• Startdatum:
 • 28 maart 2023
 • Cursusduur:
 • 9 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 45

Over de opleiding
Onder leiding van prof. dr. mr. G.J. Zwenne, mr. dr. H.H. de Vries en mr. ir. A.J. Dunnik gaat de zesde editie van de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht op dinsdag 28 maart 2023 van start. Het programma van de opleiding is opgesteld in samenspraak met het bestuur van de Vereniging Privacyrecht Advocaten, de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging voor advocaten met aantoonbaar kennis van en ervaring op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Voor advocaten is het succesvol afronden van de opleiding een voorwaarde om lid te kunnen worden van deze specialisatievereniging. De opleiding wordt verzorgd door docenten met veelal tien tot vijftien jaar praktijkervaring op het rechtsgebied. Velen van hen publiceren regelmatig over privacyrechtelijke onderwerpen of is daarop gepromoveerd. U bent gegarandeerd van specialistische kennis van het hoogste niveau!

Leer in 9 bijeenkomsten over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of privacyprofessional: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, en ook andere relevante wet- en regelgeving, zoals de regels voor cookies en spam uit de Telecommunicatiewet en de toekomstige e-Privacy Verordening en die voor privacy in de zorg, de WGBO, Wet BIG en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen of Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), beveiligingseisen en datalekken, inzage- en andere rechten van betrokkenen, verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, (internationaal) contracteren, collectieve acties (WAMCA), toezicht en handhaving, internationale gegevensdoorgifte, e-privacy, blockchain, algoritmes en AI, etc.
 • Privacyregelgeving in specifieke sectoren, zoals in de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg en het sociale domein.

Daarbij is veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Hof voor de Rechten van de Mens en van nationale rechtscolleges. En natuurlijk ook voor de opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB), de Autoriteit persoonsgegevens (AP) en andere toezichthouders.

Er is in de opleiding veel aandacht voor sociale aspecten. De docenten en deelnemers zitten met elkaar aan tafel tijdens de lunch in restaurant Het Prentenkabinet. Verder kent de opleiding een seminar waaraan ook VPR-A leden deelnemen en waarvoor ook alumni van de opleiding worden uitgenodigd. Zo maakt u kennis met vakgenoten, bespreekt u actuele kwesties en werkt u aan uw netwerk. Na de mondelinge examens wordt de opleiding traditiegetrouw afgesloten met een borrel en een diner bij een goed restaurant in Leiden. In november kunnen deelnemers gratis deelnemen aan het Nationale Privacy Congres, in het jargon NPC2023 (NOvA 6).

Hoofddocent(en)

 • Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en de informatiemaatschappij en partner bij Pels Rijcken;
 • Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en universitair docent Universiteit Utrecht;
 • Mr. ir. A.J. Dunnik, advocaat Coupry Advocaten.

Leerdoelen
Na het volgen van deze leergang kan de deelnemer:

 • Vaststellen wanneer en onder welke voorwaarden de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat betekent;
 • Vaststellen wanneer en waarom er in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem;
 • Vaststellen welke antwoorden en oplossingen er wel of niet kunnen zijn;
 • Een relevante uitspraak van het Hof van Justitie lezen, begrijpen en toepassen;
 • Een oordeel vormen over boetebesluiten en richtsnoeren van de toezichthouder.

Doelgroep
De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste drie jaar in de praktijk werkzaam zijn en al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond. De opleiding is echter niet alleen gericht op de advocatuur, maar nadrukkelijk ook op andere privacy professionals in de private en publieke sector.

Niveau
Bekijk een indicatie van het niveau en de huiswerkopdrachten.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
Er moeten vier huiswerkopdrachten worden gemaakt. Iedere opdracht wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen moeten deelnemers voor tenminste drie huiswerkopdrachten minimaal een 5,5 (vijfenhalf) én gemiddeld een 6,0 (zes) of hoger hebben gehaald. Het eindcijfer van de huiswerkopdrachten is het gemiddelde van de drie hoogste daarvoor behaalde cijfers.

De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen. Dit wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van alle het in de opleiding voorgeschreven studiemateriaal. Het is echter niet toegestaan met anderen over de casus te overleggen.

Voor het eindcijfer van de opleiding tellen het examen en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten beide voor 50 procent mee. Het eindcijfer wordt afgerond op één decimaal. Als het examen wordt beoordeeld met een 7,5 en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten is 6,5 wordt het eindcijfer dus 7,0.

Het diploma van de specialisatieopleiding wordt uitgereikt aan deelnemers met het eindcijfer 6,0 of hoger. Het predicaat cum laude wordt gegeven aan de drie deelnemers met de hoogste eindcijfers, met dien verstande dat het niet wordt gegeven aan deelnemers met een eindcijfer lager dan een 8,0.

De leergang is geaccrediteerd met 45 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De opleiding is intensief. Er wordt een grote zelfwerkzaamheid verwacht van de cursisten. Voor iedere cursusdag moeten deelnemers zich voorbereiden door literatuur en rechtspraak te bestuderen, per cursusdag gemiddeld 175 tot 250 bladzijden in het Nederlands of in het Engels. Ook moeten er gedurende de opleiding vier keer huiswerkopdrachten worden ingeleverd.

Het naslagwerk Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht (laatste druk) is inbegrepen in de opleidingsprijs.

Aanwezigheid is verplicht op alle cursusdagen
Er mogen drie dagdelen (anderhalve cursusdag) worden verzuimd. Een verdergaand verzuim kan als consequentie hebben dat de deelnemer wordt uitgesloten van het mondelinge examen waarmee de opleiding wordt afgesloten.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.

In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen kan voorrang worden gegeven aan deelnemers die lid willen worden van de VPR-A.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving.

Hiernaast zullen de bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Dagprogramma
09.15 Ontvangst
09.45 Colleges onderbroken 15 min pauze
12.30 Lunch
13.30 College onderbroken 15 min pauze
16.15 Einde

*Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

1. Dinsdag 28 maart (diner in avond)
2. Dinsdag 18 april
3. Dinsdag 9 mei
4. Dinsdag 30 mei
5. Dinsdag 20 juni (aansluitend borrel en voor alle docenten in de opleiding een diner)
6. Donderdag 7 sep
7. Donderdag 28 sep
8. Donderdag 12 okt
9. Donderdag 2 nov
10. Donderdag 23 nov – mondeling examen
 


DAG 1 – DINSDAG 28 MAART 2023


Hoofddocent deze dag: Gerrit-Jan Zwenne, Hester de Vries en Ard Jan Dunnik

Introductie (9.45-10.00)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • opzet en doelstellingen van de opleiding;
 • het programma, het seminar en het congres;
 • de vier casusopdrachten en het optioneel mondeling examen;
 • de Vereniging Privacyrecht-Advocaten (VPR-A).

Context en achtergrond (10.00-11.15)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • geschiedenis van de privacywetgeving;
 • instanties en instituten;
 • kenmerken van de wetgeving.

Kernbegrippen (11.30-12.45)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker;
 • verwerking van persoonsgegevens;
 • identificeren en singling-out;
 • anomimisering en pseudonimisering;
 • geautomatiseerd en bestand, Dexia HBU, Blackbook;
 • Kentekenparkeren, nationaalwanbetalersregister;
 • Overledenen, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap;
 • Lindqvist, Scarlet-SABAM, Breyer, Mircom;
 • Stichting Benchmark ROM, Fietsdepot Haaglanden.

Werkingssfeer (13.45-15.15)
docent: Hester de Vries*

 • materieel toepassingsbereik;
 • territoriale werkingssfeer en de vertegenwoordiger;
 • uitzonderingen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden;
 • politie, justitie en inlichtingendiensten;
 • journalistieke, artistieke, literaire en academische doeleinden;
 • Lindqvist, Satamedia, Weltimmo, Google Spain, Reynes.

Wat een cliënt verwacht van zijn privacy-adviseur als het gaat om privacy en gegevensbescherming (15.30-16.15)
docent: Simon Hania, geïnterviewd door Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne*

 • wat maakt privacyzaken anders of bijzonder?
 • op welke wijze adviseren? En in welke vorm?
 • en wat meer?

***Afsluitend van 16.30 tot 17.30 uur een borrel en aansluitend vanaf 17.30 uur diner in restaurant het Prentenkabinet***


DAG 2 - DINSDAG 18 APRIL 2023

Hoofddocent deze dag: Hester de Vries

Beginselen en grondslagen (9.45-11.00)
docent: Hester de Vries*

 • rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking;
 • verzameldoelen en doelbinding;
 • gegevensminimalisatie;
 • opslagbeperking;
 • integriteit en vertrouwelijkheid;
 • verwerkingsgrondslagen.

Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN (11.15-12.45)
docent: Hester de Vries*

 • gezondheidsgegevens en DNA;
 • biometrische ID-gegevens;
 • ras en etniciteit;
 • strafrechtelijke gegevens;
 • verwerkingsverbod;
 • specifieke en algemene uitzonderingen;
 • journalistieke exceptie; wetenschappelijk onderzoek;
 • strafrechtelijke gegevens en gegevens van strafrechtelijke aard;
 • verwerking onder toezicht van de overheid.

Formaliteiten en accountability (13.45-15.15)
docent: Bart Schermer

 • verantwoordingsplicht (art. 5.2 AVG);
 • verwerkingsregisters (art. 30 AVG);
 • gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 AVG);
 • datalek-incidentregister (art. 33.5 AVG);
 • certificering, gedragscodes (art. 40-42 AVG);
 • Privacy by Design (art. 25 AVG).

Bespreking huiswerkopdracht 1 (15.30-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik


DAG 3 - DINSDAG 9 MEI 2023

Hoofddocent deze dag: Gerrit-Jan Zwenne

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers (9.45-11.00)
docent: Quinten Kroes

 • verplichtingen en aanspraken over en weer;
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
 • positie van intermediairs, telco’s, postvervoerders, banken, cloud, etc;
 • Wirtschaftsakademie, Jehova's getuigen en Fashion ID;

Verwerkersovereenkomsten (11.15-12.15)
docent: Elisabeth Thole

 • wat moet worden geregeld? wat niet? waarom? en hoe dan?
 • verwerkingsverantwoordelijkvriendelijke- en verwerkersvriendelijke varianten.

Rechten van betrokkenen: inzage en verbetering (13.15-14.45)
docent: Catherine Jakimowicz

 • IND en Nowak;
 • kopie of overzicht?
 • beleidsnotities en juridische analyses?
 • misbruik van recht;
 • uitzonderingen (art. 15.3 AVG, art. 41 UAVG).

Internationale gegevensdoorgiften (15.00-16.15)
docent: Svetlana Yakovleva

 • adequacy, passende waarborgen en uitzonderingen;
 • modelcontracten en bindende bedrijfsvoorschriften;
 • de leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders;
 • Lindqvist en Schrems I en Schrems II; PrivacyShield 2.0;
 • EPDB-guidelines 2/2018, en Recommendations 1/2020 en 2/2020;
 • EPDB-guidelines 5/2021


DAG 4 - DINSDAG 30 MEI 2023

Hoofddocent deze dag: Ard Jan Dunnik

Beveiliging en datalekken (9.45-11.15)
docent: Jeroen Koëter

 • inbreuken op de beveiliging
 • de meldplichten en het meldloket;
 • ISO27001 en ISO27002;
 • Uber; Haga-ziekenhuis; OLV gasthuis; PVV; Booking.com; Transavia

Toezicht en handhaving (11.30-12.30)
docent: Thijs Drouen

 • wat vindt en doet de AP?
 • opzet en inrichting toezichthouder;
 • taken van de toezichthouder;
 • klachten- en handhavingsverzoeken;
 • handhavingsinstrumentarium en de inzet daarvan.

Rechtsbescherming (13.30-15.00)
docent: Quirine Tjeenk Willink

 • inrichting en bevoegdheden van de toezichthouder;
 • bestuurlijke boetes en lex certa;
 • andere handhavingsinstrumenten;
 • rechtsmiddelen (o.a. procedures, procesvertegenwoordiging en proceskosten).

Bespreking huiswerkopdracht 2 (15.15-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik

 

DAG 5 - DINSDAG 20 JUNI – SEMINAR

Locatie: Kamerlingh Onnes Gebouw, zaal C131

Hoofddocent deze dag: Gerrit-Jan Zwenne, Hester de Vries en Ard Jan Dunnik


09.15 Ontvangst
09.45 Colleges onderbroken 15 min pauze
12.45 Lunch
13.45 College onderbroken 15 min pauze
16.15 Einde
16.15 Borrel

Cybercrime & cybersecurity (09.45-10.45)
spreker: Jan-Jaap Oerlemans

Over de ontwikkelingen in de Rechtspraak van het Hof van Justitie (10.45-11.30)
spreker: Joost Gerritsen

Rol van de privacytoezichthouder  (11.45-12.45)
spreker: Marlies van Eck

Lunch: 12.45-13.45

Over principiële collectieve acties in het gegevensbeschermingsrecht (13.45-15.00)
spreker: Otto Volgenant

Encryptie en quantum computing (15.15-16.15)
spreker: Ot van Daalen

Na afloop van het Seminar is er een borrel


DAG 6 - DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2023

Hoofddocent deze dag: Gerrit-Jan Zwenne

Stand van zaken en betekenis van de aankomende verordeningen op het gebied van gegevens en (e)privacy:
(9.45-11.00)
docent: Laura Poolman

 • ePrivacy Verordening (laatste status conceptversie);
 • Data Act;
 • Data Governance Act;
 • Digital Services Act;
 • Digital Markets Act;
 • AI Verordening.

e-Privacy (11.15-12.30)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • verkeers- en locatiegegevens, geheime nummers, nummerherkenning;
 • spam en telemarketing;
 • cookies en cookiemuren'.

Transparantie- en overige rechten van betrokkenen (13.30-14.45)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • vrij, specifiek en geïnformeerd;
 • ondubbelzinnige wilsuiting, actieve handeling;
 • begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijke en eenvoudige taal;
 • aantoonbaarheid en bewustheid, vrije keuze en nadelige gevolgen;
 • toestemming en wetenschapelijk onderzoek;

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering (15.00-16.15)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • wat is ‘geautomatiseerde besluitvorming’? wat is profilering?
 •  een besluit met 'rechtsgevolgen' of dat de betrokkene 'anderszins in aanmerkelijke mate treft';
 •  een verwerkingsverbod (?) en de uitzonderingen daarop;


DAG 7 - DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2023

Hoofddocent deze dag: Ard Jan Dunnik

Procederen over privacy: collectieve acties en schadevergoeding (9.45-11.00)
docent: Christiaan Alberdingk Thijm

 • civielrechtelijke actie naast bestuursrechtelijke handhaving;
 • collectieve acties in (en over) de AVG;
 • Schadevergoeding voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer;
 • WAMCA en WCAM.

Rechtspraak HvJEU en EHRM (11.15-12.30)
docent: Otto Volgenant

 • Handvest voor de Grondrechten en EVRM;
 • spanningsveld privacy en vrijheid van meningsuiting;
 • opslag en gebruik data voor opsporing;
 • doorgifte buiten de EU.

Procederen over privacy: praktijkopdracht (13.30-14.30, 14.45-15.45)
docent: Anton Ekker

Bespreking Huiswerkopdracht 3 (15.45-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik


DAG 8 - DONDERDAG 12 OKTOBER

Hoofddocent deze dag: Hester de Vries*

Privacy en gegevensbescherming in het sociale domein: een overzicht (9.45-11.00)
docent: Marte van Graafeiland en Tim Gillhaus

 • de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO.

Privacy en gegevensbescherming in de zorg (11.15-12.30)
docent: Chris van Balen

 • WGBO en Wet BIG;
 • medisch beroepsgeheim;
 • Wabvpz.

Privacy en gegevensbescherming in arbeidsverhoudingen
docent: Catherine Jakimowicz (13.30-14.45, 15.00-16.15)

 • AVG en werknemers
 • Hyatt


DAG 9 – DONDERDAG 2 NOVEMBER 2023

Hoofddocent deze dag: Gerrit-Jan, Hester de Vries en Ard Jan Dunnik

De wettelijke plicht en de taak van algemeen belang (art. 6.1 (e) AVG) (09.45-10.15)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Hoist Finance (BKR-registratie);
 • art. 6.3 AVG; overw. 41 en 45;
 • verwerkings- en of verstrekkingsgrondslag.

Misverstanden over het gerechtvaardigd belang (10.15-11.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • de driestappentoets en Rigas;
 • de normuitleg van de toezichthouder
 • VoetbalTV en KNLTB.

Doelbinding deel 1 (11.15-12.30)
docent: Hester de Vries*

 • doelverenigbaarheidstoets;
 • relatie verzamel- en verder verwerkingsdoel;
 • function creep in theorie en praktijk;
 • verwachtingen van betrokkenen;
 • aard van gegevens;
 • big data & open data.

Doelbinding deel 2 (13.30-14.15)
docent: Hester de Vries*

Bespreking huiswerkopdracht 4 (14.15-15.00)
Docent Ard Jan Dunnik

Examentraining (15.15-16.15)
Docent Ard Jan Dunnik

 

DAG 10 – DONDERDAG 23 NOVEMBER 2023

MONDELINGE EXAMENS


*) Docenten met een asteriks* achter de naam zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven

mr. ir. Ard Jan Dunnik Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr.ir A.J. Dunnik
...
mr. dr. Hester de Vries Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. H.H. de Vries
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
mr. Christiaan Alberdingk Thijm Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. Chr.A. Alberdingk Thijm
...
Chris van Balen LLM Juridisch PAO Leiden
Docent
C. van Balen LLM
...
mr. T. Drouen Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. T. Drouen
...
mr. ir. Ard Jan Dunnik Juridisch PAO Leiden
Docent
mr.ir A.J. Dunnik
...
mr. dr. Anton Ekker Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A.H. Ekker
...
mr. Tim Gilhaus Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. T. Gillhaus
...
mr. Marte van Graafeiland Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. M.M.C. van Graafeiland
...
Hania - Juridisch PAO Leiden
Docent
S. Hania M.Sc.
...
C.M. Jakimowicz, docent JPAO Leiden
Docent
mr. C.M. Jakimowicz
...
mr. J. Koëter Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
Q. Kroes, docent JPAO Leiden
Docent
mr. Q. Kroes
...
mr. L. Poolman Leiden Law Academy
Docent
mr. L. Poolman
...
prof. mr. dr. Bart Schermer Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
mr. dr. E.P.M. Thole Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. E.P.M. Thole
...
mr. Q.J. Tjeenk Willink Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. Q.J. Tjeenk Willink
...
mr. O.M.B.J. Volgenant Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. O.M.B.J. Volgenant
...
mr. dr. Hester de Vries Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. H.H. de Vries
...
Docent
S. Yakovleva
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Bijeenkomst 5 - Seminar 20 juni is vanwege onverwachte ernstige waterschade in het KOG om veiligheidsredenen verplaatst naar het Lipsius.

LIPSIUS Gebouw

Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden

€5.450,- (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Nu inclusief de laatste druk van Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht van Kluwer; ter waarde van €160,-

U heeft de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan het Nationale Privacycongres. Dit vertegenwoordigt een waarde van €695,- en levert u 5 extra PO NOvA punten op.
Neem hiervoor contact op met pao@law.leidenuniv.nl