• Startdatum:
 • 9 maart 2021
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 60

De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". 

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn: 

 •          Arbeidsovereenkomst en varianten

 •          Eenzijdige wijziging, grondrechten

 •          Medezeggenschap

 •          CAO-recht

 •          Pensioenrecht

 •          Ontslagrecht

 •          Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid

 •          Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 •          Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling

 •          Arbeidsprocesrecht 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk!

"Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Op iedere module zit een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Er is veel ruimte voor interactie en er is een lerend effect doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt”, aldus cursusleiders Prof. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. 

De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich van het traditionele model doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. Ook bij het cursusmateriaal zoekt PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt.

Afsluitend betoog en examen
Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen. 

VAAN erkende opleiding
De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend en is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Eveneens is van belang dat men minimaal 50 onderwijsuren heeft gevolgd. 

Raad voor Rechtsbijstand
De specialisatieopleiding Arbeidsrecht van Juridisch PAO Leiden is tevens erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u de opleiding hebt afgerond, kunt u zich laten registreren met de specialisatie Arbeidsrecht. U kunt de specialisatieopleiding Arbeidsrecht, alsook de actualiteitencursus Arbeidsrecht dus als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR arbeidsrecht te voldoen.  

Programma

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
14.00 – 15.30 uur: College
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15:45 – 17.15 uur: College

17.15 – 18.30 uur: Diner

18.30 – 20.00 uur: College
20.00 – 20.15 uur: Pauze
20.15 – 21.45 uur: College


Bijeenkomst 1. Introductie en de arbeidsovereenkomst
Dinsdag 9 maart 2021 om 14.00 uur opening opleiding

1a)     Arbeidsovereenkomst in al zijn varianten.

         Ontwikkeling arbeidsrecht

         Definitie arbeidsovereenkomst

         Gradaties van dwingend recht

         Inleningsconstructies (uitzending, detachering, pay-rolling)

         Loondoorbetaling bij niet-werken

 Docent: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss; 14.00 tot 17.15 uur 

1b)     Bijzondere bedingen

Proeftijd;

Concurrentiebeding, relatiebeding en bedingen inzake nevenarbeid;

Geheimhouding;

Boetebeding.     

Docent: Mr. J. Schulp; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 2. Goed werknemerschap en werkgeverschap
Dinsdag 23 maart 2021

2a)    Bepaalde tijd contracten

 Bepaalde tijd contracten

Artikel 7:611 BW, toegespitst op het leerstuk van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

 Docent: Mr. D. van Deventer; 14.00 tot 17.15 uur

2b)    Grondrechten in de arbeidsverhouding

Grondrechten

Privacy/ Wet bescherming persoonsgegevens

Klokkenluiders

Docent: Mr. I.J. de Laat; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 3.  Medezeggenschap
Dinsdag 6 april 2021

3a)     Ondernemingsraad

         Instelling OR

         Adviesrecht

         Instemmingsrecht

         Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden

         Procederen bij de Ondernemingskamer

Docent: Mr. L.C.J. Sprengers; 14.00 tot 17.15 uur

3b)    Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief 

         Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR

         Werknemersparticipatie

         Optie- en bonusregelingen

         Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ' lifting the corporate veil'

         Statutair directeur

         Bestuurdersaansprakelijkheid 

Docent: Mr. E.S. de Bock; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 4. Collectieve arbeidsvoorwaarden
Dinsdag 13 april 2021

4a)    Cao-recht + stakingsrecht

         Collectief onderhandelingsrecht

         Samenloop en werkingssfeer cao's

         Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst

         Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel

         Stakingsrecht

Docent: Mr. K.P.D. Vermeulen; 14.00 tot 17.15 uur

4b)    Pensioenregelingen     

Pensioenovereenkomst, -regeling en -reglement

Uitvoering pensioenregelingen, uitvoeringsovereenkomst

Pensioenrisico’s en de verdeling daarvan

Cao en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen

Algemeen vermogensrecht

Wijziging pensioenregeling

voorstellen nieuw stelsel / "Invaren" van opgebouwde aanspraken

Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 5. Einde van de arbeidsovereenkomst I
MAANDAG 10 mei 2021

5a)    Ontslaggronden + jurisprudentie/Ontslaggronden in de arbeidsprocedure

Docent: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur

5b)    Procedure in hoger beroep/Ontslagprocedure 

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 6. Einde van de arbeidsovereenkomst II/ Bijzonder ontslagrecht
Dinsdag 18 mei 2021

6a) Ontslag op staande voet

Docent: Prof. mr. dr. S.F. Sagel; 14.00 tot 17.15 uur

6b)    Herstructurering en inkrimping onderneming

 • Reorganisatie

 • Overgang van onderneming

 • Faillissement

 • Collectief ontslag

 • Sociaal Plan

Docent: Mr. C. Nekeman; 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Dinsdag 1 juni 2021

7)     Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Situationele arbeidsongeschiktheid

 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte

 • Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer

 • Ziekte in geschil

 • Ziekte en ontslag

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mw. mr. M.A. Goldschmidt; 14.00 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 8. Werkgeversaansprakelijkheid & ambtenarenrecht
MAANDAG 7 juni 2021

8a)    Werkgeversaansprakelijkheid

Docent: Mr. C. Aarts; 14.00 tot 17.15 uur

8b)    Introductie in het ambtenarenrecht

 •          Ambtelijke status

 •          Ontslag uit ambtelijke dienst

 •          Procederen bij de bestuursrechter

Docent: Mr. M.A. Schneider; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 9. WW & Fiscale aspecten arbeidsrecht
Dinsdag 15 juni 2021

9a)    Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen

 •          Gouden handdruk 

 •          Opties 

 •          Dienstbetrekking 

 •          Onkostenvergoedingen, belast of onbelast

 •          Grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten

Docent: Mr. B. Emmerig; 14.00 tot 17.15 uur

9b)    WW in vogelvlucht

 •          Verzekeringsplicht

 •          Uitkeringsvoorwaarden

 •          Verwijtbare werkloosheid

 •          Passende arbeid

 •          Maatregelen en boetes

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 10. Arbeidsprocesrecht
Dinsdag 29 juni 2021

10a)   Strategisch procederen

Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 14.00 tot 17.15 uur (onderbroken door pauze)

10b)   IPR

Docent: Mr.dr. L.M. van Bochove18.30 tot 21.45 uur

 

Examen
De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen kandidaten een diploma. Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.


De locatie volgt binnenkort
 • € 4950,=, (vrijgesteld van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal (pdf) in een digitale leeromgeving. 

 • Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse (online) cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen.