• Startdatum:
 • 15 maart 2022
 • Cursusduur:
 • 9 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 45

Onder leiding van prof. dr. mr. G.J. Zwenne, mr. dr. H.H. de Vries en mr. ir. A.J. Dunnik gaat de vijfde editie van de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht op 15 maart 2022 van start. Het programma van de opleiding is opgesteld in samenspraak met het bestuur van de Vereniging Privacyrecht Advocaten, de door Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging voor advocaten met aantoonbaar kennis ven ervaring op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Voor advocaten is het succesvol afronden van de opleiding een voorwaarde om lid te kunnen worden van deze specialisatieopleiding. De opleiding is echter niet alleen gericht op de advocatuur, maar nadrukkelijk ook op andere privacyprofessionals in de private en publieke sector. De opleiding wordt verzorgd door docenten met veelal tien tot vijftien jaar praktijkervaring op het rechtsgebied. Velen van hen publiceren regelmatig over privacyrechtelijke onderwerpen of is daarop gepromoveerd. U bent gegarandeerd van specialistische kennis van het hoogste niveau!

Over de specialisatieopleiding
Leer in 9 bijeenkomsten (totaal 45 PO) over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of privacyprofessional: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, en ook andere relevante wet- en regelgeving, zoals de regels voor cookies en spam uit de Telecommunicatiewet en de toekomstige e-Privacy Verordening en die voor privacy in de zorg, de WGBO, Wet BIG en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen of Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), beveiligingseisen en datalekken, inzage- en andere rechten van betrokkenen, verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, (internationaal) contracteren, collectieve acties (WAMCA), toezicht en handhaving, internationale gegevensdoorgifte, e-privacy, blockchain, algoritmes en AI, etc.
 • Privacyregelgeving in specifieke sectoren, zoals in de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg en het sociale domein.

Daarbij is veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Hof voor de Rechten van de Mens en van nationale rechtscolleges. En natuurlijk ook voor de opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB), de Autoriteit persoonsgegevens (AP) en andere toezichthouders.

Er is in de opleiding veel aandacht voor sociale aspecten. De docenten en deelnemers zitten met elkaar aan tafel tijdens de lunch in restaurant Het Prentenkabinet. Verder kent de opleiding twee seminars waaraan ook VPR-A leden deelnemen en waarvoor ook alumni van de opleiding worden uitgenodigd. Zo maakt u kennis met vakgenoten, bespreekt u actuele kwesties en werkt u aan uw netwerk. Na de mondelinge examens wordt de opleiding traditiegetrouw afgesloten met een borrel en een diner bij een goed restaurant in Leiden (vermeld in de Michelin-gids).

In november kunnen deelnemers gratis deelnemen aan het Nationale Privacy Congres, in het jargon NPC2022 (6 PO).

Leerdoelen
De deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, beschikt over een goed en volledig overzicht van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Deze deelnemer kan vaststellen wanneer en onder welke voorwaarden de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat betekent. Wanneer en waarom er in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem. Welke antwoorden en oplossingen er wel of niet kunnen zijn. U kunt bijvoorbeeld een relevante uitspraak van het Hof van Justitie lezen, begrijpen en toepassen. U kunt u een oordeel vormen over boetebesluiten en richtsnoeren van toezichthouder. Hierdoor weet u wat er speelt en wat dat voor uw werk als advocaat of privacyprofessional betekent.

Hoofddocenten

 • Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en de informatiemaatschappijk van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner bij het kantoor Pels Rijcken te Den Haag.
 • Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner bij het kantoor Kennedy Van der Laan te Amsterdam, alsmede universitair docent Universiteit Utrecht.
 • Mr. ir. A.J. Dunnik, advocaat Coupry Advocaten.

De docenten zijn 10 tot 15 jaar als advocaat werkzaam in privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Vanuit hun eigen ervaring kunnen zij als geen ander vertellen over het rechtsgebied, zoals welke argumenten in belangrijke procedures zijn gebruikt en in hoeverre de rechter daardoor werd overtuigd.

Hoofddocent prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne houdt zich dagelijks bezig met de werking en toepassing van de privacywet- en regelgeving en vertelt in dit artikel meer over de inhoud van de specialisatieopleiding.

Doelgroep en vereist voorkennisniveau
De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste drie jaar in de praktijk werkzaam zijn en al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond.

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De opleiding is intensief. Er wordt een grote zelfwerkzaamheid verwacht van de cursisten. Voor iedere cursusdag moeten deelnemers zich voorbereiden door literatuur en rechtspraak te bestuderen, per cursusdag gemiddeld 175 tot 250 bladzijden in het Nederlands of in het Engels. Ook moeten er gedurende de opleiding vier keer huiswerkopdrachten worden ingeleverd.

Het naslagwerk Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht (7e druk 2020) is inbegrepen in de opleidingsprijs.

Aanwezigheid is verplicht op alle cursusdagen. Er mogen drie dagdelen (anderhalve cursusdag) worden verzuimd. Een verdergaand verzuim kan als consequentie hebben dat de deelnemer wordt uitgesloten van het mondelinge examen waarmee de opleiding wordt afgesloten.

Examen en huiswerkopdrachten
Er moeten vier keer huiswerkopdrachten worden gemaakt. Iedere opdracht wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen moeten deelnemers voor tenminste drie huiswerkopdrachten minimaal een 5,5 (vijfenhalf) én gemiddeld een 6,0 (zes) of hoger hebben gehaald. Het eindcijfer van de huiswerkopdrachten is het gemiddelde van de drie hoogste daarvoor behaalde cijfers.

De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen. Dit wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van alle het in de opleiding voorgeschreven studiemateriaal. Het is echter niet toegestaan met anderen over de casus te overleggen.

Bekijk een indicatie van het niveau en de huiswerkopdrachten.

NOvA-erkend: Juridisch Post Academisch Onderwijs is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling in het kader van de PO (Onderhoud Vakbekwaamheid).

Eindcijfer, diploma en cum laude
Voor het eindcijfer van de opleiding tellen het examen en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten beide voor 50 procent mee. Het eindcijfer wordt afgerond op één decimaal. Als het examen wordt beoordeeld met een 7,5 en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten is 6,5 wordt het eindcijfer dus 7,0.

Het diploma van de specialisatieopleiding wordt uitgereikt aan deelnemers met het eindcijfer 6,0 of hoger. Het predicaat cum laude wordt gegeven aan de drie deelnemers met de hoogste eindcijfers, met dien verstande dat het niet wordt gegeven aan deelnemers met een eindcijfer lager dan een 8,0.

Beoordeling voorgaande editie
Uit de evaluatie onder oud-cursisten blijkt dat de VPR-A Specialisatieopleiding goed gewaardeerd wordt. Het gemiddelde rapportcijfer per bijeenkomst is een 8.1! Onze cursisten gaven de dienstverlening Juridisch PAO Leiden in 2019 een gemiddeld cijfer 8.6. 

Er zijn vier edities reeds afgerond. Zes deelnemers hebben het predicaat cum laude behaald.

Een beoordeling van een van deze oud-cursisten, advocaat die tevens cum laude de eerste editie van de specialisatieopleiding heeft afgerond: "De VPR-A specialisatieopleiding bood mij een mooie verdieping over bijna de volle breedte van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De huiswerkopdrachten dwingen je de diepte in te gaan. Met de aangeklede lunches werd het nuttige met het aangename verenigd, niet in de laatste plaats vanwege de verbreding van mijn netwerk.”

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter te waarborgen kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen*. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden. (*In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen kan voorrang worden gegeven aan deelnemers die lid willen worden van de VPR-A.)

Vragen
Voor vragen over het vereiste voorkennisniveau kunt u een mail sturen naar pao@law.leidenuniv.nl 

Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), kunt u de link vinden in de online leeromgeving.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover. Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

Data bijeenkomsten:

1. dinsdag 15 maart 
2. dinsdag 5 april
3. dinsdag 10 mei 
4. dinsdag 31 mei
5. dinsdag 21 juni
6. donderdag 8 september
7. donderdag 29 september
8. donderdag 13 oktober
9. donderdag 3 november
10. donderdag 24 november: mondelinge examens


Dagprogramma:

09.15 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.45 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
12.30 uur: Lunch restaurant 
13.30 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
16.15 uur: Einde


DAG 1 - DINSDAG 17 maart

Introductie (9.45-10.00)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • opzet en doelstellingen van de opleiding;
 • het programma, het seminars en het congres;
 • de vier casusopdrachten en het optioneel mondeling examen;
 • de Vereniging Privacyrecht-Advocaten (VPR-A).


Context en achtergrond (10.00-11.15)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • geschiedenis van de privacywetgeving;
 • instanties en instituten;
 • kenmerken van de wetgeving.


Kernbegrippen (11.30-12.45)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker;
 • verwerking van persoonsgegevens;
 • identificeren en singling-out;
 • anomimisering en pseudonimisering;
 • geautomatiseerd en bestand, Dexia HBU;
 • Kentekenparkeren, nationaalwanbetalersregister;
 • Overledenen, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap;
 • Lindqvist, Scarlet-SABAM, Breyer;
 • Stichting Benchmark ROM, Fietsdepot Haaglanden.


Werkingssfeer (13.45-15.15)
docent: Hester de Vries*

 • materieel toepassingsbereik;
 • territoriale werkingssfeer en de vertegenwoordiger;
 • uitzonderingen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden;
 • politie, justitie en inlichtingendiensten;
 • journalistieke, artistieke, literaire en academische doeleinden;
 • Lindqvist, Satamedia, Weltimmo, Google Spain, Reynes.


Wat een cliënt verwacht van zijn Privacy-adviseur als het gaat om privacy en gegevensbescherming (15.30-16.15)

 • wat maakt privacyzaken anders of bijzonder?
 • op welke wijze adviseren? en in welke vorm?
 • en wat meer?

***Afsluitend van 16.30 tot 17.30 uur een borrel en aansluitend vanaf 17.30 uur diner in restaurant het Prentenkabinet***

DAG 2 - DINSDAG 5 APRIL 

Beginselen en grondslagen (9.45-11.00)
docent: Hester de Vries*

 • rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking;
 • verzameldoelen en doelbinding;
 • gegevensminimalisatie;
 • opslagbeperking;
 • integriteit en vertrouwelijkheid;
 • verwerkingsgrondslagen.


Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN (11.15-12.30)
docent: Hester de Vries*

 • gezondheidsgegevens en DNA;
 • biometrische ID-gegevens;
 • ras en etniciteit;
 • strafrechtelijke gegevens;
 • verwerkingsverbod;
 • specifieke en algemene uitzonderingen;
 • journalistieke exceptie;
 • strafrechtelijke gegevens en gegevens van strafrechtelijke aard;
 • verwerking onder toezicht van de overheid.


Beveiliging en datalekken (13.30-14.45)

 • ISO27001 en ISO27002;
 • inbreuken op de beveiliging;
 • de meldplichten en het meldloket;
 • Uber; Haga-ziekenhuis; OLV-gasthuis; PVV; Booking.com; Transavia


Bespreking opdracht I (15.30-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik


DAG 3 - DINSDAG 10 MEI

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers (9.45-11.00)

 • verplichtingen en aanspraken over en weer;
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
 • positie van intermediairs, telco’s, postvervoerders, banken, cloud, etc.
 • Wirtschaftsakademie, Jehova's getuigen en Fashion ID


Verwerkersovereenkomsten (11.15-12.30)
docent: 

 • wat moet worden geregeld? wat niet? waarom? en hoe dan?
 • verwerkingsverantwoordelijkvriendelijke- en verwerkersvriendelijke varianten


Rechten van betrokkenen: inzage en verbetering (13.30-14.45, 15.00-15.30)
docent: 

 • IND en Nowak
 • kopie of overzicht?
 • beleidsnotities en juridische analyses
 • misbruik van recht 
 • uitzonderingen


Bespreking Huiswerkopdracht 1 (15.30-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik


DAG 4 -  DINSDAG 31 MEI

DAG 5 - DINSDAG 21 JUNI 

Formaliteiten en accountability (9.45-11.15)
docent: 

 • verantwoordingsplicht
 • verwerkingsregisters
 • gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • datalek-incidentregister
 • certificering, gedragscodes
 • Privacy by Design


Privacy en gegevensbescherming in de gezondheidszorg (11.30-12.30)
docent:

 • kader voor de verwerking van gezondheidsgegevens in de zorgsector (AVG, UAVG, WGBO, Wabvpz)
 • verhouding tussen (U)AVG en sectorspecifieke wetgeving (WGBO, Wet BIG)
 • het medisch beroepsgeheim en rechten van patiënten
 • enkele specifieke wetten, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet Publieke Gezondheid (COVID-19)
 • actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (PGO’s, MedMij, e-health)


Rechtsbescherming (13.30-14.45)
docent: 

 • inrichting en bevoegdheden van de toezichthouder
 • administratieve boetes en lex certa
 • rechtsmiddelen (o.a. procedures, procesvertegenwoordiging en proceskosten)


Toezicht en handhaving (15.00-16.15)
docent: 

 • wat vindt en doet AP?
 • klachten en handhavingsverzoeken
 • prioritering

 

DAG 6 - DONDERDAG 8 SEPTEMBER

Bespreking Huiswerkopdracht 2 (9.45-10.30)
docent: Ard Jan Dunnik
 

Transparantie en overige rechten van betrokkenen (10.30-11.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • informatieplichten
 • wissingsrecht en 'recht op vergetelheid'
 • recht op beperking van verwerking
 • gegevens overdraagbaarheid


Profileringsverbod (11.15-12.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • wat is ‘geautomatiseerde besluitvorming’? wat is profilering? 
 • een besluit met 'rechtsgevolgen' of dat de betrokkene 'anderszins in aanmerkelijke mate treft'
 • het verwerkingsverbod en de uitzonderingen daarop
 • transparantie (‘opening the black box’)


e-Privacy (12.00-12.30, 13.30-14.15)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Verkeers- en locatiegegevens, geheime nummers, nummerherkenning
 • Spam en telemarketing
 • Stand van zaken met betrekking tot de ePrivacyverordening: IOT EN OTT
 • Cookies en cookiemuren


Cookie-ecosystemen (14.15-14.45, 15.00-16.15)
docent: 

 • soorten cookies en soortgelijke technologieën
 • adtech platforms / partijen en rolverdeling
 • wanneer is sprake van (rechtsvermoeden van) verwerking persoonsgegevens
 • waartoe leidt samenloop e-Privacy regels en bescherming persoonsgegevens
 • bevoegdheid toezichthouders


DAG 7 - DONDERDAG 29 SEPTEMBER

Procederen over privacy - collectieve acties en schadevergoeding (9.45-11.00)
docent: 

 • Civielrechtelijke actie naast bestuursrechtelijke handhaving
 • De collectieve actie in (en over) de AVG
 • Art. 3:305a BW en WCAM
 • Schadevergoeding voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer


Rechtspraak HvJEU en EHRM (11.15-12.30)
docent:

 • handvest voor de Grondrechten en EVRM
 • spanningsveld privacy en vrijheid van meningsuiting
 • opslag en gebruik data voor opsporing
 • doorgifte buiten de EU


Praktijkopdrachten (13.30-14.40, 14.45-15.45)
docent:


Bespreking Huiswerkopdracht 3 (15.45-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik


DAG 8 - DONDERDAG 13 OKTOBER

DAG 9 - DONDERDAG 3 november

Bespreking Huiswerkopdracht 4 (9.45-10.30)
docent: Ard Jan Dunnik


Het probleem met toestemming (Art 6.1(A) AVG) (10.30-11.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • vrij, specifiek en geïnformeerd
 • ondubbelzinnige wilsuiting, actieve handeling
 • begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijke en eenvoudige taal
 • aantoonbaarheid en bewustheid, vrije keuze en nadelige gevolgen
 • toestemming en wetenschappelijk onderzoek


De taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag (Art 6.1(E) AVG)
(11.15-12.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • verwerkings- en/of verstrekkingsgrondslag
 • Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
 • de mogelijkheden en onmogelijkheden van publieke en private samenwerking


Misverstanden over het gerechtvaardigd belang (12.00-12.30)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • driestappentoets
 • de normuitleg van de toezichthouder
 • rechtspraak van het Hof van Justitie


Doelbinding (13.30-14.30)
docent: Hester de Vries*

 • doelverenigbaarheidstoets
 • relatie verzamel- en verder verwerkingsdoel
 • function creep in theorie en praktijk
 • verwachtingen van betrokkenen
 • aard van gegevens
 • big data & open data


Privacy in arbeidsverhoudingen (14.45-15.30)
docent: Hester de Vries*

 • monitoring en testen van werknemers
 • onrechtmatig verkregen bewijs


Examentraining (15.30-16.15)
docenten: Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne* 

 • wat te verwachten op het mondeling examen?
 • hoe voorbereiden?

 

DAG 10 - DONDERDAG 24 NOVEMBER of DONDERDAG 1 DECEMBER

MONDELINGE EXAMENS

*) Docenten met een asterisk* achter de naam zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven

Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
dunnik docent bij pao leiden
Docent
mr.ir A.J. Dunnik
...
Hester de Vries docent PAO Leiden
Docent
mr. dr. H.H. de Vries
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€5.125,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.
Nu inclusief de Tekst & Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht van Kluwer; ter waarde van €160,=
Nu inclusief gratis deelname aan het Nationale Privacycongres; dit vertegenwoordigt een waarde van €695,= en levert u 5 extra PO NOvA punten op.