• Startdatum:
 • 23 mei 2019
 • Cursusduur:
 • 9 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 45

Graag introduceren wij u de nieuwe VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Advocaten die deze specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen daarmee aantonen te beschikken over het kennisniveau dat vereist is om (aspirant) lid te worden van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A). Maar de opleiding staat ook open voor bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers en anderen die zich op en academisch niveau met privacy- en gegevensbeschermingsrecht bezighouden.
Van 23 mei t/m 4 juli en van 5 september t/m 19 september, examen op 26 september. 

De 9-daagse opleiding (45 onderwijsuren) gaat in op alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of professional die zich heeft gespecialiseerd in het rechtsgebied. Het gaat dan om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Uitvoeringswet AVG, maar ook om andere relevante wet- en regelgeving, zoals de regels voor cookies en spam uit de Telecommunicatiewet en de toekomstige e-Privacy Verordening. Ook wordt de privacyregelgeving in specifieke sectoren besproken, zoals in de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg. In het kader van een en ander is er veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Hof voor de Rechten van de Mens en van lagere nationale rechtscolleges, alsmede voor de opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, de Autoriteit persoonsgegevens en andere toezichthouders.

Hoofddocenten
Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner Pels Rijcken.
Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner Kennedy Van der Laan.

Doel en karakter van de opleiding
In de opleiding wordt in de praktijk toepasbare kennis aangeboden op een academisch niveau. Dit wordt onder andere geborgd doordat vrijwel alle docenten tenminste tien jaren, en vaak nog veel langer, actief zijn in het rechtsgebied. Veel van hen zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. In het programma is dit aangegeven met een asterisk* achter de naam van de docent.

De opleiding beoogt het praktisch kennisniveau van deelnemers zowel in de breedte als in de diepte te vergroten. Er zijn negen cursusdagen die ieder vijf onderwijsuren omvatten en waarin op intensieve wijze wordt ingegaan op verschillende cursusonderwerpen.

Een deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, beschikt over een goed en volledig overzicht van het rechtsgebied en de kennis om vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden in de praktijk de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat dan betekent. De deelnemer kan beredeneren waarom er in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem. En voor deze rechtsvraag of dit probleem kan de deelnemer vervolgens beargumenteren en onderbouwen welke antwoorden en oplossingen er wel of niet zijn.

Of, om het meer concreet te zeggen, de deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond kan bijvoorbeeld probleemloos een relevante uitspraak van het Hof van Justitie lezen en begrijpen, en toepassen in zijn of haar praktijk. Als er door de Autoriteit persoonsgegevens een last onder dwangsom wordt opgelegd kan de deelnemer zich daarover een goed onderbouwd oordeel vormen, evenals over de door het Europees Comité voor gegevensbescherming opgestelde richtsnoeren of een opinie van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

Studiebelasting en voorbereidingstijd
Van deelnemers wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid verwacht. Voor iedere cursusdag moeten deelnemers zich voorbereiden, door literatuur en rechtspraak te bestuderen en door thuisopdrachten te maken. Er moet rekening mee worden gehouden dat er per cursusdag gemiddeld 175 tot 250 bladzijden onderwijsmateriaal moet worden bestudeerd, in het Nederlands of in het Engels. Ook moeten er gedurende de opleiding drie keer thuisopdrachten worden ingeleverd.

Aanwezigheid is verplicht op alle cursusdagen. Wel kan de deelnemer drie dagdelen (dus anderhalve cursusdag) verzuimen. Een verdergaand verzuim kan als consequentie hebben dat de deelnemer wordt uitgesloten van het examen.

Examen en thuisopdrachten
Er moeten gedurende de opleiding drie keer thuisopdrachten worden gemaakt. Iedere opdracht wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10.
Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen moet het gemiddelde cijfer voor de opdrachten een zes of hoger zijn, waarbij slechts één van de opdrachten met een cijfer lager dan een 5,5 mag zijn beoordeeld.
De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen, dat wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van wetbundels of zelf uitgeprinte wet- en regelgeving.

Eindcijfer, diploma en cum laude
Alleen de deelnemers die voor het mondelinge examen tenminste een zes (6,0) hebben behaald, komen in aanmerking voor het diploma van de opleiding.
Voor het eindcijfer van de opleiding tellen het examen en het gemiddelde van de thuisopdrachten beide voor 50 procent mee. Het eindcijfer wordt afgerond op een decimaal. Als het examen wordt beoordeeld met een 7,5 en het gemiddelde van de thuisopdrachten is 6,5 wordt het eindcijfer dus 7,0.
Het diploma van de specialisatieopleiding wordt uitgereikt aan deelnemers met het eindcijfer 6,0 of hoger. Het predicaat cum laude wordt gegeven aan de drie deelnemers met de hoogste eindcijfers, met dien verstande dat het niet wordt gegeven aan deelnemers met een eindcijfer lager dan een 8,0.

Doelgroep en vereist voorkennisniveau
De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste een jaar in de praktijk werkzaam zijn en dus al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Aan de opleiding kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen*). Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.
(*In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen kan voorrang worden gegeven aan deelnemers die lid willen worden van de VPR-A.)

Vragen
Voor vragen kunt u een mail sturen naar opleidingsmanager W.J. Moolenaar.

Bijeenkomsten
09.00 – 09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie
09.30 – 16.30 uur: Colleges
(pauzes 10.45 - 11.00, 12.45-13.45 lunch, 15.00-15.15)

1. donderdag 23 mei
2. donderdag 6 juni
3. donderdag 13 juni
4. donderdag 20 juni
5. donderdag 27 juni
6. donderdag 4 juli
7. donderdag 5 september
8. donderdag 12 september
9. donderdag 19 september

Dagprogramma
09.00 – 09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie
09.30 – 16.00 uur: Colleges
(pauzes 10.45-11.00, 12.15-13.15 lunch, 14.30-14.45)


DAG 1 - DONDERDAG 23 MEI 2019

OCHTENDSESSIE

Context en achtergrond
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • geschiedenis van de privacywetgeving
 • instanties en instituten
 • kenmerken van de wetgeving


Kernbegrippen
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
 • verwerking van persoonsgegevens 
 • identificeren en singling-out 
 • anomimisering en pseudonimisering
 • bijzondere gegevens en strafrechtelijke gegevens

 

MIDDAGSESSIE

Werkingssfeer
docent: Hester de Vries*

 • materieel toepassingsbereik
 • territoriale werking en de vertegenwoordiger
 • uitzonderingen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden
 • politie, justitie en inlichtingendiensten
 • journalistieke, artistieke, literaire en academische doeleinden


Wat een client verwacht van zijn advocaat als het gaat om privacy en gegevensbescherming
docent: Simon Hania

 • wat maakt privacyzaken anders of bijzonder?
 • op welke wijze adviseren? en in welke vorm?
 • en wat meer?DAG 2 - DONDERDAG 6 JUNI 2019

OCHTENDSESSIE

Beginselen en grondslagen
docent: Hester de Vries*

 • rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking
 • verzameldoelen en doelbinding
 • gegevensminimalisatie
 • integriteit en vertrouwelijkheid
 • verwerkingsgrondslagen


Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens, BSN
docent: Hester de Vries*

 • gezondheidsgegevens en DNA
 • biometrische ID-gegevens
 • ras en etniciteit
 • strafrechtelijke gegevens en 'zwarte lijsten'
 • verwerkingsverbod en uitzonderingen daarop


MIDDAGSESSIE

Bespreking thuisopdracht
docent: Hester de Vries*

 • Casus 1


Rechten van betrokkenen
docent: Catherine Jakimowicz

 • inzage en verbetering
 • wissingsrecht en recht op vergetelheid
 • gegevensoverdraagbaarheid
 • beperking van verwerking 
 • en de uitzonderingenDAG 3 - DONDERDAG 13 JUNI 2019

OCHTENDSESSIE

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
docent: Quinten Kroes

 • verplichtingen en aanspraken over en weer
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
 • positie van intermediairs, telco’s, postvervoerders, banken, cloud, etc.
 • Wirtschaftsakademie, Jehova's getuigen en Fashion ID
 • de Uber-boete en andere casusposities


Verwerkersovereenkomsten
docenten: Elisabeth Thole* en Özer Zivali

 • wat moet worden geregeld? wat niet? waarom? en hoe dan?
 • verwerkingsverantwoordelijkvriendelijke- en verwerkersvriendelijke varianten


MIDDAGSESSIE

Beveiliging en datalekken
docent: Jeroen Koëter

 • ISO27001 en ISO27002 
 • inbreuken op de beveiliging en meldplichten
 • Ap beleidsregels datalekken
 • het meldloket
 • de Uber-boete


Internationale gegevensdoorgiften 
docent: Axel Arnbak

 • adequacy, passende waarborgen en uitzonderingen 
 • modelcontracten en bindende bedrijfsvoorschriften
 • de leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders
 • EDPB-guidelines 2/2018
 • Brexit
   


DAG 4 - DONDERDAG 20 JUNI 2019

OCHTENDSESSIE

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
docenten: Gerrit-Jan Zwenne* en Tim Gillhaus

 • wat is ‘geautomatiseerde besluitvorming’? wat is profilering? 
 • een besluit met 'rechtsgevolgen' of dat de betrokkene 'anderszins in aanmerkelijke mate treft'
 • het verwerkingsverbod en de uitzonderingen daarop
 • transparantie (‘opening the black box’)


Transparantie
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • verschillende informatieplichten 
 • wijze van communicatie, taalniveaus e.d.
 • privacyverklaring (statement, notice, beleid etc.)


Bespreking thuisopdracht 2 
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Casus 2


MIDDAGSESSIE

Toezicht en rechtsbescherming
docent: Quirine Tjeenk Willink

 • inrichting en bevoegdheden van de toezichthouder
 • administratieve boetes en lex certa
 • rechtsmiddelen (o.a. procedures, procesvertegenwoordiging)


Toezichthouder aan het woord
docent: Thijs Drouen

 • wat vindt AP? en waar liggen de prioriteiten?
 • over klachten en handhaving, en proceduresDAG 5 - DONDERDAG 27 JUNI 2019

OCHTENDSESSIE

Formaliteiten en accountability (9.30 - 10.45 uur)
docent: Bart Schermer*

 • verantwoordingsplicht
 • verwerkingsregisters
 • gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • datalek-incidentregister
 • certificering, gedragscodes
 • Privacy by Design

E-privacy (I): E-marketing, IOT, OTT (11.00 - 12.15 uur)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

MIDDAGSESSIE

E-privacy (II): Cookies (13.15 - 14.30 uur)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • regels voor cookies, nu en in de toekomst
 • het verbod op cookiemuren
 • regels voor verkeersgegevens en locatiegegevens
 • telemarketing en spam!
 • geheime nummers en anoniem bellen en gebeld worden

Cookie-ecosystemen (14.45 - 16.00 uur)
docent: Nicole Wolters Ruckert

 • soorten cookies en soortgelijke technologieën
 • adtech platforms / partijen en rolverdeling
 • wanneer is sprake van (rechtsvermoeden van) verwerking persoonsgegevens
 • waartoe leidt samenloop e-Privacy regels en bescherming persoonsgegevens
 • bevoegheid toezichthoudersDAG 6 - DONDERDAG 4 JULI 2019

SEMINAR I:

Privacy in de zorg (9.30 - 12.15 uur)
docent: Theo Hooghiemstra*

 • Wet BIG en de WGBO
 • Welke bijzondere regels gelden er voor privacy in de zorg?
 • Wat omvat het patiëntgeheim?


SEMINAR II:

Privacy op de werkplek (13.15 - 16.00 uur)
docenten: Hester de Vries* en Catherine Jakimowicz

 • pre-employment screening
 • verwerkingsgrondslagen waaronder toestemming
 • testen op gebruik van alcohol, drugs medicijnen
 • monitoring van werknemers en onrechtmatig verkregen bewijs

Afsluitend is er een borrel (van 16.00 tot 17.30 uur)


DAG 7 - DONDERDAG 5 SEPTEMBER 2019

OCHTENDSESSIE

Het gerechtvaardigd belang​​​​​​ (9.30 - 10.45 uur)
docent: Mark Jansen

 • betekenis en relatie met andere verwerkingsgrondslagen
 • noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit
 • ASNEF en FECEMD


Doelbinding (11.00 - 12.15 uur)
docent: Hester de Vries*

 • doelverenigbaarheidstoets
 • relatie verzamel- en verder verwerkingsdoel
 • verwachtingen van betrokkenen
 • aard van gegevens
 • big data & open data


MIDDAGSESSIE

Toestemming (13.15 - 14.15 uur)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • vrij, specifiek en geïnformeerd
 • ondubbelzinnige wilsuiting, actieve handeling
 • begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijke en eenvoudige taal
 • aantoonbaarheid en bewustheid, vrije keuze en nadelige gevolgen
 • toestemming en wetenschappelijk onderzoek


Rechtspraak van HJEU en EHRM (14.30 - 16.00 uur)
docent: Otto Volgenant

 • de belangrijkste HJEU-arresten en EHRM-arresten


DAG 8 - DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019

OCHTENDSESSIE

Procederen over privacy: Burgers tegen Plasterk en andere zaken (9.30 - 10.45 uur)
docent: Christiaan Alberdingk Thijm

 • Civielrechtelijke actie naast bestuursrechtelijke handhaving
 • De collectieve actie in de AVG
 • Art. 3:305a BW en WCAM
 • Schadevergoeding voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer


Procederen over privacy: Verzoekschriftprocedure en kortgeding (11.00 - 12.15 uur)
docent: Anke Strijbos

 • De bijzonderheden bij inzage- en vergeetzaken
 • De verzoekschriftprocedure en het privacykortgeding


MIDDAGSESSIE

Alternatieve geschilbeslechting in privacyzaken (13.15 - 14.15 uur)
docent: Peter van Schelven

 • ADR en mediation, en privacygeschillen
 • wat is anders dan een gerechtelijke procedure? wat niet?
 • waarom ADR? wanneer niet?


Bespreking thuisopdracht 3 (14.30 - 16.00 uur)
docenten: Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne* 

 • casus 3


Examentraining (14.30 - 16.00 uur)
docenten: Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne* 

 • Wat te verwachten op het mondeling examen?
 • Hoe voorbereiden?DAG 9 - DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019

SEMINAR III:

Geautomatiseerde ketenbesluiten: de bestuursrechter over AI 
(9.30 - 10.45 uur)
docent: Marlies van Eck*

 • Welke uitwisselingsarrangementen zijn er en welke privacyrisico's zijn er daarbij?
 • De rechtspraak van de Afdeling over geautomatiseerde besluitvorming


Privacy in de financiële sector (11.00 - 12.15 uur)
docenten: Marta Borrat i Frigola en Catherine Jakimowicz

 • PSD2 in relatie tot de AVG: grondslagen, toestemming en verdere verwerking van persoonsgegevens
 • de BKR registratie: wat is het doel en de grondslag voor deze verwerking? Wanneer moet je gehoor geven aan een verzoek tot verwijdering van een BKR registratie? Wat bepaalt de rechtspraak?
 • Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen: Hoe werkt het systeem? Wat is de stand van zaken? Wat zijn de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie?
   

SEMINAR IV:
Blockchain bij pensioenwaardeoverdracht: een AVG-case-study (13.15 - 14.30 uur)
docenten: Marte van Graafeiland en Dante Grafhorst

 • wat is blockchain en welke toepassingen zijn er?
 • wat is het probleem met de AVG?
 • en hoe dat op te lossen?


Actualiteiten (14.45 - 16.00 uur)
docent: Hester de Vries*, Reinoud Westerdijk en Gerrit-Jan Zwenne*

 • rechtspraak
 • handhaving AP
 • Brussel, Luxemburg en Straatsburg
 • Europees Comité voor Gegevensbescherming

Afsluitend is er een borrel (van 16.00 tot 17.30 uur)


DAG 10 - DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019


MONDELINGE TENTAMENS


*) Docenten met een asterisk* achter de naam zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming.

alberdink thijm pao leiden
Docent
mr. Chr.A. Alberdingk Thijm
...
arnbak docent pao leiden
Docent
mr. dr. A. Arnbak
...
Borrat i Frigola pao leiden
Docent
mr. M. Borrat i Frigola
...
drouen docent bij pao leiden
Docent
mr. T. Drouen
...
spreker eck pao leiden
Docent
mr. dr. B.M.A. van Eck
...
gillhaus docent bij pao leiden
Docent
mr. T. Gillhaus
...
graafeiland docent bij pao leiden
Docent
mr. M.M.C. van Graafeiland
...
docent grafhorst bij pao leiden
Docent
D.A. van Grafhorst LLM
...
Hania - Juridisch PAO Leiden
Docent
S. Hania M.Sc.
...
Docent
mr. dr. Th. Hooghiemstra
...
C.M. Jakimowicz, docent JPAO Leiden
Docent
mr. C.M. Jakimowicz
...
m jansen bij pao leiden
Docent
mr. drs. M. Jansen
...
mr. J. Koëter - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
Q. Kroes, docent JPAO Leiden
Docent
mr. Q. Kroes
...
schelven docent bij pao leiden
Docent
mr. P.C. van Schelven
...
schermer docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. B.W. Schermer
...
strijbos docent bij pao leiden
Docent
mr. A. Strijbos
...
docent thole pao leiden
Docent
mr. dr. E.P.M. Thole
...
Quirine-Tjeenk-Willink pao leiden
Docent
mr. Q.J. Tjeenk Willink
...
volgenant docent pao leiden
Docent
mr. O.M.B.J. Volgenant
...
Docent
mr. dr. H.H. de Vries
...
docent westerdijk pao leiden
Docent
mr. dr. R.J.J. Westerdijk
...
Docent
mr. N. Wolters Ruckert (1)
...
zivali docent bij pao leiden
Docent
mr. O Zivali
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€4.500,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Nu inclusief gratis deelname aan het Nationale Privacycongres op 8 november 2019; dit vertegenwoordigt een waarde van €695,= en levert u 5 extra PO NOvA punten op.

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven