Arbeidsovereenkomst tekenen

Op 1 januari van dit jaar is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Door deze wet hebben de meeste ambtenaren hetzelfde arbeids- en ontslagrecht als werknemers in het bedrijfsleven. In dit artikel leggen we uit wat de Wnra inhoudt.

De Wnra is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer goedgekeurd. In het kort betekent het dat door de Wnra ambtenaren geen aanstelling meer hebben, maar een tweezijdige arbeidsovereenkomst aangaan met hun werkgever. De arbeidsovereenkomst geldt vanaf de invoering van de Wnra. Daarnaast is er een cao van toepassing. Deze vervangt de rechtspositieregeling.

Van aanstelling naar een arbeidsovereenkomst

Doordat de Wnra in werking is getreden, vallen de meeste ambtenaren sinds 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht. De aanstelling voor ambtenaren is sindsdien verdwenen. Vanaf 1 januari 2020 hebben ambtenaren automatisch een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden.

Doordat de ambtelijke aanstelling is verdwenen, zijn ook rechtspositieregelingen zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) vervallen. Deze hebben plaats gemaakt voor arbeidsovereenkomsten. De arbeidsvoorwaarden worden in overleg met werkgevers en vakbonden vastgelegd in cao’s en in personeelsreglementen. De overheidswerkgevers zijn vrij om een cao te sluiten.

Naar de kantonrechter bij bezwaar of ontslag

Wanneer werkgever en werknemer met elkaar in conflict komen, kunnen zij naar de kantonrechter stappen om het geschil voor te leggen. Dit geldt ook wanneer er sprake is van ontslag. De hoogste rechter is niet meer de Centrale Raad van Beroep, maar de Hoge Raad.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld salaris, het aantal vakantiedagen en het pensioen zijn door de Wnra niet gewijzigd. Individuele arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Ook zijn werknemers in dienst van een overheidswerkgever nog steeds ambtenaar. Daarnaast blijven er bepalingen die speciaal voor ambtenaren gelden. De aard van het dienstverband van ambtenaren (vast of tijdelijk) is ook hetzelfde.

Voor wie geldt de nieuwe Wnra wet?

De Wnra wet geldt voor bijna iedereen die werkt bij een overheidswerkgever. Een overheidswerkgever is bijvoorbeeld: de Staat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen Voor medewerkers van overheidswerkgevers die al een arbeidsovereenkomst hebben bijvoorbeeld medewerkers van De Nederlandsche Bank en het UWV, geldt de wet ook. 

Voor wie geldt de Wnra wet niet?

Er zijn ook groepen ambtenaren die niet vallen onder de Wnra. Deze groep krijgt niet te maken met het arbeidsrecht en behoudt de oude positie. De Wnra geldt niet voor medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie en politieke ambtsdragers zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Nieuwe Ambtenarenwet

Ambtenaren blijven ook na invoering van de Wnra ambtenaar en behouden hun ambtelijke status. Daarom is er sinds 1 januari 2020 een nieuwe Ambtenarenwet. In de Ambtenarenwet zijn alleen onderwerpen opgenomen die direct te maken hebben met de ambtelijke status die wordt vervuld.

De Wnra bevat ook wijzigingen van andere wetten die hiermee samenhangen (bijvoorbeeld de Politiewet 2012).

Aanbod cursussen Arbeidsrecht

Bij Juridisch PAO Leiden volgt u een hoogwaardige postacademische cursus Arbeidsrecht. Een mix van Leidse topwetenschappers en gerenommeerde specialisten uit de praktijk doceren onze cursussen en specialisatieopleiding Arbeidsrecht. Bekijk ons aanbod cursussen Arbeidsrecht.

Bron artikel: https://www.wnra.nl/

Mocht u onjuistheden in ons blogartikel tegenkomen, laat het ons weten via pao@law.leidenuniv.nl zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen aanpassen.