3 april 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state een overzichtsuitspraak gedaan over de toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000: ‘Indien de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat een aangevoerde grief niet tot vernietiging kan leiden, kan zij zich bij de vermelding van de gronden van haar uitspraak beperken tot dit oordeel.’ Door dit artikel kan de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken doen met een verkorte motivering. De overzichtsuitspraak van 3 april gaat over de manier waarop de Afdeling het artikel toepast.

Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van de discussie in de rechtspraktijk over de betekenis en toepassing van uitspraken met een verkorte motivering. Advocaten en vreemdelingen voelen zich vaak misnoegd wanneer de hoogste rechter een zaak eindigt in een korte uitspraak. Er is immers veel tijd en energie gestoken in de zaak. De hoogste rechter geeft met een verkorte uitspraak aan dat het hoger beroep niet slaagt, en dat er niet wordt ingegaan op de specifieke grieven van de vreemdeling.

De overzichtsuitspraak gaat in op de bestaansreden van de verkorte motivering, welk soort zaken zich wel en niet lenen voor de verkorte motivering en hoe de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken voorbereiden. Lees meer over de inhoud van de overzichtsuitspraak.

De actualiteitencursus migratie- en asielrecht

 Deze uitspraak is een goed voorbeeld van het feit dat het Vreemdelingenrecht doorlopend in beweging is. Het rechtsgebied is relatief nieuw, en onderworpen aan zowel politieke invloed als veel uitleg door het Europese Hof van Justitie. Het is voor professionals die in het rechtsgebied werkzaam zijn daarom van groot belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten. Zoals de recente ontwikkelingen binnen GEAS, de Dublinovereenkomst of de Rechterlijke toetsing. In de actualiteitencursus migratie- en asielrecht komen deze en andere actuele onderwerpen aan de orde. De actualiteitencursus staat jaarlijks in ons cursusprogramma. Dit jaar wordt de cursus gedoceerd door Mr. J.C.E. Krikke, Stafjurist Rechtbank Amsterdam, en Mr. M. Wijngaarde, Advocaat Prakken d'Oliveira.

Interesse? Lees meer over aanbod aan juridische cursussen in het Vreemdelingenrecht op onze website.