• Startdatum:
 • 9 maart 2021
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 60

De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". 

De onderwerpen die in de opleiding behandeld worden, zijn: 

 • Arbeidsovereenkomst en varianten
 • Eenzijdige wijziging, grondrechten
 • Medezeggenschap
 • CAO-recht
 • Pensioenrecht
 • Ontslagrecht
 • Onderneming in moeilijkheden en werkloosheid
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
 • Arbeidsprocesrecht 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk!

"Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Op iedere module zit een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Er is veel ruimte voor interactie en er is een lerend effect doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt”, aldus cursusleiders Prof. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. 

De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich van het traditionele model doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. Ook bij het cursusmateriaal zoekt PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt.

Afsluitend betoog en examen
Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, welke tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen. 

VAAN erkende opleiding
De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN erkend en is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. Eveneens is van belang dat men minimaal 50 onderwijsuren heeft gevolgd. 

Raad voor Rechtsbijstand
De specialisatieopleiding Arbeidsrecht van Juridisch PAO Leiden is tevens erkend door de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u de opleiding hebt afgerond, kunt u zich laten registreren met de specialisatie Arbeidsrecht. U kunt de specialisatieopleiding Arbeidsrecht, alsook de actualiteitencursus Arbeidsrecht dus als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PÉ RvR arbeidsrecht te voldoen.  

Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), neemt u dan tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover.

De onderwijsbijeenkomsten vinden dit voorjaar op kleine schaal plaats. Er geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strikt houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

Cursusdagen

Dinsdag 9 maart
Dinsdag 23 maart
Dinsdag 6 april
Dinsdag 13 april
MAANDAG 10 mei
Dinsdag 18 mei
Dinsdag 1 juni
MAANDAG 7 juni
Dinsdag 15 juni
Dinsdag 29 juni
Het examen zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden
(na de zomervakantie)

 

Programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                  
14.00 uur: College
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: College
17.15 uur: Diner
18.30 uur: College
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: College
21.45 uur: Einde


Bijeenkomst 1: Introductie en de arbeidsovereenkomst
Dinsdag 9 maart 2021

14.00 uur: Opening opleiding

Arbeidsovereenkomst in al zijn varianten.

 • Ontwikkeling arbeidsrecht
 • Definitie arbeidsovereenkomst
 • Gradaties van dwingend recht
 • Inleningsconstructies (uitzending, detachering, pay-rolling)
 • Loondoorbetaling bij niet-werken

 Docent: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss; 14.00 tot 17.15 uur 

Bijzondere bedingen

 • Proeftijdbeding
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Nevenwerkzaamhedenbeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Boetebeding     

Docent: Mr. J. Schulp; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 2: Collectieve arbeidsvoorwaarden
Dinsdag 23 maart 2021

Cao-recht + stakingsrecht

 • Collectief onderhandelingsrecht
 • Samenloop en werkingssfeer cao's
 • Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
 • Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel
 • Stakingsrecht

Docent: Mr. K.P.D. Vermeulen; 14.00 tot 17.15 uur

Pensioenregelingen

 • Pensioenakkoord: uitwerking nieuw stelsel
 • Pensioenovereenkomst, -regeling en -reglement
 • Uitvoering pensioenregelingen, uitvoeringsovereenkomst
 • Pensioenrisico’s en de verdeling daarvan
 • Cao en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen
 • Betekenis algemeen vermogensrecht
 • Wijziging pensioenregeling
 • Kortingen pensioenfondsen
 • Overige actualiteiten

Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 3:  Medezeggenschap
Dinsdag 6 april 2021

Ondernemingsraad

 • Instelling OR
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
 • Procederen bij de Ondernemingskamer

Docent: Mr. L.C.J. Sprengers; 14.00 tot 17.15 uur

Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief 

 • Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
 • Werknemersparticipatie
 • Optie- en bonusregelingen
 • Identiteit werkgever in concernverhoudingen & ' lifting the corporate veil'
 • Statutair directeur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid 

Docent: Mr. E.S. de Bock; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 4: Goed werknemerschap en werkgeverschap
Dinsdag 13 april 2021

Bepaalde tijd contracten

 • Bepaalde tijd contracten
 • Artikel 7:611 BW, toegespitst op het leerstuk van eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

 Docenten:  Mr. D. van Deventer en Prof. mr. B. Barentsen; 14.00 tot 17.15 uur

Grondrechten in de arbeidsverhouding

 • Grondrechten
 • Privacy/ Wet bescherming persoonsgegevens
 • Klokkenluiders

Docent: Mr. I.J. de Laat; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 5: Einde van de arbeidsovereenkomst I
MAANDAG 10 mei 2021

Ontslaggronden + jurisprudentie/Ontslaggronden in de arbeidsprocedure

Docent: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur

Procedure in hoger beroep/Ontslagprocedure 

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 6: Einde van de arbeidsovereenkomst II/ Bijzonder ontslagrecht
Dinsdag 18 mei 2021

Ontslag op staande voet

Docent: Prof. mr. dr. S.F. Sagel; 14.00 tot 17.15 uur

Herstructurering en inkrimping onderneming

 • Reorganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Faillissement
 • Collectief ontslag
 • Sociaal Plan

Docent: Mr. C. Nekeman; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 7: WW & Fiscale aspecten arbeidsrecht
Dinsdag 15 juni 2021

Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen

 • Dienstbetrekking 
 • Wet DBA 
 • Fiscale aspecten beëindiging dienstbetrekking
 • Werkkostenregeling
 • Aandelengerelateerde beloningen

Docent: mr. A.L. Mertens en mr. A.C. Smale; 14.00 tot 17.15 uur

WW in vogelvlucht

 • Verzekeringsplicht
 • Uitkeringsvoorwaarden
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Passende arbeid
 • Maatregelen en boetes

Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 8: Werkgeversaansprakelijkheid & ambtenarenrecht
MAANDAG
 7 juni 2021

Werkgeversaansprakelijkheid

Docent: Mr. C. Aarts; 14.00 tot 17.15 uur

Statutair bestuurder

 • Benoeming en ontslag van de bestuurder
 • Samenloop tussen arbeidsrecht en vennootschapsrecht

Docent: mr. dr. J.H. Bennaars; 18.30 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 9: Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Dinsdag 1 juni 2021

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Situationele arbeidsongeschiktheid
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Ziekte in geschil
 • Ziekte en ontslag

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mw. mr. M.A. Goldschmidt; 14.00 tot 21.45 uur

 

Bijeenkomst 10: Arbeidsprocesrecht
Dinsdag 29 juni 2021

Strategisch procederen

Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 14.00 tot 17.15 uur

Instructie juridisch betoog

Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 17.15 tot 17.45 uur

IPR

Docent: Mr.dr. L.M. van Bochove; 18.30 tot 21.45 uur

 

Examen
De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen kandidaten een diploma. Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, dat tijdens het mondelinge examen (45 minuten) zal moeten worden verdedigd. Het betoog wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus, waarin de kandidaat blijkt geeft van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen.

Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. C.M. Aarts
...
Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
bennaars docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. dr. J.H. Bennaars
...
mr. dr. L.M. van Bochove pao leiden
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
De Bock docent Arbeidsrecht PAO Leiden
Docent
mr. E.S. de Bock
...
boot docent pao leiden
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Deventer docent Arbeidsrecht JPAO Leiden
Docent
mr. H.J. van Deventer
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Docent
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
goldschmidt docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.A. Goldschmidt
...
Docent Heerma van Voss PAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
...
keulaards docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.J.M.T. Keulaerds
...
Docent de Laat Arbeidsrecht JPAO Leiden
Docent
mr. I.J. de Laat
...
marwijk kooy docent pao
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
mertens docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.L. Mertens
...
nekeman docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. C. Nekeman
...
sagel docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. S.F. Sagel
...
Judith Schulp docent JPAO Leiden Arbeidsrecht
Docent
mr. J. Schulp
...
smale docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A.C. Smale
...
sprengers docent bij pao leiden
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
vermeulen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


De opleiding vindt plaats op de Oude Sterrewacht.

Onze cursuslocatie voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van de Rijksoverheid en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 meter afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze (externe) cursuslocaties nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze cursussen en opleidingen op locatie.

Live deelnemen aan de opleiding vanuit huis
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u live vragen stellen aan de docent(en). Wenst u via een live verbinding deel te nemen aan de bijeenkomst(en), neemt u dan tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mochten wij, vanwege coronamaatregelen, genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan bieden we deze online aan en informeren u als deelnemer hierover.

De onderwijsbijeenkomsten vinden dit voorjaar op kleine schaal plaats. Er geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strikt houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€ 4950,=, (vrijgesteld van btw) inclusief diners en digitaal cursusmateriaal in een digitale leeromgeving. 

Desgewenst heeft u de mogelijkheid in drie termijnen het cursusgeld te betalen.
Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Wanneer u zich nu inschrijft voor deze opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse (online) cursus bij Juridisch PAO Leiden, t.w.v. maximaal € 500,=. U heeft keuze uit ons gehele cursusaanbod 2021. De gratis cursus kunt u nu ook cadeau geven aan een collega!

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen.