe en waarom van de te beantwoorden vragen van de rechter om deze adequaat vanuit zijn professie te kunnen beantwoorden. Beoogd wordt het bevorderen van het omgevingsbewustzijn van de deskundige en het bevorderen van het inzicht in de juridische context van zijn optreden in rechte. Bij het horen van deskundigen door de rechter treden wel eens taal- en begripsproblemen op. Hetzelfde geldt ook voor het schriftelijk rapporteren door deskundigen. In het programma is dan ook plaats ingeruimd voor het oefenen in rapporteren en vindt rechtbanktraining plaats (Moot Court).

De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen. Tijdens de opleiding wordt dan ook in het bijzonder aandacht besteed aan het 'Examenmodel deskundigenbericht' en de 'Leidraad deskundigenbericht', in 2007 verschenen van de zijde van de Raad voor de Rechtspraak. Bovendien wordt aandacht besteed aan de gedragscode die voor de deskundigen geldt. Inmiddels hebben ruim 350 deskundigen met succes de opleiding gevolgd.

Het accent ligt bij deze opleiding op civielrechtelijke gebied. Het is ook mogelijk om zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk af te studeren. Daarvoor geldt een verdiepend zelfstudietraject en legt u dus naast een civiel examen ook een strafrechtelijk examen af. Hiervoor geldt een meerprijs van 1500 euro (vrij van btw); geeft u bij aanmelding aan of u dat wenst.

Bij een succesvol afgeronde opleiding ontvangen de deelnemers een diploma.

Leerdoelen
De opleiding bestaat uit hoorcolleges (aan de hand van verplichte literatuur) en uit vier oefen-onderdelen (moot court, werkcollege deskundigenbericht, werkcollege juridisch paper en proefexamen).
De leergang wordt afgesloten met een mondeling examen over uw deskundigenbericht en juridische paper. U krijgt voorafgaand aan de opleiding een leerwijzer/blokschema met instructie per college van vooraf te bestuderen literatuur en data waarop u de oefen-onderdelen en examenonderdelen dient aan te leveren.

 • U kunt presenteren volgens de basisbeginselen en u kunt uzelf voorstellen in een korte presentatie 
 • U kunt uitleggen wat de verschillen zijn tussen burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht
 • U kunt de basisbegrippen uit het burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht toepassen in een eenvoudige casus
 • U kent de verschillende rollen van de procesdeelnemers, inclusief de gerechtelijk deskundige
 • U kunt in de context van een gerechtelijke procedure een rechtsvraag en een feitelijke vraag beredeneerd onderscheiden
 • U bent in staat uitleg te bieden van de door u gevolgde onderzoeksmethodologie en verificatie van de resultaten
 • U kunt een deskundigenbericht opstellen aan de hand van het Examen Model Gerechtelijke Deskundige. U kunt rechterlijke vragen daarover beantwoorden 


Overzicht
Tijdens de contactcolleges komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. De deskundige en de opleiding
 2. Moot Court I
 3. Rapporteren
 4. Burgerlijk recht
 5. Burgerlijk Procesrecht
 6. De rol van de deskundige in het proces
 7. Bestuurs(proces)recht
 8. Methoden & Technieken / Werkcollege Deskundigenbericht
 9. Straf(proces)recht
 10. Moot Court II
 11. Werkcollege Juridische Paper / Proefexamen en Responsiecollege
 12. Examen

In het programma is een bezoek aan de rechtbank geprogrammeerd. Mede afhankelijk van een geschikte zitting waarin een deskundige wordt opgeroepen zal geprobeerd worden (onder voorbehoud) dat in december of januari in te plannen.


Doelgroep
De opleiding is gericht op de (kandidaat-)expert, zoals: juristen, medici, accountants, ict-deskundigen, business-valuators, architecten, bouwkundigen, etc.

Niveau en toelating
De opleiding bestaat uit juridische inleidingen afgestemd op het deskundigenberoep. Voor deelname aan deze opleiding is vereist, dat u over kwalitatieve deskundigheid beschikt, bijvoorbeeld blijkend uit een academische of gelijkwaardige opleiding (tenminste HBO niveau). Daarnaast dient u actief werkzaam te zijn op een betreffend deskundigengebied en bij voorkeur lid te zijn van een beroepsorganisatie. Bij uw aanmelding dient dit voldoende te blijken. Een toelatingscommissie, bestaande uit de cursusleiding en een lid van de examencommissie, kan uw aanmelding beoordelen.

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de voorwaarde dat voor inschrijving tenminste HBO-opleiding of een aantoonbaar HBO niveau vereist is, omdat de opleiding zich op academisch niveau beweegt en ingeval een cursist daar niet in kan meekomen dat zich zal weerspiegelen in achterstand om met succes het examen te kunnen afleggen. Gelieve na inschrijving uw CV insturen naar pao@law.leidenuniv.nl

De opleiding richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in het rechtssysteem om beter als deskundige in de rechtsgang (gerechtelijk deskundige) te kunnen optreden. U leert met name hoe u methodologisch een goed deskundigenrapport moet schrijven, anders gezegd, een rapport dat voor de rechter als deskundigenbericht bruikbaar is en voldoet aan de daaraan (tegenwoordig) gestelde eisen.

Ter voorbereiding op de colleges dient de aangegeven literatuur te worden bestudeerd. U ontvangt hiertoe een leerwijzer/blokschema.

Indicatie voorbereidingstijd per collegeblok in uren aangegeven:

College voorbereidingen: 10
Moot Court voorbereiding: 8
Voorbereiding concept deskundigenbericht: 24
Schrijven Essay: 24
Schrijven Paper: 40
Schrijven deskundigenbericht: 40
Totaal 146 uren

Aantal deelnemers
Maximaal 25

PE-punten
21 studiepunten NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen)
12 studiepunten NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters)
12 studiepunten NiRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators)
40 studiepunten ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing): algemene scholing cluster 1, 2 en 3
55 PE-punten NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)
Permanente educatie Accountants

Het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden is een erkende NBA instelling. U ontvangt voor het deel dat u in 2020 volgt een certificaat met 35 PE-punten NBA en voor het deel dat u in 2021 volgt een certificaat met 20 punten. In totaal kunt u bij volledige aanwezigheid dus 55 PE punten NBA behalen. U dient contact met ons op te nemen in verband met uw registratienummer opdat wij dit voor u in orde kunnen maken!

Certificering LRGD-register
De Leidse Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundigen is door de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen erkend (LRGD) en is één van de eisen voor registratie bij het LRGD voor registratie in de rechtsgebieden Civiel recht en Bestuursrecht. Raadpleegt u voor de overige toelatingseisen (de website van) het LRGD. NB: Vanaf 1 januari 2018 mag het diploma niet ouder zijn dan 3 jaar voor aanmelding bij de LRGD. Tot die datum mag het diploma 5 jaar oud zijn.

NRGD-register
De Leidse Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in Strafzaken is een door het NRGD erkende opleiding.Dit houdt in dat deskundigen die de opleiding afronden voldoende kennis van het strafrecht hebben opgedaan, bekend zijn met hun positie en rol daarin, en in staat zijn zowel schriftelijk als mondeling helder over de opdracht en elk ander relevant aspect te rapporteren. Daarmee voldoen de geslaagden aan de eisen die gesteld worden aan een gerechtelijke deskundige zoals geformuleerd in artikel 12, tweede lid van het Brdis, onder b en g.

Indien u NRGD-registratie beoogt, dient u een strafrechtelijk examen af te leggen (in plaats van een civielrechtelijk examen), geeft u dat duidelijk aan bij uw aanmelding. U krijgt dan tevens een verdiepend zelfstudiemateriaal opgave. U kunt uiteraard tegen bijbetaling (van 1500 euro) zowel civiel als straf examen afleggen.

Voor specifieke vragen over deze opleiding
Mr. M.J.G.N. van der Ree (Marco)
pao@law.leidenuniv.nl

Uitgebreide Toelichting op de verschillende bijeenkomsten:

1 - DE DESKUNDIGE EN DE OPLEIDING
Na een algemene inleiding komt met name het civiele recht aan bod. Aan de orde komen rechtsbeginselen als contractsvrijheid, goede trouw, en weten en behoren te weten. Overeenkomstenrecht staat voorop. Uitgelegd wordt dat niet alleen wat partijen afspreken leidend is, onder andere op grond van redelijkheid en billijkheid. Verder komen aan de orde: rechtshandeling, nietigheid, vernietigbaarheid, regelend en dwingend recht en vergelijkbare fundamentele begrippen. 

2 - MOOT COURT I
De deelnemers geven in vijf minuten een korte presentatie van hun eigen vakgebied. De nadruk ligt op presentatietechniek (spreektempo en volume, stopwoorden, oogcontact met de groep, levendigheid en overtuigingskracht) en lijn in het betoog. De inhoud is nog niet zo belangrijk. De presentatie begint met een korte persoonlijke voorstelling, met uitleg van loopbaan en deskundigheid. Daarop volgt uitleg van een casus waarbij u zelf betrokken was (of desgewenst een andere casus. De docent levert commentaar, aan de hand van de volgende kwesties: wat zijn de grondregels van presenteren en waarom? Hoe gaat het er aan toe in een rechtbank? Hoe treedt u op als deskundige als de rechter u ter zitting vraagt het deskundigenbericht toe te lichten? Deze casus is uw “rode draad” in de opleiding, want de casus komt in verschillende opdrachten terug.

3 - RAPPORTEREN
Wat is een bruikbaar schriftelijk verslag? Het gaat om goede verwoording van een onderzoeksvraag, heldere structuur en aannemelijke argumentatie tot de conclusie. Begrijpelijkheid staat voorop. Ook dit onderdeel is praktisch en interactief: tijdens de bijeenkomst is veel ruimte voor oefening en discussie. Gedurende de middag en avond zullen diverse casussen aan de orde komen.

4 - BURGERLIJK RECHT
Zonder begrip van verschillende civielrechtelijke geschillen kan de deskundige niet aan de slag (zie al nr. 1). Dan gaat het nader om begrippen als ‘onrechtmatige daad’, ‘wanprestatie’ en andere juridische hoofdzaken. Die bepalen immers welke feiten de deskundige moet vaststellen. Theorie en praktijk worden besproken aan de hand van deskundigenberichten.

5 - BURGERLIJK PROCESRECHT
Wat is het burgerlijk procesrecht dat het optreden van de deskundige bepaalt? Aan de hand van casus wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het verloop van een gerechtelijke procedure en de plaats van het deskundigenbericht daarin. Welke rol vervult de deskundige in de rechtsgang? Hoe ziet een vonnis/arrest eruit en waarom? 

6 - DE ROL VAN DE DESKUNDIGE IN HET PROCES
Wanneer gelast de rechter een deskundigenbericht en wat verwacht hij daarvan? In dit verband komen de code en de leidraad aan de orde. Aan de hand van rechtspraak worden opmerkelijke uitspraken over deskundigenberichten besproken, inclusief terugkoppeling aan eigen ervaringen. Hoe gedraagt de deskundige zich ter zitting en daarbuiten? Hoe bewaart u wellevendheid in gerechtelijke conflicten? 

7 - BESTUURS(PROCES)RECHT
Uitgelegd wordt hoe het bestuursrecht het rechtsverkeer tussen (rechts)personen en de overheid regelt. De bestuursrechter toetst of bestuursorganen hun besluiten rechtmatig hebben genomen. Wat betekent dit voor de gerechtelijk deskundige? 

8 - DESKUNDIGHEID IN DE PRAKTIJK / METHODEN & TECHNIEKEN / WERKCOLLEGE DESKUNDIGENBERICHT

Deskundigheid in de praktijk: ter zitting verschijnen... en uw optreden ter zitting. Hier krijgt u praktische inzichten in wat vooraf gaat aan de zitting tot aspecten na de zitting.

Methoden en technieken: hier gaat het om verbetering van rapportage door inzicht in argumentatie op grond van zo goed mogelijk vastgestelde gegevens. Aan de orde komen: elementaire logica, verificatie en falsificatie, methoden van onderzoek vergeleken met toetsing van resultaten, verschillende soorten bewijs, vervorming van waarneming, vooringenomenheid v. onpartijdigheid en verwante onderwerpen. 

Werkcollege deskundigenbericht: adequate weergave van resultaten vereist in ieder geval “vertaling” van wetenschappelijke resultaten in algemener begrijpelijke termen gebruikt in geldige argumentatie tot ware conclusies. 

Belangrijkste leerdoelen van deze opdracht zijn heldere verwoording van de onderzoeksvragen en duidelijkheid in uitleg van de onderzoeks- en toetsingsmethodologie. 

Uw concept-deskundigenbericht – in te richten aan de hand van het Examen Model Deskundigenbericht houdt in: 

a) Een CV van de deskundige. Deze gegevens moeten gelijk zijn aan de bij moot court 1 verstrekte gegevens. 
b) Precieze en juridisch correcte gegevens van partijen en hun belangenbehartigers, volgens de casus gepresenteerd in moot court I. De rechtsvorm van een onderneming moet correct worden weergegeven (indien van toepassing). 
c) Verwijzing naar processtukken en door de rechter gestelde vragen, uitleg over de inrichting van het onderzoek en uitleg van toetsing van de resultaten ervan al dan niet in termen van methoden van onderzoek. Wanneer u niet over deze informatie beschikt, kunt u dit zelf inrichten. 

De gerechtelijk deskundige is niet partijdig. Uw onderzoek moet objectief en onafhankelijk zijn. Ook “hoor en wederhoor” (audi et alteram partem) moeten aandacht krijgen. Een ander aandachtspunt is hoe te handelen met toezending van het concept-bericht aan partijen en beantwoording van vragen die van die zijde (kunnen) worden gesteld. Een deskundigenbericht is geen invuloefening, maar zelfstandig en technisch volwaardig maatwerk. Precieze onderzoeksvragen zijn van groot belang. Geef aan of die vragen ontleend zijn aan een uitspraak omtrent het geschil in rechte, of om door uzelf opgestelde vragen. In dit laatste geval kan de docent nagaan of de vragen voldoende bruikbaar zijn. Als de vragen zijn ontleend aan een rechterlijk uitspraak, dan dient een kopie van de uitspraak te worden overgelegd of dient het ECLI-nummer van de zaak op Rechtspraak.nl te worden vermeld. 

Wie geen ervaring heeft als gerechtelijke deskundige en evenmin een “eigen zaak” voorhanden heeft, kan een partij-deskundigenbericht of een bericht ten behoeve van een arbitraal geding (ook voor het slot-examen) omwerken naar een eigen concept gerechtelijk deskundigenbericht. 

Goede en minder goede voorbeelden van deskundigenberichten worden afzonderlijk verstrekt. 

--> U schrijft een deskundigenbericht op hoofdlijnen en levert dit in twee weken voor het werkcollege deskundigenbericht. <--

U krijgt van de docent voorafgaande aan het werkcollege schriftelijke terugkoppeling op het ingeleverde werk. Het werkcollege is een bespreking van de opdrachten.

Na terugkoppeling en correctie is dit het basisdocument voor Moot court sessie II. Zo wordt uw concept-deskundigenbericht uw einddocument: een echt deskundigenbericht.

9 - STRAF(PROCES)RECHT
Wat is de plaats van het strafrecht in de rechtsorde en wat zijn de grondbeginselen van strafrecht en strafvordering? Aandacht zal onder meer worden besteed aan de machtenscheiding, verschillen tussen strafrecht en andere rechtsgebieden, de niet-lijdelijke strafrechter, strafvorderlijke bevoegdheden en grondrechten. 

10 - MOOT COURT II
In een oefenrechtbankzitting worden uw mondelinge kwaliteiten getoetst en verbeterd. U wordt als in een rechtbank ondervraagd over uw (concept-)deskundigenbericht. Het bericht dient zodanig voor het voetlicht te worden gebracht dat de rechter – als technisch leek, maar juridisch professional – zo goed mogelijk begrip krijgt van de door u gepresenteerde feiten. 

Niet altijd zullen de antwoorden van de deskundige op de door de rechter gestelde vragen direct duidelijk zijn voor de rechter. Daarom kan worden gevraagd naar een nadere toelichting. Dat kan weer inhouden dat vaktechnische informatie moet worden vertaald in algemeen begrijpelijk termen, zonder af te doen aan de inhoud. U bent de deskundige, u gaat dus niet op de stoel van de rechter zitten. Door gerichte vragen wordt u getraind om in die rol te blijven. 

Ook wordt u geleerd zich te gedragen volgens de regels van een rechtszitting, bijvoorbeeld de regel dat ter zitting alleen de rechter wordt aangesproken en dat jegens eenieder wellevendheid in acht moet worden genomen (hoe onheus anderen u ook kunnen bejegenen). 

Bij deze tweede sessie staat de inhoud op de voorgrond, mét aandacht voor de presentatie. 

Elke zitting telt vier tot vijf deelnemers: een deskundige, twee advocaten, een contra-deskundige of tweede deskundige en een rechter (een docent). Na iedere terechtzitting volgt terugkoppeling. 

--> Voor dit college dient als basis uw concept-deskundigenbericht dat u na terugkoppeling en correctie van het werkcollege Deskundigenbericht vervolgens uiterlijk 1 week voorafgaand aan Moot Court II inlevert. <--

(twee weken voor het examen wordt het complete deskundigenbericht ingeleverd)

11 - WERKCOLLEGE JURIDISCHE PAPER / PROEFEXAMEN / RESPONSIECOLLEGE
Uw concept-juridisch paper (mag zijn ontleend aan eerder werk) is een korte juridische verhandeling van 1.500 woorden, bedoeld als zelftoets. Door de docent opgemerkte problemen worden (anoniem) behandeld. 

Het juridisch paper leert om “door de bril van de rechter” naar een geschil te kijken. Niet de feiten, maar verwoording en beantwoording van of een of meer duidelijke en helder geformuleerde rechtsvragen staan centraal bij deze opdracht. Het gaat daarbij om kwesties als: is partij x nu wel of niet aansprakelijk? Gaat het om een tekortkoming in een contractuele relatie of gaat het een onrechtmatige daad? Welke rechtsgevolgen kan niet-nakomen van een overeenkomst hebben? Welke soorten schade komen volgens het Burgerlijk Wetboek voor vergoeding in aanmerking? 

Bij deze opdracht werkt u vanuit de uitspraak die als basis dient voor het deskundigenbericht terug naar de juridische basis van het geschil en de wettelijke regeling die daaraan ten grondslag ligt. Daarbij dient door u ook aandacht te worden besteed aan relevante rechtspraak over de kwestie. Vermijdt daarbij wel al te uitvoerige verhandelingen over wetteksten en houdt geen al te dogmatische juridische betogen. 

--> Twee weken voor het werkcollege Juridische Paper levert u een concept-juridische paper van 1500 woorden aan. <--

(twee weken voor het examen wordt de eindversie van het juridische paper ingeleverd)

U hoeft voor het werkcollege nog niet een voor 100% uitgewerkte juridische paper op te leveren. Wat gevraagd wordt in deze fase is: 
a) Een opzet op hoofdlijnen, inclusief formuleren van een Hoofdvraag / Probleemstelling 
b) Een achtergrond van de Hoofdvraag / Probleemstelling 
c) Een beknopte weergave van de bij beantwoording van de Hoofdvraag / Probleemstelling gebruikte methode en een beknopt overzicht van te gebruiken literatuur. 

In het werkcollege krijgt u het ingezonden huiswerk terug, met individuele terugkoppeling en (anonieme) bespreking in de groep. 

Goede en minder goede voorbeelden van juridische papers worden nader verstrekt. 

Een vrijwilliger legt een proefexamen af, ten overstaan van de andere cursisten en de staf. Deze vrijwilliger levert twee weken tevoren in: een volledige juridische paper en een volledig uitgewerkt deskundigenbericht. Wie hiervoor kiest maakt dit aan het begin van de cursus bekend aan de cursusleider en laat weten over welke casus het gaat. Tijdens het proefexamen krijgen de andere cursisten de examenstukken (inclusief terugkoppeling daarop) van de proefexamenkandidaat ter inzage. Dit biedt een goed beeld van het echte examen. 

Na afloop van het proefexamen worden de resultaten klassikaal besproken en hebben de cursisten ruime gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens het ‘Responsiecollege’.

12. EXAMEN
Na de contactcolleges zal de kandidaat circa 2 maanden de tijd krijgen voor het schrijven van een paper en het opstellen van zijn deskundigenrapport. Het examen wordt mondeling afgenomen aan de hand van uw deskundigenbericht en uw juridisch paper, ten overstaan van twee docenten.

Bij een succesvol afgeronde opleiding ontvangen de deelnemers een diploma. 

(Herexamen) 

Nader aan te kondigen: rechtbankbezoek

In het programma is een bezoek aan de rechtbank geprogrammeerd. Mede afhankelijk van een geschikte zitting waarin een deskundige wordt opgeroepen zal geprobeerd worden (onder voorbehoud) dat in december of januari in te plannen.

Onder het tabblad Inhoud treft u een uitgebreide toelichting op de verschillende bijeenkomsten.

Dag 1 - WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020

De deskundige en de opleiding

13.15 uur: Kennismakingslunch
14.30 uur: Welkom en Openingstoespraak
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens en prof. dr. mr. T. Liefaard
14.45 uur: De rechter en de deskundige
mr. drs. H. van den Heuvel
15.15 uur: Deskundigheid in de praktijk, best practices
mr. ing. N. Keijser
16.00 uur: Pauze
16.15 uur: De rol van medisch specialist als gerechtelijk deskundige                           
drs. W.C.G. Blanken
16.45 uur: De opleiding in beeld
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
17.30 uur: Diner
18.45 uur: Inleiding civiel recht
mr. V.R. Vrijlandt
19.15 uur: Inleiding in het civiele rechtssysteem
mr. V.R. Vrijlandt
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: Inleiding in het civiele rechtssysteem - vervolg
mr. V.R. Vrijlandt
21.30 uur: Einde
   

Dagprogramma overige bijeenkomsten:

14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.30 uur: Aanvang programma, onderbroken door pauzes:                                       
16.00 uur: 15 min. Pauze
17.30 uur: 1 uur 15 min Diner
18.45 uur: Vervolg programma
20.00 uur: 15 min. Pauze
21.30 uur: Einde


DAG 2 - WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2020

Moot Court I

Docent: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens


DAG 3 - WOENSDAG 7 OKTOBER 2020

Rapporteren

Docent: drs. M.C. Furth


DAG 4 - WOENSDAG 28 OKTOBER 2020

Burgerlijk procesrecht

 • Inleiding burgerlijk procesrecht en de plaats van het deskundigenonderzoek
 • Het deskundigenbericht in de procesgang en casuïstiek

Docent: mr. H.K.N. Vos


DAG 5 - WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020

Burgerlijk Recht

 • Wanprestatie en onrechtmatige daad
 • Casuïstiek Aansprakelijkheid

Docent: mr. V.R. Vrijlandt


DAG 6 - WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020

De rol van de deskundige in het proces

 • Formeel en materieel recht, rechterlijk organisatie
 • Kwaliteit deskundigenbericht, vraagstelling rechter/restvraag/gedragscode/valkuilen
 • Actuele jurisprudentie inzake deskundigenberichten

Docent: mr. J.W. van Rijkom


DAG 7 - WOENSDAG 9 DECEMBER 2020

Straf(proces)recht

 • Inleiding strafrecht en strafrechtstelsel, waarheidsvinding, het bewijsrecht en de deskundige
 • Casuïstiek strafrechtelijk deskundigenonderzoek

Docent: mr. dr. F.P. Ölcer


DAG 8 - WOENSDAG 6 JANUARI 2021 ONLINE

Aangepast programma!

12.30-14.30 uur: Deskundigheid in de praktijk
Ter zitting verschijnen ….. en uw optreden ter zitting

Aan de orde komen:

 • Wat vooraf gaat
 • Voorbereiding
 • Voor de zitting
 • Tijdens de zitting
 • Uw rol tijdens de zitting
 • Is er een opponent?
 • Wie spreekt u toe?
 • Welke vragen kunt u wel en niet beantwoorden
 • Uniform(iteit)
 • Do’s and Don’ts
 • Na de zitting

Er is voldoende ruimte voor interactie

Docent: Mr. ing. N. Keijser CDPO

Na een korte pauze vervolg dagprogramma:

14.30- 17.30 uur: Methoden & Technieken

Aan de orde komen:

 • elementaire logica
 • verificatie en falsificatie
 • methoden van onderzoek vergeleken met toetsing van resultaten
 • verschillende soorten bewijs
 • vervorming van waarneming
 • vooringenomenheid v. onpartijdigheid en verwante onderwerpen. 

Docent: Dr.  H.J.R. Kaptein


18.30-21.30 uur: Werkcollege Deskundigenbericht

 • U krijgt van de docent voorafgaande aan het werkcollege schriftelijke terugkoppeling op het ingeleverde werk. Het werkcollege is een bespreking van de opdrachten.

Docent: mr. J.W. van Rijkom


DAG 9 - WOENSDAG 20 JANUARI 2021 ONLINE

14.30-21.30 uur: Bestuurs(proces)recht

 • Inleiding bestuursrecht (procesgang en bewijsrecht)
 • Casuïstiek bestuursrechtelijk deskundigenonderzoek

Docenten: mr. N.H. van Amerongen en mr. dr. R. Kegge


DAG 10 - WOENSDAG 27 JANUARI of WOENSDAG 3 FEBRUARI 2021

Moot Court II

U wordt ingedeeld in groep 1 of 2

 • Groep 1: woensdag 27 januari 2021, 14.30 - 21.30 uur
 • Groep 2: woensdag  3 februari 2021, 14.30 - 21.30 uur

Docent: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens


DAG 11 - WOENSDAG 10 FEBRUARI 2021

14.30-17.30 uur: Werkcollege Juridische paper

Docent:  mr. E.N. de Bode

18.30-21.30 uur: Proefexamen, responsiecollege

Docenten: mr. J.W. van Rijkom en mr. E.N. de Bode


BEZOEK TERECHTZITTING MET OPTREDEN VAN DESKUNDIGE

Als gevolg van Corona is een bezoek aan een rechtszitting niet mogelijk. In het programma is derhalve op 6 januari 2021 een extra college opgenomen van 12.30-14.30 uur, "Deskundigheid in de praktijk", door mr. Nico Keijser. 

 

EXAMEN-ONDERDELEN

Februari/Maart/April 2021

 • Schrijven van een deskundigenbericht en juridische paper


Woensdag 14 april 2021 voor 12.00 uur:

 • Uiterste inleverdatum examenstukken: deskundigenbericht en juridische paper


Dinsdag 25 mei tot en met donderdag 3 juni 2021

 • Mondeling examen


Donderdag 10 juni 2021

 • Diploma-uitreiking


Donderdag 19 augustus 2021  voor 12.00 uur:

 • Uiterste inleverdatum examenstukken mondeling herexamen


Dinsdag 7 september 2021

 • Mondeling herexamen
N.H. van Amerongen docent bij JPAO Leiden
Docent
N.H. van Amerongen
...
drs. W.C.G. Blanken docent bij JPAO Leiden
Docent
drs. W.C.G. Blanken
...
Mr. E.N. (Eelco) de Bode Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. E.N. de Bode
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Docent
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Macha Furt - Juridisch PAO Leiden
Docent
drs. M.C. Furth
...
Docent
mr. drs. H. van den Heuvel
...
dr. H.J.R Kaptein Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. H.J.R Kaptein
...
mr. dr. R. Kegge - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. R. Kegge
...
mr. ing. N.M. Keijser - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. ing. N.M. Keijser CDPO
...
prof. mr. dr. T. Liefaard - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. dr. T. Liefaard
...
Docent Olcer - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. F.P. Ölçer
...
oude sterrewacht in leiden
Docent
mr. J.W. van Rijkom
...
vos Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Docent
mr. H.K.N. Vos
...
vrijlandt docent bij pao leiden
Docent
mr. V.R. Vrijlandt
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van de overheid, het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

 

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

 

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

 

 

€ 6.950,= (vrij van btw) inclusief consumpties, diners en 1 examen + herkansing (civiel of straf), cursusmateriaal (digitaal en hardcopy), exclusief verplicht voorgeschreven literatuur.
NB: Voor het afleggen van zowel het strafrechtelijk examen als het civiel examen komen er extra kosten bij á € 1500,=

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2020/2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen. 

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een persoonlijke kortingscode. Heeft u zich al ingeschreven voor een specialisatieopleiding? Ook dan kunt u gebruik maken van de actie en Juridisch PAO Leiden mailen voor uw persoonlijke kortingscode.