Dinsdag 2 april 2019 verscheen het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2018. In dit verslag schrijft de AIVD onderzoek te hebben verricht naar de ‘radicale islam’. Criminoloog Bart Collard heeft dit verslag kritisch bekeken en heeft hierover een aantal opmerkingen opgesteld. Lees verder!

Hoe is de rechtsmachtsverdeling tussen de hoogste rechters? Welke categorieën van regels toetst de Hoge Raad? Hoe sorteert u voor op prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie? Deze vragen stonden centraal tijdens de tweede bijeenkomst van de vernieuwde leergang civiele cassatie en procesrecht op 15 april 2019. Met speciale aandacht voor de invloed van de Hoge Raad op het publieke leven door het aansprakelijkheidsrecht. Lees meer over deze bijeenkomst!

Juridisch PAO Leiden introduceert de VPR-A Specialisatieopleiding privacy- en gegevensbeschermingsrecht (45 PO). Onder leiding van hoofddocenten professor Gerrit-Jan Zwenne en Hester de Vries er een programma in elkaar gezet waaraan erkende en toonaangevende specialisten uit de praktijk en wetenschap een bijdrage leveren. Voor toelating tot de recent opgerichte specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) is vereist dat de opleiding met goed gevolg is afgerond. Waarom is deze vereniging opgericht en wat is de toegevoegde waarde van deze opleiding? Lees dit in ons interview met Gerrit-Jan.

3 april 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state een overzichtsuitspraak gedaan over de toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Lees meer over deze uitspraak en de actualiteitencursus migratie- en asielrecht die op dit onderwerp aansluit. 

Wat is het belang van appelprocesrecht voor het cassatieprocesrecht? Waar begint en eindigt de taak van de Hoge Raad? Hoe kan de Hoge Raad de civiele praktijk beter bedienen? Deze vragen stonden centraal tijdens de eerste bijeenkomst van de vernieuwde leergang civiele cassatie en procesrecht op 1 april 2019 in de Leidse Oude Sterrenwacht. Met speciale aandacht voor het werkproces bij de Hoge Raad na indiening van de procesinleiding. Lees meer over de eerste bijeenkomst.