• Startdatum:
 • 28 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 8 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Bestuurs(proces)recht, Europees recht, Internationaal Publiekrecht, Straf(proces)recht, Vreemdelingenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 40

De blended leergang Jihadisme & Terrorisme van Juridisch PAO Leiden bekijkt het jihadistische terrorisme en contraterrorisme vanuit minstens drie perspectieven:

 • De ideologische grondslag van het jihadisme;
 • De juridische aspecten van de strijd tegen het terrorisme en terrorisme in de context van de internationale betrekkingen;
 • Internationaal recht.

Verschillende internationale en nationale dilemma’s zoals de mensenrechten versus veiligheid en strafrecht versus inlichtingenwerk komen aan bod. Evenals realpolitik versus mensenrechten politiek en religie versus secularisme worden behandeld.
Een centraal thema in deze leergang is de terroristische dreiging na de val van het kalifaat. Onderwerpen die o.a. besproken worden in de leergang, zijn: Ideologie van het terrorisme, het mondiale aspect ervan en de juridische strijd tegen het terrorisme in Nederland, de verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en internationale context. In de afgelopen jaren werden wereldwijd talloze terroristische aanslagen gepleegd. Ook Europa wordt in een toenemende mate geconfronteerd met de terroristische dreiging. Zoals de AIVD in het jaarverslag van 2018 beschreef, was in 2018 sprake van een toename van incidenten met een jihadistische, terroristische of radicaalislamitische achtergrond. De actuele nieuwsberichtgeving omtrent dit onderwerp bevestigt het nut en de noodzaak van kennis over het jihadisme en het internationale terrorisme met zijn netwerken en vertakking. 'Juist daarom is de Leergang Jihadisme & Terrorisme opgezet en wordt deze in het najaar van 2020 wederom aangeboden', aldus cursusleider prof. dr. Ellian. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt de vraag beantwoord wat de ideologische grondslag van het islamitische terrorisme is. Daarnaast komt het effect daarvan op de internationale betrekkingen en regionale verhoudingen aan de orde. Ten slotte wordt een aantal belangrijke strafrechtelijke uitspraken omtrent het terrorisme in Nederland behandeld. Door het behandelen van deze uitspraken wordt opgedane kennis met de praktische kant gekoppeld.

Blended onderwijs: fysiek & online bijeenkomsten
De leergang wordt aangeboden als blended onderwijsvorm en bestaat uit één fysieke kennismakingbijeenkomst georganiseerd in kleine groepjes en uit 8 online bijeenkomsten met alle cursisten.
Er worden 8 online bijeenkomsten georganiseerd van ieder 5 uur (zie het onderdeel programma voor de tijdsplanning). Na het theoriegedeelte van de bijeenkomst gaan de cursisten uiteen om in kleine groepjes aan een opdracht of casus te werken. Deze opdracht wordt tijdens de bijeenkomst door één groepje verdedigd aan alle cursisten. Per bijeenkomst zal dit rouleren. Tijdens de online bijeenkomsten is voldoende gelegenheid voor interactie. Er kunnen vragen gesteld worden via de chatfunctie of live via beeld en/of geluid aan de docenten. Door per bijeenkomst in kleine groepjes uiteen te gaan en een casus of opdracht te maken, vindt er onderlinge kennisdeling plaats. Men kan veel van elkaar leren doordat cursisten verschillende functies bekleden. Een advocaat bekijkt een behandelde casus bijvoorbeeld vanuit een ander perspectief dan een veiligheidsfunctionaris zou doen. Van cursisten wordt een actieve houding verwacht: wij verwachten dat zij actief deelnemen aan de online bijeenkomst en een bijdrage leveren aan de casus/opdracht in kleine groepen.

Online onderwijs
De leergang vindt geheel online plaats via Kaltura Class Room. Dit is een beveiligd web-based programma van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot de Kaltura Class Room hoeft u geen software te downloaden. U ontvangt na inschrijving een instructie waarin wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot de digitale ontmoetingsruimte. De instructie is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO-omgeving. Inloggen in Kaltura Class Room is mogelijk met uw voor- en achternaam of met een zelfgekozen nickname om, indien u dit wenst, anoniem te blijven voor uw medecursisten en sprekers. Uw camera en microfoon worden bij inlog standaard uitgeschakeld. Enkel indien u het wenst zichtbaar en met geluid in beeld te zijn, dan kunt u dit zelf activeren.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende verbinding (internet en streaming van beeld en geluid) met de digitale ontmoetingsruimte waar de opleidingsbijeenkomsten plaatsvinden. Wij willen u erop attenderen dat het maken van beeld- en/of geluidsopnames van de leergang niet toegestaan is. Daartoe zullen wij iedere cursist een verklaring laten tekenen dat het maken en verspreiden van beeld- en/of geluidsopnames ten strengste verboden is. De online bijeenkomsten worden uit veiligheidsoverwegingen niet opgenomen. Het is dus niet mogelijk om de bijeenkomst later nogmaals terug te kijken.

Voorbereiding voor bijeenkomsten
Voorafgaand aan enkele bijeenkomsten wordt cursisten gevraagd om voorgeschreven literatuur te bestuderen. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de ‘Mijn JPAO’ leeromgeving.

Leerdoelen
• Begrijpen van ideologische aspecten van het terrorisme;
• Analyseren van jihadistisch politieke taal;
• De effectiviteit van het contraterrorisme beleid in te schatten;
• Herkennen van de juridisch aspecten van contraterrorisme;
• Het maken van een risicoanalyse;
• Herkennen van de strafrechtelijke aspecten van terrorisme

Deze en meerdere aspecten worden gedurende 8 bijeenkomsten intensief behandeld. In de verschillende weken wordt de ideologie van het hedendaagse terrorisme besproken. Dit gebeurt in uiteenlopende maar samenhangende kaders: de ideologie als zodanig, de verspreiding daarvan in Europa en de kwetsbaarheid of ontvankelijkheid van sommige mensen voor deze ideologie en de gevolgen daarvan. We zullen ons dus in verschillende weken focussen op het fenomeen jihadisme en de ontwikkeling van het islamisme in de moderne tijd. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar het salafisme – een ideologie die ook in Nederland aanhang vindt. Dit stelt cursisten in staat om een onderscheid te kunnen maken tussen de gewone religieuze uitingen en de staatsgevaarlijke of strafbare uitingen dan wel handelingen.

Analyse vanuit het Europese en Amerikaanse perspectief
De strijd tegen het terrorisme wordt vanuit het Europese en Amerikaanse perspectief geanalyseerd. Daarbij worden verschillende gevallen besproken en de manier waarop de democratische staten het aanpakken. Hier wordt een kritische blik geworpen op de effectiviteit van inlichtingen, bestuurlijke en justitiële aanpak van het terrorisme. We zullen ons daarbij op staatsrapporten, officiële cijfers en wetenschappelijke publicaties baseren. Tevens stelt de combinatie van ideologie en contraterrorisme de cursisten in staat om een risico-dreigingsanalyse te kunnen maken voor een bepaald geval. Dit fenomeen zal veelvoudig aan de orde komen.

Strafrechtelijke & bestuurlijke aanpak
Het hedendaagse terrorisme raakt fundamentele elementen van onze samenleving. Niet alleen de strafrechtelijke aanpak, maar ook de bestuurlijke aanpak wordt op diepgaande wijze beschouwd. Het wettelijke systeem en de rechterlijke uitspraken zijn daarbij onmisbaar. Ook voorbeelden uit andere landen zullen aan de orde komen. Tevens zullen we aandacht besteden aan de Europese aanpak: inlichtingen en politiesamenwerking in Europa. Operationele aspecten zoals het onderscheid tussen inlichtingenwerk en opsporing zullen een prominente rol innemen in dit geheel.

Migratie en integratie
Onze multiculturele samenleving is zeer kwetsbaar voor radicalisering en jihadisme. Dit kan tot ongewenste of ongewenst maatschappelijke reacties leiden. Daarbij komen de thema’s zoals migratie en integratie veelvoudig aan de orde. De invloed van terrorisme op de werking grondrechten staat daarbij centraal. Terrorisme kan zorgen voor botsing tussen grondrechten, zoals bijvoorbeeld tussen vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. Tevens komen hier diverse voorbeelden van radicalisering en deradicalisering aan de orde.

Toetsing
De leergang wordt afgesloten met het schrijven van een paper over één of meerdere onderwerpen die tijdens de leergang aan bod zijn gekomen. Afsluitend wordt middels een mondeling examen wordt het paper besproken en wordt een cijfer toegekend. Bij goed gevolg is de cursist geslaagd voor de leergang.

Doelgroep leergang
De leergang richt zich op advocaten, rechters, officieren van justitie, juristen, ambtenaren, militairen, diplomaten, politiefunctionarissen, analisten, inlichtingenfunctionarissen, veiligheidsfunctionarissen, gemeenteambtenaren, het bedrijfsleven, juristen en compliance officers werkzaam bij banken en verzekeraars. Alle overige geïnteresseerden, die verdieping wensen om beter signalen te onderkennen op het gebied van radicalisering, jihadisme en polarisatie en terrorisme - ook in het licht van geopolitieke ontwikkelingen - zijn uiteraard van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor de leergang. Cursisten kunnen werkzaam zijn bij lokale overheden (zoals veiligheidsfunctionarissen), ministeries, advocatuur, rechterlijke macht, openbaar ministerie, defensie, marechaussee en politie, of werkzaam zijn als medewerker (contra-)terrorisme extremisme en radicalisering (CTER), bij inlichtingendiensten, contradiensten justitiële inrichtingen, immigratie- en naturalisatiedienst, banken en verzekeraars. Door de interdisciplinaire aard van de opleiding kunnen cursisten in verschillende functies gedachtes met elkaar uitwisselen. Dit versterkt het leereffect van de leergang.

Docenten
De Universiteit Leiden beschikt over juridische, criminologische expertise, en expertise met betrekkingen (ook het internationaal recht) tot de ideologie van het jihadisme. Het docententeam van de Leergang Jihadisme & Terrorisme bestaat uit zeer ervaren gastsprekers. Denk aan Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dr. P.J. Aalbersberg, Landelijk Officier van Justitie mr. drs. B. Den Hartigh en Oud-commandant der Strijdkrachten mr. D.L. Berlijn. Houd er rekening mee dat de samenstelling van het docententeam nog kan veranderen.

Accreditaties
40 NOvA

 

Onder leiding van prof. dr. Afshin Ellian zullen diverse gerenommeerde gastsprekers de bijeenkomsten verzorgen. De leergang bestaat uit één ontmoetingsbijeenkomst en 8 online bijeenkomsten.

Dagprogramma

 • 14.45 – 15.00 uur: Inloggen in de digitale ontmoetingsplaats + instructie
 • 15.00 - 17.30 uur: College, onderbroken met enkele korte breaks
 • 17.30 – 18.25 uur: Pauze
 • 18.25 – 18.30 uur: Weer inloggen in de digitale ontmoetingsplaats
 • 18.30 – 21.00 uur: College, onderbroken met enkele korte breaks

ONTMOETINGSBIJEENKOMST – DATUM NADER VAST TE STELLEN
Voorafgaand aan de start van de leergang vindt in kleine groepen een ontmoeting van circa 1 uur plaats op locatie (wordt nader bekend gemaakt) met hoofddocent prof. dr. Afshin Ellian. U leert medecursisten van de leergang kennen en krijgt uitleg over de opbouw van de online leergang. De locatie van de ontmoetingsbijeenkomst wordt nader bekend gemaakt. Uiteraard selecteren wij een locatie die voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van de overheid, het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst.

BIJEENKOMST 1 - WOENSDAG 28 OKTOBER 2020
RECHT EN POLITIEK: TERRORISME EN RADICALISERING
Deze eerste week wordt besproken wat terrorisme precies inhoudt. Terrorisme wordt geïntroduceerd als een politieke strijdmethode. De terreurdaden worden aanvankelijk als een politieke strategie ingezet in de strijd tegen de politieke vijand, maar niet zelden verandert het terrorisme als strategie in een ultiem doel: terreur als instrument en als doel. Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op het terrorisme in de twintigste eeuw, zoals geweld van linkse terreurgroepen. In dit verband zal het onderscheid tussen het klassieke terrorisme en het hedendaagse, oftewel catastrofale, terrorisme worden toegelicht. De begrippen ‘revolutie’ en ‘opstand’ zullen centraal staan en er zal ook aandacht worden besteed aan de zogeheten ‘partizanenoorlog’ in relatie tot terrorisme.

Sprekers deze bijeenkomst:

 • Mr. Ard van der Steur, oud-minister van Justitie en Veiligheid
 • Prof. dr. Afshin Ellian, Wetenschappelijk directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Larissa van den Herik, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en hoogleraar internationaal publiekrecht aan het Grotius Centre for International Legal Studies van de Universiteit Leiden

BIJEENKOMST 2 - WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020
ISLAM: EEN HISTORISCH OVERZICHT OVER DE SHARIA EN ISLAMITISCHE STAATSVORMING

Deze week wordt de historische vorming van de islam besproken. Er wordt een overzicht gegeven van belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de islam, waarbij in het bijzonder het wordingsproces onder de loep wordt genomen. We zullen ons focussen op verschillende verschijningsvormen van de islam, waarbij de juridische en politieke verschijningsvorm nadrukkelijk zal worden besproken. Daarnaast zullen de sharia en islamitische staatsvorming worden toegelicht.

Spreker deze bijeenkomst:

 • Prof. dr. Afshin Ellian, Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

BIJEENKOMST 3 - WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020
TERRORISME EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN: OORLOG TEGEN NON-STATELIJKE ACTORS

Sprekers deze bijeenkomst:

 • Prof. dr. Afshin Ellian, Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden
 • Dick Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten

BIJEENKOMST 4 - WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020
JIHADISME: DE IDEOLOGIE VAN HET ISLAMITISCH TERRORISME
Jason Walters geeft deze vierde bijeenkomst een gastcollege over zijn persoonlijke ervaring met een radicale groep die bereid was geweld te gebruiken tegen de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving. Tevens zal Walters aandacht besteden aan de radicalisering en deradicalisering van jihadisten.Deze week wordt het fenomeen jihadisme besproken en toegelicht. We focussen ons op de ideologie van het islamisme in de moderne tijd. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar het salafisme – een ideologie die ook in Nederland aanhang vindt. Daarnaast zal het sjiitische, revolutionaire denken van Khomeini aan de orde komen. Verder zal een deel van de cursus deze week bestaan uit een mini-symposium, georganiseerd door de cursisten. Hierbij is een actieve bijdrage van de cursisten vereist. Wanneer u zich inschrijft, zal tijdig worden toegelicht wat exact van u wordt verlangd.

Sprekers deze bijeenkomst:

 • Jason Walters, Freelance Consultant
 • Prof. dr. Afshin Ellian, Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

BIJEENKOMST 5 - WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020
JURIDISCHE KADERS ROND TERRORISMEBESTRIJDING: NATIONALE EN INTERNATIONALE WETGEVING
Deze week worden diverse rechterlijke uitspraken omtrent terrorisme besproken. Door het bespreken van deze rechterlijke uitspraken is het de bedoeling dat duidelijk wordt hoe de wetgeving rondom terrorisme in Nederland wordt toegepast in concrete gevallen. Uitspraken in de zaken Hofstadgroep, Piranha en Context zullen hiervoor ter illustratie dienen.

Sprekers deze bijeenkomst:

 • Prof. dr. Afshin Ellian, Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Cyrille Fijnaut, Emeritus hoogleraar Tilburg Law School, Department of Criminal Law, Universiteit Tilburg

BIJEENKOMST 6 - WOENSDAG 2 DECEMBER 2020
JURISPRUDENTIE EN STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING VAN TERREURVERDACHTEN

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 is terrorismebestrijding een belangrijk thema geworden. In dit kader is zowel op nationaal als internationaal niveau wetgeving tot stand gekomen. Deze week wordt ingegaan op het juridisch kader dat op deze manier gevormd is. We bespreken niet alleen de wetgeving zelf, maar ook de totstandkoming en de uitwerking hiervan in de praktijk. We focussen ons hierbij niet alleen op het nationale recht, maar ook op internationale en Europese wetgeving. Hierbij zal ook de internationale samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding tot stand komen.

Sprekers deze bijeenkomst:

 • Prof. dr. Afshin Ellian, Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden
 • Mr. Bart den Hartigh, antiterrorisme-Officier van Justitie

BIJEENKOMST 7 - WOENSDAG 9 DECEMBER 2020
MULTICULTURELE SAMENLEVING: DE BREDE MAATSCHAPPELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE AANPAK VAN HET TERRORISME

De totstandkoming van een dreigingsbeeld staat in de zevende bijeenkomst centraal. Deze week wordt uitvoerig aandacht besteed aan de rol van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in de strijd tegen het terrorisme. Ook wordt aandacht besteed aan de laatste stand van zaken over de veiligheidsvraagstukken. Tevens zal worden ingegaan op de ontwrichtende kracht van het terrorisme op verschillende aspecten van de samenleving. In deze week worden verschillende thema’s besproken zoals het desastreuse effect van het terrorisme op multiculturele samenleving en ontwrichtende aspecten daarvan voor de interculturele en interetnische verhoudingen in een democratische samenleving.

Sprekers deze bijeenkomst:

 • Mr. Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding
 • Prof. dr. Afshin Ellian, Wetenschappelijk Directeur Instituut Metajuridica en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

BIJEENKOMST 8 - WOENSDAG 16 DECEMBER 2020
GRONDRECHTEN IN HET TIJDPERK VAN TERRORISME

Het programma van bijeenkomst 8 wordt nader bepaald.

Dhr. Afshin Ellian Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. dr. A. Ellian
...
P.J. Aalbersberg - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
P.J. Aalbersberg
...
berlijn docent bij pao leiden
Docent
mr. D.L. Berlijn
...
prof. dr. P.B. Cliteur pao leiden
Docent
prof. dr. P.B. Cliteur
...
Dhr. Afshin Ellian Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. dr. A. Ellian
...
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut pao leiden
Docent
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. drs. B. den Hartigh
...
steur docent bij pao leiden
Docent
mr. G.A. van der Steur
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
J. Walters
...


De leergang jihadisme, terrorisme vindt dit jaar online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Class Room.

U krijgt na inschrijving voor de leergang per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

€ 2500,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal

2-voor-1 prijs
Voor full-time leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie geldt een ‘2-voor-1 prijs’. Voor meer informatie over deze actie kunt u een e-mail sturen naar Juridisch PAO Leiden: pao@law.leidenuniv.nl.