• Startdatum:
 • 20 april 2021
 • Cursusduur:
 • 9 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 45

Graag introduceren wij u de vierde editie van de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht, start voorjaar 2021. Advocaten die deze specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen daarmee aantonen te beschikken over het kennisniveau dat vereist is om (aspirant) lid te worden van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A). Maar de opleiding staat ook open voor bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers en anderen die zich op en academisch niveau met privacy- en gegevensbeschermingsrecht bezighouden.

De 9-daagse opleiding (45 onderwijsuren) gaat in op alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of professional die zich heeft gespecialiseerd in het rechtsgebied. Het gaat dan om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Uitvoeringswet AVG, maar ook om andere relevante wet- en regelgeving, zoals de regels voor cookies en spam uit de Telecommunicatiewet en de toekomstige e-Privacy Verordening. Ook wordt de privacyregelgeving in specifieke sectoren besproken, zoals in de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg. In het kader van een en ander is er veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Hof voor de Rechten van de Mens en van lagere nationale rechtscolleges, alsmede voor de opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, de Autoriteit persoonsgegevens en andere toezichthouders.

Hoofddocenten

 • Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner Pels Rijcken.
 • Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner Kennedy Van der Laan, Universitair docent Universiteit Utrecht.
 • Mr. ir. A.J. Dunnik, Advocaat Coupry

Van de docenten is driekwart tenminste 10 tot 15 jaar als advocaat werkzaam in het vakgebied. Vanuit hun eigen ervaring kunnen zij vertellen over het rechtsgebied, zoals welke argumenten in belangrijke procedures zijn gebruikt en in hoeverre de rechter daardoor werd overtuigd.

Hoofddocent prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne houdt zich dagelijks bezig met de werking en toepassing van de privacywet- en regelgeving en vertelt in dit artikel meer over de inhoud van de specialisatieopleiding.

Doel en karakter van de opleiding
In de opleiding wordt in de praktijk toepasbare kennis aangeboden op een academisch niveau. Dit wordt onder andere geborgd doordat vrijwel alle docenten tenminste tien jaren, en vaak nog veel langer, actief zijn in het rechtsgebied. Veel van hen zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. In het programma is dit aangegeven met een asterisk* achter de naam van de docent.

De opleiding beoogt het praktisch kennisniveau van deelnemers zowel in de breedte als in de diepte te vergroten. Er zijn negen cursusdagen die ieder vijf onderwijsuren omvatten en waarin op intensieve wijze wordt ingegaan op verschillende cursusonderwerpen. 

Een deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, beschikt over een goed en volledig overzicht van het privacy rechtsgebied. Een deelnemer heeft de kennis om vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden in de praktijk de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat betekent. De deelnemer kan beredeneren waarom in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem. En voor deze rechtsvraag of dit probleem kan de deelnemer vervolgens beargumenteren en onderbouwen welke antwoorden en oplossingen er wel of niet zijn.

Of, om het meer concreet te zeggen, de deelnemer die de VPR-A Specialisatieopleiding van JPAO Leiden met goed gevolg heeft afgerond, kan bijvoorbeeld probleemloos een relevante uitspraak van het Hof van Justitie lezen en begrijpen, en toepassen in zijn of haar praktijk. Als er door de Autoriteit persoonsgegevens een last onder dwangsom wordt opgelegd, kan de deelnemer zich daarover een goed onderbouwd oordeel vormen, evenals over de door het Europees Comité voor gegevensbescherming opgestelde richtsnoeren of een opinie van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

Er zijn in Nederland nog steeds geen andere postacademische opleidingen in het privacyrecht met eenzelfde ambitieniveau als de VPR-A Specialisatieopleiding van Juridisch PAO Leiden, aldus prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne.

Doelgroep en vereist voorkennisniveau
De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste drie jaar in de praktijk werkzaam zijn en dus al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond met een examen.

Wanneer u twijfelt of u met uw voorkennisniveau voldoet aan deze eisen en kunt deelnemen aan de opleiding, kunt u contact opnemen met opleidingsmanager Willem-Jan Moolenaar.

Studiebelasting en voorbereidingstijd
Van deelnemers wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid verwacht. Voor iedere cursusdag moeten deelnemers zich voorbereiden, door literatuur en rechtspraak te bestuderen en door huiswerkopdrachten te maken. Er moet rekening mee worden gehouden dat er per cursusdag gemiddeld 175 tot 250 bladzijden onderwijsmateriaal moet worden bestudeerd, in het Nederlands of in het Engels. Ook moeten er gedurende de opleiding drie keer huiswerkopdrachten worden ingeleverd.

Aanwezigheid is verplicht op alle cursusdagen. Wel kan de deelnemer drie dagdelen (dus anderhalve cursusdag) verzuimen. Een verdergaand verzuim kan als consequentie hebben dat de deelnemer wordt uitgesloten van het examen.

Examen en huiswerkopdrachten
Er kunnen gedurende de opleiding vier keer huiswerkopdrachten worden gemaakt. Iedere opdracht wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen moeten deelnemers voor tenminste drie huiswerkopdrachten minimaal een 5,5 (vijfenhalf) èn gemiddeld een 6,0 (zes) of hoger hebben gehaald. Het eindcijfer van de huiswerkopdrachten is het gemiddelde van de drie hoogste daarvoor behaalde cijfers

De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen, dat wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van wetbundels of zelf uitgeprinte wet- en regelgeving.

Bekijk een indicatie van het niveau en de huiswerkopdrachten.

Eindcijfer, diploma en cum laude
Voor het eindcijfer van de opleiding tellen het examen en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten beide voor 50 procent mee. Het eindcijfer wordt afgerond op een decimaal. Als het examen wordt beoordeeld met een 7,5 en het gemiddelde van de huiswerkopdrachten is 6,5 wordt het eindcijfer dus 7,0.

Het diploma van de specialisatieopleiding wordt uitgereikt aan deelnemers met het eindcijfer 6,0 of hoger. Het predicaat cum laude wordt gegeven aan de drie deelnemers met de hoogste eindcijfers, met dien verstande dat het niet wordt gegeven aan deelnemers met een eindcijfer lager dan een 8,0.

Beoordeling voorgaande editie
Uit de evaluatie onder oud-cursisten blijkt dat de VPR-A Specialisatieopleiding goed gewaardeerd wordt. Het gemiddelde rapportcijfer per bijeenkomst is een 8.1! Onze cursisten gaven de dienstverlening Juridisch PAO Leiden in 2019 een gemiddeld cijfer 8.6.

Er zijn twee edities reeds afgerond en in september 2020 start opnieuw een voltekende editie. Intussen hebben drie deelnemers de opleiding cum laude behaald. Een beoordeling van een van deze oud-cursisten, advocaat die tevens cum laude de eerste editie van de specialisatieopleiding heeft afgerond: "De VPR-A specialisatieopleiding bood mij een mooie verdieping over bijna de volle breedte van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De huiswerkopdrachten dwingen je de diepte in te gaan. Met de aangeklede lunches werd het nuttige met het aangename verenigd, niet in de laatste plaats vanwege de verbreding van mijn netwerk.”

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Aan de opleiding kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen*). Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.
(*In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen kan voorrang worden gegeven aan deelnemers die lid willen worden van de VPR-A.)

Vragen
Voor vragen over de inhoud van de opleiding kunt u een mail sturen naar opleidingsmanager W.J. Moolenaar.

Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), kunt u de link vinden in de online leeromgeving.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover.

De onderwijsbijeenkomsten vinden dit najaar op kleine schaal plaats. Er geldt een maximum aantal deelnemers waar wij ons strikt aan houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

Data bijeenkomsten:

1. dinsdag 20 april online
2. dinsdag 11 mei  online
3. dinsdag 25 mei op locatie
4. dinsdag 8 juni online
5. dinsdag 22 juni op locatie
6. donderdag 9 september op locatie
7. donderdag 23 september op locatie
8. donderdag 7 oktober online
9. donderdag 28 oktober op locatie
10. donderdag 25 november: mondelinge examens en aansluitend borrel en diner


Dagprogramma:

09.15 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.45 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
12.30 uur: Lunch restaurant 
13.30 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
16.15 uur: Einde


DAG 1 - DINSDAG 20 APRIL

Introductie (9.45-10.00)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • opzet en doelstellingen van de opleiding
 • het programma, de seminars
 • de opdrachten en het examen
 • de Vereniging Privacyrecht-Advocaten


Context en achtergrond (10.00-11.15)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • geschiedenis van de privacywetgeving
 • instanties en instituten
 • kenmerken van de wetgeving


Kernbegrippen (11.30-12.45)
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
 • verwerking van persoonsgegevens 
 • identificeren en singling-out 
 • anomimisering en pseudonimisering
 • geautomatiseerd en bestand, Dexia HBU
 • Kentekenparkeren, nationaalwanbetalersregister
 • Overledenen, Digitaal Monument Joodse Gemeenschap
 • Lindqvist, Scarlet-SABAM, Breyer, Stichting Benchmark ROM,
  ietsdepot Haaglanden


Werkingssfeer (13.45-15.15)
docent: Hester de Vries*

 • materieel toepassingsbereik
 • territoriale werking en de vertegenwoordiger
 • uitzonderingen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden
 • politie, justitie en inlichtingendiensten
 • journalistieke, artistieke, literaire en academische doeleinden
 • Lindqvist, Satamedia, Weltimmo, Google Spain, Reynes


Wat een cliënt verwacht van zijn Privacy-adviseur als het gaat om privacy en gegevensbescherming (15.30-16.15)
docent: Simon Hania, geïnterviewd door Hester de Vries en Gerrit-Jan Zwenne

 • wat maakt privacyzaken anders of bijzonder?
 • op welke wijze adviseren? en in welke vorm?
 • en wat meer?

 

DAG 2 - DINSDAG 11 MEI *Online* 

Beginselen en grondslagen (9.45-11.00)
docent: Hester de Vries*

 • rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking
 • verzameldoelen en doelbinding
 • gegevensminimalisatie
 • opslagbeperking
 • integriteit en vertrouwelijkheid
 • verwerkingsgrondslagen


Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN (11.15-12.30)
docent: Hester de Vries*

 • gezondheidsgegevens en DNA
 • biometrische ID-gegevens
 • ras en etniciteit
 • strafrechtelijke gegevens
 • verwerkingsverbod
 • specifieke en algemene uitzonderingen
 • journalistieke exceptie
 • wat zijn strafrechtelijke gegevens en gegevens van strafrechtelijke aard
 • verwerking onder toezicht van de overheid


Beveiliging en datalekken (13.30-14.45)
docent: Jeroen Koëter

 • beveiligingsstandaarden 
 • inbreuken op de beveiliging
 • meldplichten
 • WP250rev.01
 • het meldloket


Internationale gegevensdoorgiften (15.00-16.15)
docent: Axel Arnbak*

 • adequacy, passende waarborgen en uitzonderingen 
 • modelcontracten en bindende bedrijfsvoorschriften
 • de leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders
 • Lindqvist en Schrems
 • EDPB-guidelines 2/2018
 • BrexitDAG 3 - DINSDAG 25 MEI *Op locatie* 

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers (9.45-11.00)
docent: Quinten Kroes

 • verplichtingen en aanspraken over en weer
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
 • positie van intermediairs, telco’s, postvervoerders, banken, cloud, etc.
 • Wirtschaftsakademie, Jehova's getuigen en Fashion ID


Verwerkersovereenkomsten (11.15-12.30)
docent: Elisabeth Thole* 

 • wat moet worden geregeld? wat niet? waarom? en hoe dan?
 • verwerkingsverantwoordelijkvriendelijke- en verwerkersvriendelijke varianten


Rechten van betrokkenen: inzage en verbetering (13.30-14.45, 15.00-15.30)
docent: Catherine Jakimowicz

 • IND en Nowak
 • kopie of overzicht?
 • beleidsnotities en juridische analyses
 • misbruik van recht 
 • uitzonderingen


Bespreking Huiswerkopdracht 1 (15.30-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik


DAG 4 -  DINSDAG 8 JUNI - SEMINAR   *Online*

Het algoritme, de stad en de mensenrechten (9.45-11.00)
docent: Marlies van Eck*

 • lokale autonomie
 • mensenrechten
 • slimme en domme steden?
 • de Raad
   

Geautomatiseerde besluitvorming, online prijsdiscriminatie, en de AVG (11.15-12.30)
docent: Frederik Zuiderveen Borgesius*

 • Geautomatiseerde besluitvorming verbetert ons leven op veel manieren. Automatische systemen filteren spam uit onze emails, vinden informatie voor ons op het web, en helpen ons op nog veel meer manieren. Maar geautomatiseerde besluitvorming brengt ook risico’s met zich. Een controversieel voorbeeld van geautomatiseerde besluitvorming betreft online prijsdiscriminatie. Bij online prijsdiscriminatie rekent een webshop voor verschillende mensen verschillende prijzen voor hetzelfde product, op basis van informatie die het bedrijf over die mensen heeft. In hoeverre kan de AVG mensen beschermen tegen online prijsdifferentiatie?


Wetenschappelijk onderzoek, farma & gegevensbescherming (13.30-14.45)
docent: Manon Oostveen*

 • (medisch) wetenschappelijk onderzoek
 • ontwikkeling en veiligheid van medicijnen
 • AVG: algemeen kader en bijzondere regime
 • wisselwerking met andere regelgeving (e.g. clinical trials, pharmacovigilance)
 • belangrijke vraagstukken (e.g. toestemming, uitwisseling van gegevens)


Europese ontwikkelingen (15.00-16.15)
docent: Anna Berlee*

De ontwikkelingen op Europees niveau die het gegevensbeschermingsrecht raken worden doorgenomen:

 • stand van zaken ePrivacyverordening
 • het werk van de EDPB - wat is er geweest, wat komt eraan
 • gegevensbeschermingsrecht in de Digital Services Act (DSA)

 

DAG 5 - DINSDAG 22 JUNI *Op locatie*

Formaliteiten en accountability (9.45-11.15)
docent: Bart Schermer*

 • verantwoordingsplicht
 • verwerkingsregisters
 • gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • datalek-incidentregister
 • certificering, gedragscodes
 • Privacy by Design


Privacy en gegevensbescherming in de gezondheidszorg (11.30-12.30)
docent: Chris van Balen

 • kader voor de verwerking van gezondheidsgegevens in de zorgsector (AVG, UAVG, WGBO, Wabvpz)
 • verhouding tussen (U)AVG en sectorspecifieke wetgeving (WGBO, Wet BIG)
 • het medisch beroepsgeheim en rechten van patiënten
 • enkele specifieke wetten, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet Publieke Gezondheid (COVID-19)
 • actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (PGO’s, MedMij, e-health)


Rechtsbescherming (13.30-14.45)
docent: Quirine Tjeenk Willink

 • inrichting en bevoegdheden van de toezichthouder
 • administratieve boetes en lex certa
 • rechtsmiddelen (o.a. procedures, procesvertegenwoordiging en proceskosten)


Toezicht en handhaving (15.00-16.15)
docent: Thijs Drouen

 • wat vindt en doet AP?
 • klachten en handhavingsverzoeken
 • prioritering

 

DAG 6 - DONDERDAG 9 SEPTEMBER *Op locatie*

Bespreking Huiswerkopdracht 2 (9.45-10.30)
docent: Ard Jan Dunnik
 

Transparantie en overige rechten van betrokkenen (10.30-11.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • informatieplichten
 • wissingsrecht en 'recht op vergetelheid'
 • recht op beperking van verwerking
 • gegevens overdraagbaarheid


Profileringsverbod (11.15-12.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • wat is ‘geautomatiseerde besluitvorming’? wat is profilering? 
 • een besluit met 'rechtsgevolgen' of dat de betrokkene 'anderszins in aanmerkelijke mate treft'
 • het verwerkingsverbod en de uitzonderingen daarop
 • transparantie (‘opening the black box’)


e-Privacy (12.00-12.30, 13.30-14.15)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • Verkeers- en locatiegegevens, geheime nummers, nummerherkenning
 • Spam en telemarketing
 • Stand van zaken met betrekking tot de ePrivacyverordening: IOT EN OTT
 • Cookies en cookiemuren


Cookie-ecosystemen (14.15-14.45, 15.00-16.15)
docent: Nicole Wolters Ruckert

 • soorten cookies en soortgelijke technologieën
 • adtech platforms / partijen en rolverdeling
 • wanneer is sprake van (rechtsvermoeden van) verwerking persoonsgegevens
 • waartoe leidt samenloop e-Privacy regels en bescherming persoonsgegevens
 • bevoegdheid toezichthouders

***Afsluitend van 16.30 tot 17.30 uur een borrel en aansluitend vanaf 17.30 uur diner in restaurant het Prentenkabinet***

DAG 7 - DONDERDAG 23 SEPTEMBER *Op locatie* 

Procederen over privacy - collectieve acties en schadevergoeding (9.45-11.00)
docent: Christiaan Alberdingk Thijm

 • Civielrechtelijke actie naast bestuursrechtelijke handhaving
 • De collectieve actie in (en over) de AVG
 • Art. 3:305a BW en WCAM
 • Schadevergoeding voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer


Rechtspraak HvJEU en EHRM (11.15-12.30)
docent: Otto Volgenant

 • handvest voor de Grondrechten en EVRM
 • spanningsveld privacy en vrijheid van meningsuiting
 • opslag en gebruik data voor opsporing
 • doorgifte buiten de EU


Praktijkopdrachten (13.30-14.40, 14.45-15.45)
docent: Peter Blok*


Bespreking Huiswerkopdracht 3 (15.45-16.15)
docent: Ard Jan Dunnik


DAG 8 - DONDERDAG 7 OKTOBER - SEMINAR II *Online*

Inzicht in de achtergrond van de verzoekschriftprocedures tegen Uber en Ola Cabs over inzagerechten en geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering (resp. art. 15 en 22 Avg. (09:45 - 11:00)
Docent: Anton Ekker

Wat gebeurt er in Brussel en Luxemburg? (11:15-12:30)
docent: Herke Kranenborg

 • Wat loopt er nu in Brussel?
 • Welke zaken kunnen we binnenkort verwachten uit Luxemburg
 • En wat is de stand van zaken met betrekking tot ePrivacy

Ethical and responsible AI (13:30 - 14:45)
docent: Alex van der Wolk

 • Wat staat er in de concept-AI-regulation en wat is het belang ervan?
 • In hoeverre belemmert de AVG de ontwikkeling van AI en wat kan daaraan worden gedaan?

Actualiteiten (15.00-16.15)
docenten: Gerrit-Jan Zwenne*, Hester de Vries*

 

DAG 9 - DONDERDAG 28 OKTOBER *Op locatie*

Bespreking Huiswerkopdracht 4 (9.45-10.30)
docent: Ard Jan Dunnik


Het probleem met toestemming (Art 6.1(A) AVG) (10.30-11.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • vrij, specifiek en geïnformeerd
 • ondubbelzinnige wilsuiting, actieve handeling
 • begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijke en eenvoudige taal
 • aantoonbaarheid en bewustheid, vrije keuze en nadelige gevolgen
 • toestemming en wetenschappelijk onderzoek


De taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag (Art 6.1(E) AVG)
(11.15-12.00)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • verwerkings- en/of verstrekkingsgrondslag
 • Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
 • de mogelijkheden en onmogelijkheden van publieke en private samenwerking


Misverstanden over het gerechtvaardigd belang (12.00-12.30)
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • driestappentoets
 • de normuitleg van de toezichthouder
 • rechtspraak van het Hof van Justitie


Doelbinding (13.30-14.30)
docent: Hester de Vries*

 • doelverenigbaarheidstoets
 • relatie verzamel- en verder verwerkingsdoel
 • function creep in theorie en praktijk
 • verwachtingen van betrokkenen
 • aard van gegevens
 • big data & open data


Privacy in arbeidsverhoudingen (14.45-15.30)
docent: Hester de Vries*

 • monitoring en testen van werknemers
 • onrechtmatig verkregen bewijs


Examentraining (15.30-16.15)
docenten: Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne* 

 • wat te verwachten op het mondeling examen?
 • hoe voorbereiden?

 

DAG 10 - DONDERDAG 25 NOVEMBER *Op locatie* 

MONDELINGE TENTAMENS

*) Docenten met een asterisk* achter de naam zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven

mr. ir. Ard Jan Dunnik Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr.ir A.J. Dunnik
...
mr. dr. Hester de Vries Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. H.H. de Vries
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
mr. Christiaan Alberdingk Thijm Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. Chr.A. Alberdingk Thijm
...
mr. dr. Axel Arnbak Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Arnbak
...
Chris van Balen LLM Juridisch PAO Leiden
Docent
C. van Balen LLM
...
prof. mr. Anna Berlee Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. A. Berlee
...
prof. mr. dr. P.H. Blok pao leiden
Docent
prof. mr. dr. P.H. Blok
...
mr. T. Drouen Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. T. Drouen
...
mr. ir. Ard Jan Dunnik Juridisch PAO Leiden
Docent
mr.ir A.J. Dunnik
...
mr. dr. Anton Ekker Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A.H. Ekker
...
Hania - Juridisch PAO Leiden
Docent
S. Hania M.Sc.
...
C.M. Jakimowicz, docent JPAO Leiden
Docent
mr. C.M. Jakimowicz
...
mr. J. Koëter - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
kranenborg docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. H. Kranenborg
...
Q. Kroes, docent JPAO Leiden
Docent
mr. Q. Kroes
...
Manon Oostveen
Docent
mr. dr. M.A.A. Oostveen
...
schermer docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
docent thole pao leiden
Docent
mr. dr. E.P.M. Thole
...
Quirine-Tjeenk-Willink pao leiden
Docent
mr. Q.J. Tjeenk Willink
...
volgenant docent pao leiden
Docent
mr. O.M.B.J. Volgenant
...
mr. dr. Hester de Vries Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. H.H. de Vries
...
Wolk docent pao leiden
Docent
mr. A. van der Wolk
...
Nicole Wolters Ruckert
Docent
mr. N. Wolters Ruckert
...
Borgesius Zuiderveen docent PAO Leiden
Docent
dr. F.J. Zuiderveen Borgesius LLM
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), kunt u de link vinden in de online leeromgeving.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover.

De onderwijsbijeenkomsten vinden dit najaar op kleine schaal plaats. Er geldt een maximum aantal deelnemers waar wij ons strikt aan houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 4.950,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Nu inclusief gratis deelname aan het Nationale Privacycongres (datum onder voorbehoud vanwege de Corona pandemie); dit vertegenwoordigt een waarde van € 695,= en levert u 5 extra PO NOvA punten op.