• Startdatum:
 • 3 juni 2022
 • Cursusduur:
 • 4 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Huurrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het huurrecht heeft betrekking op de verhuur van een fiets, volkstuin, winkel(centrum), benzinepomp en kantoor. Het huurrecht is veelal dwingend van aard waardoor de ruimte om af te wijken beperkt is maar de ruimte voor fouten des te groter. Voor een beter begrip van het huurrecht kan gekozen worden voor een basiscursus of een verdiepingscursus. Daarnaast wordt een actualiteitenmiddag georganiseerd.

De basiscursus is bedoeld voor juristen en juridisch medewerkers met geen tot beperkte kennis van het huurrecht. De cursus heeft een duidelijke focus op de praktische problemen waar u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen. De verdiepingscursus sluit aan op de in de basiscursus verworven inzichten en behandelt diverse, veel in de praktijk voorkomende, geschillen. In de verdiepingscursus worden voorts die onderwerpen nader uitgediept die niet in de basiscursus uitgebreid aan bod kunnen komen. Beide cursussen kunnen ook als één geheel gevolgd worden en vormen dan de leergang huurrecht. Deze leergang is een uitstekende voorbereiding op de specialisatieopleiding van de vereniging voor huurrechtadvocaten (http://www.huurrechtadvocaten.nl/).

De cursus heeft een unieke insteek. Anders dan bij andere aanbieders wordt niet ingegaan op één deelgebied van het huurrecht, zoals woonruimte of bedrijfsruimte, maar wordt juist een vergelijking tussen de diverse huurregimes gemaakt. Door stelselmatig het huurrecht voor woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte en onbebouwde grond te bespreken ontstaat inzicht in de overeenkomsten én verschillen tussen deze huurregimes.

In de cursus worden de 109(!) artikelen die betrekking hebben op het huurrecht aangevuld met jurisprudentie. Meer dan in andere rechtsgebieden is de inkleuring (en verfijning) van de wet die door de rechtspraak is aangebracht belangrijk voor een goede inschatting van uw juridische positie. Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus beoogt kandidaten tevens die inzichten bij te brengen die van belang zijn vóór aanvang van een eventuele procedure en hoe daarop strategisch geanticipeerd kan worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk onnodige fouten voorkomen kunnen worden die veelal leiden tot de stap naar de rechter.

Na afloop van de cursus beschikt u over een gedegen basiskennis, respectievelijk gedegen kennis van het huurrecht, met een duidelijke focus op de praktische problemen waartegen u in de praktijk tegenaan kunt aanlopen.

De cursus wordt verzorgd door twee advocaten die zeer regelmatig over huurkwesties adviseren en procederen. Het actualiteitengedeelte wordt verzorgd door een rechter die tevens regelmatig publiceert over huurrecht.

Programma

09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: Hoorcollege (pauze van 11.15-11.30)
12.45 uur: Lunch 
13.45 uur: Werkcollege (pauze van 15.00-15.15)
16.30 uur: Einde

 

De Specialisatiecursus bestaat uit een basiscursus en een verdiepingscursus:

5 juni: Basiscursus dag 1
12 juni: Basiscursus dag 2
19 juni: Verdiepingscursus dag 3
26 juni: Verdiepingscursus dag 4

 

Basiscursus (modules 1-8; dag 1 en 2)   

1. Wat is huur
Wanneer is sprake van een huurovereenkomst?

2. Kwalificatie
Onderscheid woonruimte, bedrijfsruimte, overige ruimte,
dienstwoning, ongebouwde onroerende zaken,
roerende zaken

3. Verplichtingen verhuurder
Terbeschikkingstellen
Gebreken (beperkt; zie verdiepingsmodule 9)
Ongestoord genot verschaffen

4. Verplichtingen huurder
Voldoen tegenprestatie
Gedragen als goed huurder
Gebruik overeenkomstig bestemming
Aanbrengen voorzieningen/onderhoud

5. Beëindiging van huur
Opzegging algemeen
Opzegging bedrijfsruimte
Opzegging woonruimte

6. Overdracht van huurrechten
Indeplaatsstelling
Woningruil
Medehuur
Onderhuur        

7. Huurprijzen
Huurprijstoetsing woonruimte
Huurprijsherziening bedrijfsruimte

8. Huurcontracten algemeen
Plaats binnen algemene contractenrecht
Beschrijving diverse modellen
Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden (semi-)dwingend recht

 

Verdiepingscursus (modules 9-16; dag 3 en 4)

9. Gebrekenregeling verdieping 
Onderscheid gebrek/feitelijke stoornis derden
Gebreken aan het gehuurde
Gebreken in de omgeving van het gehuurde
Cascoverhuur/aanwezige installaties

10. Beëindiging verdieping 
Onrendabele verhuur
Belangenafweging

11. Huurrecht en insolventie 
Voortzetting huur door failliet/saniet
Opzegging
Ontruiming
Verrekening
Wederkerig overeenkomsten (37 Fw)
Waarborgsom, (concern)garanties

12. Huurcontracten verdieping 
Zelfstandig aangebrachte voorziening (ZAV)
Goedkeuring afwijkend beding
Renovatieclausule
Huur- en koopoptie

13. Warmtewet
Wat is een warmtenet
Warmteleveringsovereenkomst

14. Renovatie 
Achterstallig onderhoud
Voortzetting (220) of opzegging (296)
Complexsgewijze renovatie
Opzeggingsformaliteiten
Vergoedingen
Processuele aspecten

15. Huurprijstoetsing winkelruimte 
Wanneer is toetsing mogelijk?
Welke vergelijkingspanden worden betrokken?
Verbeteringen door de huurder aangebracht

16. Actualiteiten


De locatie volgt binnenkort


Specialisatiecursus: €1.895,- vrij van BTW inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal.

Basiscursus los: €995,- vrij van BTW inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal

Verdiepingscursus los: €995,- vrij van BTW inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
 • 3 juni 2022
 • 17 juni 2022
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven