Cursusaanbod

Resultaten: 11
5 | 10 | 20 | 50
20apr
2021
Inschrijving voltekend
VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2021
Periode: 20 april 2021 t/m 28 oktober 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 45
1sep
2021
Inschrijving open
Leiden Law Lunch Intellectuele Eigendom
Periode: 1 september 2021 t/m 29 december 2021
Rechtsgebied: Intellectuele eigendomsrecht
Aantal punten: NOVA 1
15sep
2021
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021
Periode: 15 september 2021 t/m 23 februari 2022
Rechtsgebied: Algemeen
Aantal punten: NiRV 12, ABAN/GAIA/KNMG 40, NVvA 21, NVR 12
16sep
2021
Inschrijving voltekend
Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige 2021
Periode: 16 september 2021 t/m 2 december 2021
Rechtsgebied: Bank- en Effectenrecht en financiering, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
Aantal punten: NOVA 30, NiRV 30
28okt
2021
Inschrijving open
Leergang Artificial Intelligence voor juristen
Periode: 28 oktober 2021 t/m 7 december 2021
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 20
16feb
2022
Inschrijving open
Leergang Terrorisme, contraterrorisme, een brede aanpak: ideologie, recht en inlichtingen
Periode: 16 februari 2022 t/m 6 april 2022
Rechtsgebied: Algemeen, Bestuurs(proces)recht, Criminologie, Straf(proces)recht
Aantal punten: NOVA 48
3maa
2022
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Cybercrime & Cybersecurity 2022
Periode: 3 maart 2022 t/m 30 juni 2022
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Criminologie, Financieel recht, Privacy en ICT recht, Straf(proces)recht
Aantal punten: NOVA 40
15maa
2022
Inschrijving open
VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht
Periode: 15 maart 2022 t/m 3 november 2022
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 45
17maa
2022
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Contracteren 2022
Periode: 17 maart 2022 t/m 16 juni 2022
Rechtsgebied: Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
21maa
2022
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten 2022
Periode: 21 maart 2022 t/m 27 juni 2022
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Onteigeningsrecht
Aantal punten: NOVA 20
3jun
2022
Inschrijving open
Specialisatiecursus Huurrecht 2022
Periode: 3 juni 2022 t/m 24 juni 2022
Rechtsgebied: Huurrecht
Aantal punten: NOVA 20
1