• Startdatum:
 • 11 september 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Financieel recht, Fiscaal recht, Ondernemingsrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 80
 • HQ:
 • 80

RISICO-MANAGEMENT VOOR DE JURIDISCHE, FISCALE EN FINANCIËLE SECTOR.

De opleiding richt zich op professionals werkzaam in de financiële sector die te maken hebben met financieel risico-management. De opleiding is gericht op trust-officers maar is óók uitermate geschikt voor bedrijfsjuristen, advocaten, WWFT-en Compliance Officers, Legal- en/of Tax Counsels die in toenemende mate risico’s beheersen binnen hun organisatie of betrokken zijn bij klantonderzoeken. De diversiteit van gemengde groepen versterkt het lerend effect zoals de eerste leergang liet zien.

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische en fiscale deskundigheid en kennis van accounting. Vaak is deze kennis niet in één persoon verenigd. Bovendien wordt van Trust Officers ook kennis verwacht over risk en compliance, ethische kwesties en gedrag & cultuur. Daarom is een opleiding waarin alle disciplines aan de orde komen een must.

De Leidse masteropleiding biedt u de mogelijkheid verdieping te zoeken in uw eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen. Samen met studiegenoten gaat u in deze Masteropleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk en de onderlinge communicatie met betrekking tot de klant. De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn.

Learning by doing

Topdocenten uit wetenschap èn praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk. Elke bijeenkomst bevat een deel theorie en een praktijkdeel waarin cursisten in kleine groepjes uiteengaan om aan een casus te werken. Door deze werkwijze zien we naast het ontstaan van een competitief element ook een lerend effect door met groepen te werken.

De opleiding wordt gegeven in een unieke en inspirerende leeromgevingen aan de Universiteit Leiden, de (oude) Leidse Sterrewacht.

Indeling opleiding

De Leidse Masteropleiding onderscheidt zich door een compact 10-daags programma van in totaal 80 lesuren. Elke bijeenkomst bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 lesuren of 2 dagdelen van elk 4 lesuren, waarin u geschoold wordt in de zes hoofdthema’s waaraan het kennisniveau van een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen. Houdt rekening met gemiddeld 3 uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst. De opleiding vereist een HBO opleiding en u bent tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en u hebt of krijgt binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde. Na het volgen van de 10 bijeenkomsten zal u goed voorbereid zijn op het examen.

De opleiding wordt in het Nederlands gegeven.

De opbouw van de opleiding:
1. Toezicht, integriteit en ethiek (4 dagdelen)
2. Accounting (3 dagdelen)
3. Fiscaliteit (4 dagdelen)
4. Ondernemingsrecht (4 dagdelen)
5. Contractenrecht (2 dagdelen)
6. Soft skills (2 dagdelen)
7. Casuïstiek

Cursusleider Mr.dr. Arnaud Booij: 'De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door de focus op integriteitsrisicomanagement en een geïntegreerde aanpak civiel-fiscaal-straf en compliance. Van harte aanbevolen voor elke ervaren trustofficer!'

Examen
De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen kandidaten een diploma. Het praktische ‘learning by doing’ is ook terug te zien in de eindtoets. De toetsvorm ligt in het verlengde van de bijeenkomsten. U krijgt één uur om een casus voor te bereiden die vervolgens individueel besproken wordt. Tijdens dit mondelinge tentamen ontstaat een dialoog die op zichzelf ook weer een lerend effect met zich meebrengt. Tijdens de voorbereiding en de eindtoets mag de kandidaat al het cursusmateriaal dat tijdens de opleiding ter beschikking is gesteld erop naslaan. Twee examinatoren zullen het mondeling examen afnemen, dat zal maximaal 30 minuten in beslag nemen. Bij een succesvol afgerond mondeling examen ontvangen de deelnemers een diploma.

Niveau
Specialisatieniveau: minimaal 3 jaar ervaring in het betreffende vakgebied

Doelgroep
De opleiding richt zich op professionals werkzaam in de financiële sector die te maken hebben met financieel risico-management. De opleiding is gericht op trust-officers maar is óók uitermate geschikt voor bedrijfsjuristen, advocaten, WWFT-en Compliance Officers, Legal- en/of Tax Counsels die in toenemende mate risico’s beheersen binnen hun organisatie of betrokken zijn bij klantonderzoeken. De diversiteit van gemengde groepen versterkt het lerend effect zoals de eerste leergang liet zien.
 

 

Dagprogramma
08.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
08.30 - 17.30 uur: Colleges, onderbroken door pauzes en lunch


Data bijeenkomsten

01 Vrijdag 11 september
02 Vrijdag 18 september
03 Vrijdag 25 september
04 Vrijdag 2 oktober
05 Vrijdag 9 oktober
06 Vrijdag 30 oktober
07 Vrijdag 6 november
08 Vrijdag 13 november
09 Vrijdag 27 november
10 Vrijdag 4 december
11 Vrijdag 18 december - Examens


DAG 1 - VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2020
POORTWACHTER

Compliance, WTT, WWFT, SIRA
docent: Mr. C. Riekerk

 • Wtt & integriteitsrisicoanalyse
  Toelichting op het wettelijke kader van de WTT 2018 en de normering in het Besluit Toezicht Trustkantoren 2018 en de Regeling Toezicht Trustkantoren 2018
 • Vormgeving integriteitsrisicoanalyse
  Wat wordt er van trustkantoren verlangd en hoe integreer je e.e.a. in de bedrijfsvoering.
  Het SIRA model van DNB
  De elementen van het SIRA model van DNB. Uitleg van de matrix en de processtappen.
  Werken met een dynamisch model dat continue alertheid van het trustkantoor vereist.
 • De Wtt en de WWFT
  Uitleg regels m.b.t. de integriteitsrisicoanalyse.
  Gelaagdheid van de inspanningsverplichtingen aangaande het cliëntenonderzoek.
 • Ervaringen uit de praktijk
  Standaardisering werkproces versus dynamische beoordeling van risico’s.
  Voorbeelden van interventies door DNB (diepgang SIRA, rolverdeling bij trustkantoor, soorten risico’s).


Clientonderzoek & transactiemonitoring
docent: A.G. Sonneville RA
Cliëntonderzoek:

 • Het cliëntonderzoek door het trustkantoor
  Toelichting op het wettelijk kader voor wat betreft het cliëntonderzoek. Hierbij zal een link worden gelegd met een aantal relevante overige wettelijke vereisten zoals de Analyse van de integriteitsrisico's op clientniveau (IRA) en de verbodsbepalingen ("showstoppers").
 • Valkuilen vanuit de toezichtpraktijk: ‘nice to know and need to know’
  In dit onderdeel zal een nadere toelichting en duiding worden gegeven van de inzichten verkregen bij de (thematische) onderzoeken van DNB. Aan de hand van casuïstiek worden de ‘red flags’ behandeld. Doel: het tijdig herkennen van de risico elementen bij de cliëntacceptatie waaronder de in de praktijk gebruikte methoden om de UBO(‘s) te verhullen.

Transactiemonitoring:

 • Transactiemonitoring: ‘common mistakes’
  Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen veel voorkomende fouten worden toegelicht. Aan de orde komen onder meer de belangrijkste risico indicatoren, het onderscheid tussen post-event en realtime monitoring, en het opmaken van een risicoprofiel en transactieprofiel.
 • Inrichting van de transactiemonitoring: hét kernproces voor trustkantoren
  De transactiemonitoring is in de praktijk bij trustkantoren vaak nog niet goed/optimaal ingeregeld. Tijdens de cursus zullen veel voorkomende misverstanden worden toegelicht. De verkregen inzichten kunnen niet alleen bijdragen aan een betere transactiemonitoring maar tevens aan een optimale(re) inrichting van het transactiemonitoringsproces.


DAG 2 - VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020
CORPORATE GOVERNANCE / LEGAL ASPECTS

Ondernemingsrecht en governance
docent: J.M.W. Pool LLM BSc
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op een aantal onderdelen van het ondernemingsrecht, waaronder het concernrecht, het enquêterecht en regels betreffende Corporate Governance.

M&A nationaal en internationaal
docent: J.W.M. Pool
Aandachtspunten fusies & overnames, bijvoorbeeld onderwerpen zoals: onderhandelingen, deal structuur, geschillen, etc.
Aandachtspunten bij overname van een buitenlandse onderneming door een Nldse holding, herkennen waar mogelijke problemen zitten, welke risico’s loopt trustkantoor/de vennootschap?


DAG 3 - VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bij het ondernemen hoort risico's nemen. Derhalve heeft een bestuurder een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van de vennootschap. Het feit dat een bepaalde beslissing achteraf bezien niet gelukkig of verlieslatend is geweest, leidt derhalve niet noodzakelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid. Soms echter kunnen bestuurders al aansprakelijk worden gesteld, zelfs al is er geen sprake van opzet. Aan de orde komt onder meer de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, bij faillissement en de interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid op grond van de invorderingswet en de strafrechtelijke aansprakelijkheid als feitelijk leidinggever.

Fiscale aspecten
docent: Mr.dr. J.A. Booij
Arnaud Booij zal ingaan op de mogelijkheden die belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een BV of een samenwerkingsverband. Tevens wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de ontvanger van de belastingdienst heeft, maar worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de invorderingswet nader behandeld. De nadruk wordt gelegd op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende “meldingsregeling”. Voorts zal de docent ingaan op de vraag wat bestuurders kunnen doen om de kans op aansprakelijkheid te beperken en op de procedurele behandeling van aansprakelijkheidszaken. Aan de orde komt tevens de aansprakelijkheid bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland.
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden die de belastingdienst heeft om bestuurders en leidinggevende aansprakelijk te houden en kan men daarover in algemene zin adviseren. Men heeft dan ook voldoende kennis om over dergelijke zaken een procedure op te starten.

Civiele aspecten
docent: Mw. J.M.W. Pool LLM BSC
Aan de hand van recente rechtspraak belicht Mw. J.M.W. Pool de civiele aansprakelijkheidspositie van de bestuurder, zowel tegenover de rechtspersoon (interne aansprakelijkheid) als tegenover derden (externe aansprakelijkheid). Na een algemene inleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan het trustkantoor dat dikwijls optreedt als statutair bestuurder. Aspecten die dan spelen betreffen onder meer de afhankelijkheid van adviezen en expertise van derden, het meewerken aan belastingontwijking, het gebruik van special purpose vehicles en de instructies van de aandeelhouders en/of de ultimate benefical owner.

Strafrechtelijke aspecten
docent: Mr. A. Verbruggen
Aldo Verbruggen zal spreken over de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon voor strafbare feiten, begaan in ondernemingsverband. Aan de hand van welke criteria er strafrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld kan worden. Voorts, zal docent de relatie tot governance adresseren en de nut en noodzaak van een compliance program. Afsluitend zal hij ingaan op enkele recente ontwikkelingen, waarbij het Openbaar Ministerie de Amerikaanse trend (Yates memorandum) lijkt te volgen dat bestuurders ‘voor het hekje moeten komen’.


DAG 4 - VRIJDAG 2 OKTOBER 2020
HANDHAVING

Sanctiewet
docent: mr. H. van Aardenne

DNB
docent: Mr. C. Riekerk
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijkheden die DNB heeft ten aanzien van het handhaven van de WTT en de WWft en bestraffing van trustkantoren en aan bestuurders.

Relatie Belastingdienst
docent: Mr.dr. J.A. Booij
Deze bijeenkomst gaat over de onderzoeksmethoden van de belastingdienst en het oplossen van dreigende conflicten. Het gaat om de te voeren strategie, en de relatie met de eigen Governance regels. In deze bijeenkomst komen ook ethische aspecten aan de orde.


DAG 5 - VRIJDAG 9 OKTOBER 2020
TAX INTERNATIONAAL / EUROPEES

Internationaal
docent: Mr. D.M. Broekhuijsen
In deze bijeenkomst wordt een uiteenzetting gegeven van de relevante wet- en regelgeving en beleid ten aanzien van internationale fiscaliteit. Aan de orde komt de toepassing van belastingverdragen, het ruling beleid en aandachtspunten voor trustkantoren bij het beoordelen van internationale fiscale adviezen.

Europees fiscaal
docent: Prof. mr. dr. H. Vermeulen
In deze bijeenkomst wordt een uiteenzetting gegeven van de Europese fiscale ontwikkelingen. Het gaat hier om zowel de toepassing van het primaire EU recht (Verdrag/handvest) als het secundaire recht (richtlijnen). Ook in deze bijeenkomst wordt vooral aandacht besteed aan die onderwerpen die voor de trustsector van belang zijn, zoals toepassing van de moeder-dochter-richtlijn, de rente-royalty richtlijn , de fusierichtlijn en de ATAD richtlijnen.

Aggressive tax planning, gegevensuitwisseling
docent: Mr.dr. J.A. Booij

 • Wat is aggresive tax planning (ATP)?
  Overzicht van BEPS, ontwikkelingen
  Voorbeelden van veel voorkomende ATP structuren
 • Welke maatregelen worden er genomen tegen ATP?
  BEPS
  Anti Tax Avoidance Directive
  Parent-subsidiary Direcive
  Staatssteun
  Internationale gegevensuitwisseling, transparantie
 • Welke risico’s loopt een trustkantoor bij ATP?
  Risico’s bij cliënt/doelvennootschap
  Risico’s ten opzichte van TK
 • Wat kan een TK doen om deze risico’s te herkennen?
  Welke informatie nodig?
  Houding ten opzichte van belastingadviseur?
 • Wat kan een TK doen om deze risico’s te beheersen?


DAG 6 - VRIJDAG 30 OKTOBER 2020
ACCOUNTING

Accounting / Jaarrekeningenrecht
docent: Drs. S.N. Betting RA
Kenmerken: checken, risico’s beoordelen, waar op te letten bij beoordeling vanuit rol als proxy houder en vanuit aansprakelijkheid. De trust als houdstermaatschappij (BV/NV) die deelneming houdt of als financieringsmaatschappij als kapstok om dit onderwerp te behandelen.


DAG 7 - VRIJDAG 6 NOVEMBER 2020
RELATIE DNB / BELASTINGDIENST / FIOD

Onderzoeken DNB
docent: Mr. C. Riekerk

 • Mindset DNB
  Verwachtingen m.b.t. de trustsector. Het reputatierisico voor DNB werkt door in het toezicht.
 • Werkwijze DNB
  Uitvoering van de toezichttaak Wtt (en Wwft). Reguliere onderzoeken, thematische onderzoeken o.b.v. toezichtthema’s, validatie-onderzoeken, interventies en formele maatregelen. Samenwerking DNB met FIOD/Belastingdienst en het OM.
 • Toezicht in de praktijk
  De waarde van het voorbereiden van toezichtonderzoeken (meewerken versus meelopen). Omgaan met spanningen. Een actieve en initiërende rol voor het trustkantoor. Wat te doen met de informele terugkoppeling door en de formele bevindingen van DNB.
 • Handhaving door DNB
  Wat is de escalatieladder van DNB. Snappen waar DNB staat in concrete gevallen.
  Hoe zijn interventies in de praktijk te adresseren? Is er ruimte voor een dialoog en welk effect is daarmee te bereiken?
 • Contact met DNB
  Communiceren met de toezichthouder (do’s & don’ts). Enkele misvattingen over de toezichtrelatie. Manieren van conflictbeheersing en de-escalatie.

Conflicten met Belastingdienst / FIOD
docent: Mr.dr. J.A. Booij
In deze bijeenkomst ligt de nadruk op:

 • Het herkennen van concrete fiscale risico’s bij doelvennootschappen als deze zich dreigen voor te doen
  Welke signalen duiden op een potentieel fiscaal probleem?
  Vragenbrieven van de belastingdienst/ derdenonderzoeken/internationale gegevensuitwisseling
  Welke actie is dan vereist?
  Wat mag u van de belastingadviseur verwachten?
 • Het omgaan met fiscale risico’s als deze zich werkelijk voordoen
  Bezwaar maken/procesvoering: welke strategie en met welk doel?
  Uitstel van betaling
  Andere instrumenten: onderhandeling, mediation, klachten
  Rol van de belastingadviseur
 • Het herkennen van de mogelijke impact van deze risico’s voor trustkantoren
  Wanneer leidt fiscaal conflict bij doelvennootschap ook tot probleem voor trustkantoor?
  Communicatie met en medewerking van cliënt
  Risico van beboeting of aansprakelijkheid
 • Het nemen van risico-mitigerende maatregelen, zowel voor de doelvennootschap, als ook voor het trustkantoor, waaronder aspecten betreffende de communicatie met de belastingdienst en de belastingadviseur
  Wanneer en hoe bezwaar/beroep, strategie, financiering
  Impact beslaglegging
  Aard zaak: fiscaaltechnisch of ook boete-element
  Impact zaak op buitenlandse fiscale positie groepsvennootschappen en aandeelhouder
  Toekomstige relatie cliënt, belastingdienst
  Eventuele actie richting DNB


DAG 8 - VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020
FISCAAL NATIONAAL + BEBOETING

DNV, Renteaftrek, fiscale eenheid
docent: Mr. M.H.C. Ruijschop
In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan nationale fiscale onderwerpen die voor trustkantoren van belang zijn, zoals de renteaftrekproblematiek, de toepassing van de deelnemingsvrijstelling, verliesverrekening en fiscale eenheid-problematiek. Hierbij wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en ontwikkelingen.

Fiscaal Beboeting & Bestraffing
docent: Mr.dr. J.A. Booij
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijkheden die de belastingdienst heeft ten aanzien van het handhaven van de belastingwetten en bestraffing van trustkantoren en aan bestuurders. Tevens zal worden ingegaan op zaken waarin er een samenloop is tussen DNB zaken en fiscale zaken, en (soms) ook strafzaken.


DAG 9 - VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020
VERANDERMANAGEMENT & GOVERNANCE

Verandermanagement
docent: Prof.dr.mr. J.A.A. Adriaanse

De trustsector staat door sociaal-culturele, economische en politieke bewegingen onder druk om versneld te veranderen. Er is sprake van een algehele “mindset shift”. Turnaround management als methodiek biedt perspectief om ondernemingen krachtig en weerbaar te maken voor snel veranderende omstandigheden. Hoe zorgt u ervoor dat uw trustkantoor veranderingen succesvol uitvoert? Hoe ziet een goed (turnaround) veranderplan eruit? En hoe neemt u uw hele organisatie mee in het veranderproces?

Onderwerpen

 • Inleiding turnaround management (methode Leiden)
 • Leading Change methode (Harvard)
 • INSEAD methode “blue ocean strategy”
 • Praktijkoefening: verandermanagement in de trustsector


Cultuur, ethiek, governance, betamelijkheid
docent: Prof.mr.dr. R. Russo

Een vennootschap dient in het algemeen zich aan de voor haar geldende wet- en regelgeving te houden. Een belangrijke verplichting is het voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving. In de laatste 15 jaar is men anders gaan denken over wijze waarop men aan die verplichting zou moeten of kunnen voldoen. Daarbij is de focus meer komen te liggen op het beheersen van mogelijke risico’s dan ad hoc op incidenten reageren op het moment dat deze zich voordoen. Hierbij speelt risk management en interne beheersing en vooral de wijze waarop dit in de fiscaliteit wordt toegepast een grote rol. Die rol wordt bevestigd in de leer van de corporate governance, waarbij beide elementen als onderdeel van de verplichtingen van het bestuur van een onderneming worden besproken. Onderdeel van het hebben van een intern beheerssysteem is dat de input van dat systeem moet worden bepaald. In het algemeen wordt dat gevormd door het beleid van het bestuur op dat punt. Daarbij speelt ook ethiek een rol. Ook de output van het systeem dient te worden beoordeeld, en wel continu, waarbij eventuele fouten worden geconstateerd en gecorrigeerd. Nog belangrijker is dat fouten moeten leiden tot aanpassing van het systeem zodat die fout zich niet meer kan voordoen. Dit geheel wordt ook wel monitoring genoemd.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur beleid te maken, een intern beheerssysteem te hebben en aan risk management te doen. Het toezicht op het bestuur is in handen van de raad van commissarissen. Daarnaast dient (als de omvang van de onderneming daartoe aanleiding geeft) een externe deskundige een oordeel te geven over de jaarrekening en soms als onderdeel daarvan de interne beheersing van de onderneming.

Een belangrijk onderdeel van risico management is dat niet alleen ondernemingen dit toepassen. Belastingdiensten doen dit ook. Zij hebben schaarse middelen voor toezicht en dienen deze zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het interne beheerssysteem van een onderneming kan een toezichthouder zoals een belastingdienst veel werk besparen. Als zij op het systeem kunnen vertrouwen en/of op het werk van de externe deskundige (een accountant), hoeven zij zelf minder te doen. Internationaal wordt dit aangeduid met de term cooperative compliance, in Nederland met Horizontaal Toezicht. In Nederland is een dergelijke werkwijze zowel voor grote ondernemingen als het MKB mogelijk, ieder met een eigen uitwerking. In 202o is Horizontaal Toezicht verder doorontwikkeld en ook deze ontwikkelingen zullen worden behandeld.

De internationale ontwikkelingen kunnen ook niet worden genegeerd. Deze zien zowel op meer gegevensuitwisseling en coordinering door overheden als op een steeds verdergaande publieke transparantie. Belastingen worden hierbij steeds meer geplaatst in het kader van Corporate Social Responsability.

De bovenstaande elementen zullen gezien het bovenstaande in de cursus aan de orde komen: risk management, interne beheersing, corporate governance, ethiek, audit en cooperative compliance. Naast de begrippen op zich wordt ook aandacht besteed aan de rollen van de verschillende betrokken partijen: de adviseur, de onderneming, de belastingdienst en de overheid (als wetgever, maar ook als concurrerende jurisdictie in het binnenhalen van buitenlandse investeringen).
 

DAG 10 - VRIJDAG 4 DECEMBER 2020
BTW & INTEGRITEITSRISICOMANAGEMENT

BTW en holdingmaatschappijen
Docent: Mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen

De btw-problematiek rond houdstermaatschappijen houdt al jarenlang de gemoederen bezig. In de afgelopen jaren vonden veel overnames plaats, waarbij het vraagstuk rond de btw-aftrek van hiermee verband houdende kosten opkwam. Ook de ontwikkelingen in de jurisprudentie rond de niet-economische activiteiten en het daarmee verbonden niet-aftrekrecht, gaf aanleiding tot vragen. Het gerucht hangt al jaren in de lucht dat de befaamde btw-holdingresolutie van 18 februari 1991, VB91/347, na ruim 25 jaar trouwe dienst zou worden vervangen. De holdingresolutie overleefde zelfs een ‘aanval’ van de Europese Commissie (HvJ 25 april 2013, C-65/11, Commissie tegen Nederland). En de meest recente ontwikkeling betreft het C&D Foods arrest van het HvJ 8 november 2018, C-502/17: voorbelasting op kosten die worden gemaakt in het kader van een niet gerealiseerde verkoop van een kleindochter onderneming zijn niet aftrekbaar. Is dit een voorbode van nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie die leidt tot minder aftrekrecht? Snapt u het nog? Voldoende stof tot nadenken en dus voor deze bijeenkomst.

Management integriteitsrisico’s
Docent: Mr.dr. J.A. Booij e.a

In deze bijeenkomst staat centraal de vraag wat er bij komt kijken om integriteitsrisico’s te managen. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan fiscale integriteitsrisico’s en aan integriteitsrisico’s die voortvloeien uit ethische dilemma’s.

Examentraining
Docent: Mr.dr. J.A. Booij e.a.
Casus, vragen


VRIJDAG 18 DECEMBER - EXAMENS
Mondeling examen op basis van casus
Mr.dr. J.A. Booij e.a.
Deelnemers krijgen 45 minuten de tijd om een casus voor te bereiden, die vervolgens individueel besproken wordt.
Het mondeling examen zal maximaal 30 minuten in beslag nemen.

 

 

mr. dr. J.A. Booij docent Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. J.A. Booij
...
Docent
mr. H. van Aardenne
...
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse
...
docent drs. S.N. Betting PAO Leiden
Docent
drs. S.N. Betting RA
...
mr. dr. J.A. Booij docent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. J.A. Booij
...
mr. dr. D.M. Broekhuijsen docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. D.M. Broekhuijsen
...
nieuwenhuizen docent bij pao leiden
Docent
mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen
...
J.M.W. Pool docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
J.M.W. Pool LLM BSc
...
mr. C. Riekerk docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. C. Riekerk
...
mr. M.H.C. Ruijschop docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. M.H.C. Ruijschop
...
docent r russo bij pao leiden
Docent
prof. mr. dr. R. Russo
...
sonneville docent bij pao leiden
Docent
A.G. Sonneville RA
...
mr. A. Verbruggen docent bij JPAO Leiden
Docent
mr. A. Verbruggen
...
vermeulen docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. dr. H. Vermeulen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


De locatie volgt binnenkort

€ 5450,= (vrij van btw) inclusief lunches en digitaal cursusmateriaal. 

Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving MOCTO
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2020/2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen.