• Startdatum:
 • 2 februari 2021
 • Cursusduur:
 • 9 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 45

Graag introduceren wij u de vierde editie van de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht, start voorjaar 2021. Advocaten die deze specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen daarmee aantonen te beschikken over het kennisniveau dat vereist is om (aspirant) lid te worden van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A). Maar de opleiding staat ook open voor bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers en anderen die zich op en academisch niveau met privacy- en gegevensbeschermingsrecht bezighouden.

De 9-daagse opleiding (45 onderwijsuren) gaat in op alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of professional die zich heeft gespecialiseerd in het rechtsgebied. Het gaat dan om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de Uitvoeringswet AVG, maar ook om andere relevante wet- en regelgeving, zoals de regels voor cookies en spam uit de Telecommunicatiewet en de toekomstige e-Privacy Verordening. Ook wordt de privacyregelgeving in specifieke sectoren besproken, zoals in de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg. In het kader van een en ander is er veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Hof voor de Rechten van de Mens en van lagere nationale rechtscolleges, alsmede voor de opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, de Autoriteit persoonsgegevens en andere toezichthouders.

Hoofddocenten

 • Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner Pels Rijcken.
 • Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner Kennedy Van der Laan, Universitair docent Universiteit Utrecht.

Van de docenten is driekwart tenminste 10 tot 15 jaar als advocaat werkzaam in het vakgebied. Vanuit hun eigen ervaring kunnen zij vertellen over het rechtsgebied, zoals welke argumenten in belangrijke procedures zijn gebruikt en in hoeverre de rechter daardoor werd overtuigd.

Hoofddocent prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne houdt zich dagelijks bezig met de werking en toepassing van de privacywet- en regelgeving en vertelt in dit artikel meer over de inhoud van de specialisatieopleiding.

Doel en karakter van de opleiding
In de opleiding wordt in de praktijk toepasbare kennis aangeboden op een academisch niveau. Dit wordt onder andere geborgd doordat vrijwel alle docenten tenminste tien jaren, en vaak nog veel langer, actief zijn in het rechtsgebied. Veel van hen zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. In het programma is dit aangegeven met een asterisk* achter de naam van de docent.

De opleiding beoogt het praktisch kennisniveau van deelnemers zowel in de breedte als in de diepte te vergroten. Er zijn negen cursusdagen die ieder vijf onderwijsuren omvatten en waarin op intensieve wijze wordt ingegaan op verschillende cursusonderwerpen. 

Een deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, beschikt over een goed en volledig overzicht van het privacy rechtsgebied. Een deelnemer heeft de kennis om vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden in de praktijk de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat betekent. De deelnemer kan beredeneren waarom in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem. En voor deze rechtsvraag of dit probleem kan de deelnemer vervolgens beargumenteren en onderbouwen welke antwoorden en oplossingen er wel of niet zijn.

Of, om het meer concreet te zeggen, de deelnemer die de VPR-A Specialisatieopleiding van JPAO Leiden met goed gevolg heeft afgerond, kan bijvoorbeeld probleemloos een relevante uitspraak van het Hof van Justitie lezen en begrijpen, en toepassen in zijn of haar praktijk. Als er door de Autoriteit persoonsgegevens een last onder dwangsom wordt opgelegd, kan de deelnemer zich daarover een goed onderbouwd oordeel vormen, evenals over de door het Europees Comité voor gegevensbescherming opgestelde richtsnoeren of een opinie van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

Er zijn in Nederland nog steeds geen andere postacademische opleidingen in het privacyrecht met eenzelfde ambitieniveau als de VPR-A Specialisatieopleiding van Juridisch PAO Leiden, aldus prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne.

Doelgroep en vereist voorkennisniveau
De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste een jaar in de praktijk werkzaam zijn en dus al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond.

Wanneer u twijfelt of u met uw voorkennisniveau voldoet aan deze eisen en kunt deelnemen aan de opleiding, kunt u contact opnemen met opleidingsmanager Willem-Jan Moolenaar.

Studiebelasting en voorbereidingstijd
Van deelnemers wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid verwacht. Voor iedere cursusdag moeten deelnemers zich voorbereiden, door literatuur en rechtspraak te bestuderen en door thuisopdrachten te maken. Er moet rekening mee worden gehouden dat er per cursusdag gemiddeld 175 tot 250 bladzijden onderwijsmateriaal moet worden bestudeerd, in het Nederlands of in het Engels. Ook moeten er gedurende de opleiding drie keer thuisopdrachten worden ingeleverd.

Aanwezigheid is verplicht op alle cursusdagen. Wel kan de deelnemer drie dagdelen (dus anderhalve cursusdag) verzuimen. Een verdergaand verzuim kan als consequentie hebben dat de deelnemer wordt uitgesloten van het examen.

Examen en thuisopdrachten
Er moeten gedurende de opleiding drie keer thuisopdrachten worden gemaakt. Iedere opdracht wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen moet het gemiddelde cijfer voor de opdrachten een zes of hoger zijn, waarbij slechts één van de opdrachten met een cijfer lager dan een 5,5 mag zijn beoordeeld.

De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen, dat wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van wetbundels of zelf uitgeprinte wet- en regelgeving.

Eindcijfer, diploma en cum laude
Voor het eindcijfer van de opleiding tellen het examen en het gemiddelde van de thuisopdrachten beide voor 50 procent mee. Het eindcijfer wordt afgerond op een decimaal. Als het examen wordt beoordeeld met een 7,5 en het gemiddelde van de thuisopdrachten is 6,5 wordt het eindcijfer dus 7,0.

Het diploma van de specialisatieopleiding wordt uitgereikt aan deelnemers met het eindcijfer 6,0 of hoger. Het predicaat cum laude wordt gegeven aan de drie deelnemers met de hoogste eindcijfers, met dien verstande dat het niet wordt gegeven aan deelnemers met een eindcijfer lager dan een 8,0.

Beoordeling voorgaande editie
Uit de evaluatie onder oud-cursisten blijkt dat de VPR-A Specialisatieopleiding goed gewaardeerd wordt. Het gemiddelde rapportcijfer per bijeenkomst is een 8.1! Onze cursisten gaven de dienstverlening Juridisch PAO Leiden in 2019 een gemiddeld cijfer 8.6.

Er zijn twee edities reeds afgerond en in september 2020 start opnieuw een voltekende editie. Intussen hebben drie deelnemers de opleiding cum laude behaald. Een beoordeling van een van deze oud-cursisten, advocaat die tevens cum laude de eerste editie van de specialisatieopleiding heeft afgerond: "De VPR-A specialisatieopleiding bood mij een mooie verdieping over bijna de volle breedte van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De huiswerkopdrachten dwingen je de diepte in te gaan. Met de aangeklede lunches werd het nuttige met het aangename verenigd, niet in de laatste plaats vanwege de verbreding van mijn netwerk.”

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Aan de opleiding kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen*). Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.
(*In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen kan voorrang worden gegeven aan deelnemers die lid willen worden van de VPR-A.)

Vragen
Voor vragen over de inhoud van de opleiding kunt u een mail sturen naar opleidingsmanager W.J. Moolenaar.

Programma bijeenkomsten
09.15 – 09.45 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.45 – 16.15 uur: Colleges
(twee koffiepauzes van 15 minuten, lunchpauze 60 minuten)

Data bijeenkomsten onder voorbehoud:

1. dinsdag 2 februari
2. dinsdag 2 maart
3. dinsdag 16 maart
4. dinsdag 30 maart
5. dinsdag 20 april
6. dinsdag 11 mei
7. dinsdag 25 mei
8. dinsdag 8 juni
9. donderdag 22 juni

Dagprogramma

09.15 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.45 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
12.30 uur: Lunch restaurant Prentenkabinet
13.30 uur: Colleges, eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
16.15 uur: Einde


*Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.


DAG 1

OCHTENDSESSIE

Context en achtergrond
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • geschiedenis van de privacywetgeving
 • instanties en instituten
 • kenmerken van de wetgeving

Kernbegrippen
docent: Gerrit Jan Zwenne*

 • de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker
 • verwerking van persoonsgegevens 
 • identificeren en singling-out 
 • anomimisering en pseudonimisering
 • bijzondere gegevens en strafrechtelijke gegevens

MIDDAGSESSIE

Werkingssfeer
docent: Hester de Vries*

 • materieel toepassingsbereik
 • territoriale werking en de vertegenwoordiger
 • uitzonderingen voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden
 • politie, justitie en inlichtingendiensten
 • journalistieke, artistieke, literaire en academische doeleinden

Wat een client verwacht van zijn advocaat als het gaat om privacy en gegevensbescherming

 • wat maakt privacyzaken anders of bijzonder?
 • op welke wijze adviseren? en in welke vorm?
 • en wat meer?

DAG 2
OCHTENDSESSIE

Beginselen en grondslagen
docent: Hester de Vries*

 • rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking
 • verzameldoelen en doelbinding
 • gegevensminimalisatie
 • integriteit en vertrouwelijkheid
 • verwerkingsgrondslagen

Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens, BSN
docent: Hester de Vries*

 • gezondheidsgegevens en DNA
 • biometrische ID-gegevens
 • ras en etniciteit
 • strafrechtelijke gegevens en 'zwarte lijsten'
 • verwerkingsverbod en uitzonderingen daarop

MIDDAGSESSIE

Bespreking thuisopdracht
docent: Hester de Vries*

 • Casus 1

Rechten van betrokkenen
docent: 

 • inzage en verbetering
 • wissingsrecht en recht op vergetelheid
 • gegevensoverdraagbaarheid
 • beperking van verwerking 
 • en de uitzonderingen

DAG 3

OCHTENDSESSIE

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
docent:

 • verplichtingen en aanspraken over en weer
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
 • positie van intermediairs, telco’s, postvervoerders, banken, cloud, etc.
 • Wirtschaftsakademie, Jehova's getuigen en Fashion ID
 • de Uber-boete en andere casusposities

Verwerkersovereenkomsten
docenten: 

 • wat moet worden geregeld? wat niet? waarom? en hoe dan?
 • verwerkingsverantwoordelijkvriendelijke- en verwerkersvriendelijke varianten

MIDDAGSESSIE

Beveiliging en datalekken
docent: 

 • ISO27001 en ISO27002 
 • inbreuken op de beveiliging en meldplichten
 • Ap beleidsregels datalekken
 • het meldloket
 • de Uber-boete

Internationale gegevensdoorgiften 
docent

 • adequacy, passende waarborgen en uitzonderingen 
 • modelcontracten en bindende bedrijfsvoorschriften
 • de leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders
 • EDPB-guidelines 2/2018
 • Brexit

DAG 4 

OCHTENDSESSIE

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
docenten: 

 • wat is ‘geautomatiseerde besluitvorming’? wat is profilering? 
 • een besluit met 'rechtsgevolgen' of dat de betrokkene 'anderszins in aanmerkelijke mate treft'
 • het verwerkingsverbod en de uitzonderingen daarop
 • transparantie (‘opening the black box’)

Transparantie
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • verschillende informatieplichten 
 • wijze van communicatie, taalniveaus e.d.
 • privacyverklaring (statement, notice, beleid etc.)

Bespreking thuisopdracht 2
docent: 

 • Casus 2

MIDDAGSESSIE

Toezicht en rechtsbescherming
docent:

 • inrichting en bevoegdheden van de toezichthouder
 • administratieve boetes en lex certa
 • rechtsmiddelen (o.a. procedures, procesvertegenwoordiging)


Toezichthouder aan het woord
docent:

 • wat vindt AP? en waar liggen de prioriteiten?
 • over klachten en handhaving, en procedures

DAG 5

OCHTENDSESSIE

Formaliteiten en accountability
docent:

 • verantwoordingsplicht
 • verwerkingsregisters
 • gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 • datalek-incidentregister
 • certificering, gedragscodes
 • Privacy by Design

E-privacy (I): E-marketing, IOT, OTT 
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

MIDDAGSESSIE

E-privacy (II): Cookies
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • regels voor cookies, nu en in de toekomst
 • het verbod op cookiemuren
 • regels voor verkeersgegevens en locatiegegevens
 • telemarketing en spam!
 • geheime nummers en anoniem bellen en gebeld worden

Cookie-ecosystemen
docent:

 • soorten cookies en soortgelijke technologieën
 • adtech platforms / partijen en rolverdeling
 • wanneer is sprake van (rechtsvermoeden van) verwerking persoonsgegevens
 • waartoe leidt samenloop e-Privacy regels en bescherming persoonsgegevens
 • bevoegheid toezichthouders

DAG 6 

SEMINAR I:

Privacy in de zorg

docent:


SEMINAR II:

Privacy op de werkplek

docenten: 

 • pre-employment screening
 • verwerkingsgrondslagen waaronder toestemming
 • testen op gebruik van alcohol, drugs medicijnen
 • monitoring van werknemers en onrechtmatig verkregen bewijs

Afsluitend is er een borrel (van 16.30 tot 17.30 uur)

DAG 7

OCHTENDSESSIE

Het gerechtvaardigd belang​​​​​​
docent:

 • betekenis en relatie met andere verwerkingsgrondslagen
 • noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit
 • ASNEF en FECEMD

Doelbinding
docent: 

 • doelverenigbaarheidstoets
 • relatie verzamel- en verder verwerkingsdoel
 • verwachtingen van betrokkenen
 • aard van gegevens
 • big data & open data

MIDDAGSESSIE

Toestemming
docent: Gerrit-Jan Zwenne*

 • vrij, specifiek en geïnformeerd
 • ondubbelzinnige wilsuiting, actieve handeling
 • begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijke en eenvoudige taal
 • aantoonbaarheid en bewustheid, vrije keuze en nadelige gevolgen
 • toestemming en wetenschappelijk onderzoek

Rechtspraak van het Hof van Justitie
docent:

 • de belangrijkste HJEU-arresten
 • de nog lopende vergeetzaken (CNIL/Google)

DAG 8

OCHTENDSESSIE

Procederen over privacy
docent: 

 • Civielrechtelijke actie naast bestuursrechtelijke handhaving
 • De collectieve actie in de AVG
 • Art. 3:305a BW en WCAM
 • Schadevergoeding voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer

Procederen over privacy: Verzoekschriftprocedure en kortgeding
docent: 

 • De bijzonderheden bij inzage- en vergeetzaken
 • De verzoekschriftprocedure en het privacykortgeding

MIDDAGSESSIE

Alternatieve geschilbeslechting in privacyzaken
docent: 

 • ADR en mediation, en privacygeschillen
 • wat is anders dan een gerechtelijke procedure? wat niet?
 • waarom ADR? wanneer niet?

Bespreking thuisopdracht 3
docenten: 

 • casus 3

Examentraining
docenten: Hester de Vries* en Gerrit-Jan Zwenne* 

 • Wat te verwachten op het mondeling examen?
 • Hoe voorbereiden?

DAG 9 

SEMINAR III:

Ketenbesluiten en gegevensuitwisselingsarrangementen in de publieke sector

docent: 

 • Welke uitwisselingsarrangementen zijn er en welke privacyrisico's zijn er daarbij?
 • De rechtspraak van de Afdeling over geautomatiseerde besluitvorming

Privacy in de financiële sector
docenten: 

 • PSD2 in relatie tot de AVG: grondslagen, toestemming en verdere verwerking van persoonsgegevens
 • de BKR registratie: wat is het doel en de grondslag voor deze verwerking? Wanneer moet je gehoor geven aan een verzoek tot verwijdering van een BKR registratie? Wat bepaalt de rechtspraak?
 • Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen: Hoe werkt het systeem? Wat is de stand van zaken? Wat zijn de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie?

SEMINAR IV:

Blockchain bij pensioenwaardeoverdracht: een AVG-case-study

docenten:

 • wat is blockchain en welke toepassingen zijn er?
 • wat is het probleem met de AVG?
 • en hoe dat op te lossen?

Actualiteiten
docent:

 • rechtspraak
 • handhaving AP
 • Brussel, Luxemburg en Straatsburg
 • Europees Comité voor Gegevensbescherming

Afsluitend is er een borrel (van 16.30 tot 17.30 uur)

DAG 10 
MONDELINGE TENTAMENS

*) Docenten met een asterisk* achter de naam zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. Het programma kan op onderdelen worden aangepast als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven

Hester de Vries docent PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. H.H. de Vries
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Hester de Vries docent PAO Leiden
Docent
mr. dr. H.H. de Vries
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 m afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen dit najaar op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€4.950,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Nu inclusief gratis deelname aan het Nationale Privacycongres (datum onder voorbehoud vanwege de Corona pandemie); dit vertegenwoordigt een waarde van €695,= en levert u 5 extra PO NOvA punten op.