Digital law[Door redactie Juridisch PAO Leiden - Universiteit Leiden]

KEI, ofwel het nieuwe digitale procesrecht, is met ingang van 1 september 2017 de verplichte wijze van procesvoering voor civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging in de pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Voorts treedt dan in één keer een aantal wetsartikelen in werking die ook van toepassing zijn in niet-digitale procedures. Landelijke invoering van KEI voor alle rechtbanken is in 2018 voorzien.

Voor veel leden van de betrokken beroepsgroepen ‐ advocaten, deurwaarders en rechters ‐ is er nog veel onduidelijk wat dit precies voor de praktijk van het civiele recht zal betekenen. Eén ding lijkt al wel duidelijk te zijn: de beoogde versnelling door een efficiëntere digitale procesvoering zal voor ieder consequenties hebben. Civiele én kantonrechters laten zich in hun werkzaamheden bovendien nu al beïnvloeden door de doelstellingen van KEI. Daarom is het goed om te weten wat gaat veranderen!

Andere werkwijze
Rechters worden geacht een duidelijke regie te voeren en partijen strak aan termijnen te houden. De bewijsregels blijven ongewijzigd, maar de ontwikkeling van “bewijzen naar stellen” zet zich verder door.

Nieuwe rol
Ook advocaten ontkomen niet aan een andere wijze van werken. Zij zullen alle stukken volledig en tijdig moeten aanleveren, opdat de rechter binnen de wettelijke termijn tot een gedegen eindvonnis kan komen. Hoeveel ‘awareness’ heeft de advocaat van dit alles en hoe kan hij inhoud geven aan zijn vernieuwde rol? Kan hij bijvoorbeeld iets leren van het Amerikaanse recht? Hoe zal de rechter zijn/haar regierol optimaal kunnen invullen in een periode waarin de rechtspraak moet bezuinigen? En hoe geven rechters vorm aan de vereiste landelijke uniformiteit?

Symposium
Genoeg stof voor discussie dus! Daarom organiseert het juridisch PAO Universiteit Leiden in samenwerking met rechter en hoogleraar Margreet Ahsmann een symposium over KEI. In het middagprogramma zullen drie gezaghebbende sprekers op diverse aspecten samenhangend met KEI nader ingaan, steeds met mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie. Na een ‘walking dinner’ staan in de avond drie werkgroepen op het programma waarin u, na een korte toelichting op het onderwerp door de gespreksleider, al uw praktische vragen aan de orde kunt stell

Sprekers:

Mw. prof. mr. dr. M.J.A.M. Ahsmann, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden en senior rechter A rechtbank Den Haag

Prof. mr. dr. O.A. Haazen, bijzonder hoogleraar Comparative and transnational civil procedure Universiteit Leiden en advocaat New York

Mw. mr. dr. K. Teuben, advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Mw. prof. mr. dr. R.H. de Bock, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht Universiteit van Amsterdam en tevens Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Mw. mr. N.B. Verkleij, senior rechter rechtbank Den Haag.

Mr. O.J. Boeder, gerechtsdeurwaarder te Haarlem en lid koninklijke beroepsorganisatie van deurwaarders.

Mw. mr. L. Alwin, senior rechter rechtbank Den Haag.

Symposium KEI
Donderdag 23 november 2017, van 13.50 - 21.45 uur
Locatie: De oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11 te Leiden
6 PO NOvA, 6 KBvG (in aanvraag) 

Actieprijs: € 225,- voor 6 PO NOvA

Voor advocaten, de rechterlijke macht, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, overige juristen die te maken krijgen met KEI en andere academici.
Bekijk hier het programma.

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden