Huurrecht aanbod en actualiteiten

Huurrecht is een belangrijk en veelzijdig rechtsgebied. De inkleuring van het huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook door (externe) ontwikkelingen. Docent Elout Korevaar, advocaat Weebers Vastgoed Advocaten en docent Privaatrecht bij de Universiteit Leiden vertelt graag meer over actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied. Ook blikt hij vooruit op vier webinars huurrecht en op de specialisatiecursus Huurrecht.

Recente ontwikkelingen in het huurrecht

Elout, wat is, volgens u, het belangrijkste dat juridische professionals nu moeten weten als het gaat om het huurrecht?

Elout: “De coronacrisis beïnvloedt het huurrecht in vergaande mate. Er zijn en worden tal van procedures gevoerd over de vraag of de huurder als gevolg van de overheidsmaatregelen jegens de verhuurder aanspraak kan maken op vermindering van de huurprijs. Ook is (of wordt) tijdelijke regelgeving van kracht geworden. Te denken valt aan de Wet van 22 april 2020, houdende tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd ofwel de Tijdelijke wet verlening tijdelijke huurovereenkomsten. En de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 waarvan het doel is om ondernemers te behoeden voor vermijdbare faillissementen of verhaalsacties van schuldeisers en de schade als gevolg van het corona-virus aan de economie zoveel mogelijk te beperken. Naast verzoeken van huurders om vermindering, opschorting of kwijtschelding van huur worden verhuurders ook geconfronteerd met daling van de waarde van hun vastgoed en eisen op het gebied van duurzaamheid.

Als gevolg van schaarste op de woningmarkt zijn maatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen en worden maatregelen genomen ter regulering van de huurprijs van woonruimte in de geliberaliseerde sector. Voornoemde ontwikkelingen vergen goede en actuele kennis van basisbegrippen als ‘gebrek’, ‘huurprijs’ en de modelhuurovereenkomsten.”

Dat zijn zeer interessante ontwikkelingen! Dat vraagt, zeker in deze tijden, om actuele en accurate kennis van professionals die werkzaam zijn in het huurrecht.

Webinars over huurrecht (reeds afgerond)

Wat gaat u bespreken in de vier webinars die in het najaar 2020 op de planning staan?

Elout: “In vier webinars ga ik meerdere onderwerpen binnen het huurrecht bespreken. Namelijk: servicekosten, overlast, faillissementen en huurovereenkomsten. Deze webinars zijn geschikt voor de juridische professional die in deze tijd zijn/haar kennis betreft het huurrecht up to date wilt houden.”

Webinar huurrecht en servicekosten

Elout vertelt: “Tijdens het webinar over huurrecht en servicekosten op 3 september ga ik in op twee kwesties. In de eerste plaats de verplichtingen van de verhuurder van woonruimte tot afrekening van de geleverde diensten. In zijn arrest van 24 april 2020 heeft de Hoge Raad deze verplichting ook van toepassing verklaard bij de huur van woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. Ten tweede ga ik in op de afrekening van servicekosten bij de huur van bedrijfsruimte. Ook hier zijn de nodige ontwikkelingen die ik graag met de deelnemers wil bespreken. Omdat de servicekosten een aanzienlijk gedeelte uitmaken van de huisvestingslasten van de huurder valt hier voor huurders mogelijk een voordeel te realiseren.

Webinar huur en overlast

Tijdens het webinar over huur en overlast op 30 september bespreek ik wat het begrip overlast inhoudt. Ook ga ik in op de vraag welke instrumenten verhuurders, omwonenden en huurders ten dienste staan om de overlast te bestrijden. Daarnaast bespreek recente jurisprudentie over overlast en de lijn die daarin valt te ontwaren.

Webinar huur en faillissement (geannuleerd)

In het webinar huur en faillissement op 7 oktober behandel ik de positie van de huurder en de verhuurder bij insolventie. Welke maatregelen kan de verhuurder nemen om de schade bij faillissement te beperken? Welke stappen kan de curator ondernemen om de boedelopbrengst te maximaliseren? Hoe voorkomt de huurder dat het faillissement van de ene onderneming zijn privé vermogen of andere ondernemingen raakt? Deze vragen worden in dit webinar behandeld aan de hand van een presentatie met veel voorbeelden uit recente jurisprudentie.

Webinar huurovereenkomsten

Op 5 november vindt het laatste webinar van deze reeks plaats. In het webinar huurovereenkomsten bespreek ik tips en trucs om huurovereenkomsten op te stellen en te beoordelen. Ik behandel daarbij diverse modelovereenkomsten en recente rechtspraak die van invloed is op de verplichtingen van de huurder en de verhuurder.”

Specialiseren in het huurrecht

Wilt u zich gaan bezighouden met huurrecht aangelegenheden of bent u al enige tijd werkzaam in het huurrecht en wilt u meer kennis hierover opdoen? De specialisatiecursus huurrecht van Juridisch PAO Leiden biedt u de mogelijkheid om in korte tijd kennis op te doen of om verder te verdiepen. De specialisatiecursus bestaat uit een tweedaagse basiscursus, een tweedaagse verdiepingscursus en de actualiteitencursus huurrecht. Inschrijven voor enkel de basis-, verdiepings-, of actualiteitencursus is ook mogelijk.

Onze huurecht specialisatiecursus is uitstekend geschikt voor advocaten, vastgoedjuristen en andere juristen met interesse in het huurrecht. Indien de gehele specialisatiecursus wordt gevolgd, voldoet de deelnemer tevens aan de eisen van de Raad voor de Rechtsbijstand voor inschrijving als huurrechtspecialist.

Inhoud basiscursus huurrecht

De tweedaagse basiscursus Huurrecht is bedoeld voor juristen en juridisch medewerkers met (nog) geen of beperkte kennis van dit rechtsgebied. Deze basiscursus heeft een begrijpelijke focus op praktische vraagstukken waar u in uw bedrijfspraktijk tegenaan kunt lopen.

Elout, welke onderwerpen komen tijdens de basiscursus huurrecht aan bod?
Elout: “Tijdens de basiscursus van twee dagen behandelen we de grondbeginselen van huur, zoals de gebrekenregeling, het verschil tussen dwingend en regelend recht en de drie huurregimes. Ook komt het onderscheid tussen huurprijs en overige (betalings)verplichtingen aan bod. De docenten (Michel Visser en ik) staan uitgebreid stil bij de verplichtingen van de huurder en de verhuurder. Uniek aan deze cursus is dat alle typen van huur onderling met elkaar vergeleken worden. De deelnemer heeft na-afloop niet uitsluitend kennis van het woonruimterecht, maar bijvoorbeeld ook van het recht toepasselijk op de huur van volkstuinen, woonboten of winkelruimten.”

Inhoud verdiepingscursus

Daarnaast biedt Juridisch PAO Leiden een tweedaagse verdiepende cursus aan. Deze cursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten, maar kan ook op zichzelf gevolgd worden.

Aan welke onderwerpen moeten we denken die besproken worden in de verdiepingscursus?

Elout: “In de verdiepende cursus worden allerlei, veel in de praktijk voorkomende, geschillen behandeld. Onderwerpen die voorts in de basiscursus zijn besproken, maar niet uitgediept, komen in de verdiepingscursus wel uitgebreid aan bod. Tijdens de verdiepingscursus bespreken we onder andere de positie van huurder en verhuurder bij faillissement, de verplichtingen van partijen in het kader van verduurzaming en renovatie.”

Wat heeft een cursist na afloop deelname aan de specialisatiecursus geleerd?

Elout: “Na afloop van de specialisatiecursus Huurrecht beschikken deelnemers over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen. Omdat beide docenten in een procespraktijk werkzaam zal daarop de nadruk liggen.”

Wat onderscheidt de specialisatiecursus van JPAO Leiden van andere aanbieders?

Elout: “Anders dan bij andere aanbieders, wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte. In de leerlijn huurrecht van Juridisch PAO Leiden wordt daarentegen een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. Door stelselmatig het huurrecht voor woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte en onbebouwde grond te bespreken, ontstaat inzicht in de overeenkomsten én verschillen tussen deze huurregimes.

Onze specialisatiecursus onderscheidt zich tevens door de erkenning van de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u de specialisatiecursus hebt afgerond, kunt u zich laten registreren met de specialisatie Huurrecht. U kunt de basiscursus huurrecht, de verdiepingscursus huurrecht alsook de actualiteitencursus huurrecht dus als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR huurrecht te voldoen.

En niet te vergeten is de unieke cursuslocatie. De cursus wordt verzorgd op twee unieke locaties in Leiden, beide zijn gelegen middenin de stad en toch bevindt je je in een oase van rust. Op dag 1, 2 en 4 vindt de cursus plaats op de Oude Leidse Sterrewacht. Tijdens de pauzes kan gewandeld worden langs de prachtige naastgelegen Hortus Botanicus of door de historische Sterrenwacht.”

Praktische informatie specialisatiecursus Huurrecht

Meer informatie over de invulling van het programma, de studiebelasting en bijbehorende voorbereidingstijd en informatie betreffende het examen en thuisopdrachten, bekijk dan de Specialisatiecursus Huurrecht.

Cursusdata:

Basiscursus dag 1 – 28 mei

Basiscursus dag 2 – 11 juni

Verdiepingscursus dag 3 – 18 juni

Verdiepingscursus dag 4 – 25 juni

Er kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen aan de specialisatiecursus Huurrecht, wacht daarom niet te lang met aanmelden. Er zijn momenteel nog enkele plaatsen beschikbaar!

Mochten wij vanwege de corona maatregelen genoodzaakt zijn de onderwijsbijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren. Live deelname vanuit huis is ook mogelijk!

Accreditaties specialisatiecursus Huurrecht: NOvA 20 | RvR 20

Aanbod in Huurrecht

Interesse in het volgen van een cursus of specialisatieopleiding huurrecht bij Juridisch PAO Leiden? Bekijk ons actuele aanbod juridische Huurrecht cursussen