Accountant PE punten

Door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is Juridisch PAO Leiden sinds 2017 gerechtigd om cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-punten aan te bieden. De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die o.a. belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). In dit artikel vindt u regelgeving rondom de verplichte permanente educatie-eisen voor accountants, zoals vereist door de NBA.

Waarom permanente educatie?

Als accountant moet je voldoen aan de gestelde vakbekwaamheidseisen. De samenleving moet immers blijven vertrouwen op het werk dat accountants leveren. Voor de samenleving en werkgevers van de accountants biedt het geruststelling dat de accountant als individu en als beroepsgroep met toewijding werkt aan het naleven van de strenge kwaliteitsnormen gedurende de gehele beroepscarrière, aldus de NBA. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is daarom verplicht. Alle leden van de NBA met een arbeidsinkomen moeten verplicht hun PE bijhouden en dit kunnen aantonen.  

De vuistregel van de NBA is dat 1 uur studielast gelijk staat aan 1 PE punt. 

Logo KNBA

Het is om twee redenen van belang dat accountants permanente educatie verrichten. Ten eerste is PE erop gericht dat de Register Accountant en de Administratie-Accountant hun basiskennis en vaardigheden onderhouden én vergroten binnen het vakgebied waarop hij/zij werkzaam is. Ten tweede is PE gericht op het bijhouden en up-to-date blijven van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied waarin de accountant werkzaam is. Dit met als doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen.

Wat zijn de wettelijke PE eisen?

Voorheen was de wettelijke eis dat accountants die PE-plichtig zijn, per drie jaar minimaal 120 PE-uren dienden te verrichten. Het minimaal aantal PE-uren dat per jaar verricht moest worden, was 20 PE-uren. Deze PE-uren diende een accountant te verantwoorden in het online PE-registratiesysteem van de NBA.

In het nieuwe PE-model, dat per 1 januari 2019 gefaseerd wordt ingevoerd, krijgen accountants meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. De NBA laat de kwantitatieve punten-eis los. Dit wordt vervangen door een kwalitatieve eis van het volgen van hoogwaardige cursussen die de accountant als relevant voor zijn of haar beroepspraktijk acht. Het nieuwe PE-systeem is een zelfsturend proces. De accountant maakt zelf keuzes voor de beroepsontwikkeling, denk aan zelfstudies en coaching en legt deze vast in het zogenoemde PE-Portfolio. Door het nieuwe PE-model in fases in te voeren, biedt dit de NBA en hun leden de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op de overgang.

Invoering PE-model

Het nieuwe PE-model is sinds 1 januari 2019 geldig voor accountants werkzaam bij advisory-tak (big four), belastingdienst en deelnemende accountants / organisaties aan PE pilot. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Herziende NBPE2019 ook voor accountants die werkzaam zijn bij accountantsorganisaties met oob-vergunning, leden die in 2019 zijn ingeschreven in het accountantsregister en (overige) interne en overheidsaccountants.

Vanaf 1 januari 2021 zal ook voor alle andere accountants (samenstellende accounts / niet-oob) en accountants in business het nieuwe PE-model ingevoerd worden.

Voor meer informatie over het nieuwe PE-model gaat u naar de website van het NBA

Overzicht van PE-erkende cursussen en trainingen

Leden van de NBA kunnen bij Juridisch PAO Leiden terecht voor het behalen van de oude en nieuwe PE-regeling. Door de NBA is JPAO Leiden gerechtigd om cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-punten aan te bieden. Voldoe gemakkelijk aan uw PE-verplichting en behaal direct uw PE-uren met een cursus of opleiding van Juridisch PAO Leiden.

De onderstaande cursussen en opleidingen van JPAO Leiden zijn voor NBA-leden interessant om aan deel te nemen en om PE-punten te behalen:

Specialisatieopleiding Gerechtelijk deskundige

De Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (NBA 55) is speciaal ontwikkeld voor deskundigen die (regelmatig) door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De juridische scholing speelt in op wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Naast kwalificaties op het betreffende het vakgebied, is een adequate juridische scholing van deskundigen van veel belang. Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van circa een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap.

Specialisatieopleiding WHOA

Met de nieuwe ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd. Door de WHOA ligt een belangrijke rol weggelegd voor de herstructureringsdeskundige. In de specialisatieopleiding WHOA (25 NBA) leert u over alle kennis en vaardigheden waarover een herstructureringsdeskundige dient te beschikken. Uw opgedane kennis kunt u direct toepassen in de praktijk. 

Financieel deskundige in civiele schadezaken

De cursus Financieel deskundige in civiele schadezaken (12 NBA) richt zich op schadebegroting door deskundigen in civiele zaken zoals: schade uit onrechtmatige daad of overeenkomst, schade aan een merk, schade op basis van een business plan en afgebroken onderhandelingen. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van deskundigen, het voorkomen van aansprakelijkheid in relatie tot beroepsregels.

Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht

De Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht (42 NBA) richt zich op de gevorderde bedrijfsjurist of advocaat, die als zodanig minimaal 3 jaar ervaring heeft en die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren. Diverse onderwerpen binnen het ondernemingsrecht komen aan bod. Tevens worden actualiteiten besproken en krijgt u verdiepende inzichten aangereikt.

Bij goed gevolg ontvangt u na-afloop van de cursus of specialisatieopleiding een certificaat van deelname toegestuurd. 

Wilt u meer informatie over onze erkende NBA-cursussen en opleidingen? Neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl

Mocht u in dit artikel onverhoopt onjuistheden tegenkomen, laat het ons weten via pao@law.leidenuniv.nl zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen aanpassen.