arbeidsrecht infographic[Door: redactie Juridisch PAO Leiden]

De 10 kennis-sessies die deel uitmaken van de specialisatieopleiding Arbeidsrecht zijn nu ook los te volgen. Ideaal om voor een specifiek onderwerp de kennis te actualiseren en/of verder te verdiepen.

Kennis-sessie variërend van goed werknemersschap en werkgeverschap, medezeggenschap, collectieve arbeidsvoorwaarde, einde van de arbeidsovereenkomst, ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkgeversaansprakelijkheid & ambtenarenrecht, ww & fiscale aspecten arbeidsrecht en arbeidsprocesrecht. Lees verder om het volledige overzicht te bekijken.

Bijeenkomst 1. Introductie en de arbeidsovereenkomst vond plaats op dinsdag 14 maart. Waaraan u nog wel voor kunt deelnemen zijn de volgende kennis-sessies/bijeenkomsten:

Bijeenkomst 2. Goed werknemersschap en werkgeverschap

Dinsdag 28 maart 2017

2a)     Bijzondere bedingen
• Proeftijd;
• Concurrentiebeding, relatiebeding en bedingen inzake nevenarbeid;
• Geheimhouding;
• Boetebeding.     
Docent: Mw. mr. J. Schulp; 14.00 tot 17.15 uur

2b)     Grondrechten in de arbeidsverhouding
• Goed werkgeverschap
• Grondrechten
• Privacy/ Wet bescherming persoonsgegevens
• Klokkenluiders
Docent: Mw. Mr. I.J. de Laat; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 3.  Medezeggenschap

Dinsdag 11 april 2017

3a)     Ondernemingsraad
•          Instelling OR
•          Adviesrecht
•          Instemmingsrecht
•          Rol ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarden
•          Procederen bij de Ondernemingskamer
Docent: Mr. L.C.J. Sprengers; 14.00 tot 17.15 uur


3b)    Medezeggenschap in ondernemingsrechtelijk perspectief 
•          Ondernemingsraadstructuur in concerns: COR en GOR
•          Werknemersparticipatie
•          Optie- en bonusregelingen
•          Identiteit werkgever in concernverhoudingen & 'lifting the corporate veil'
•          Statutair directeur
•          Bestuurdersaansprakelijkheid 
Docent: Mr. E.S. de Bock; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 4. Collectieve arbeidsvoorwaarden

Dinsdag 18 april 2017

4a)    CAO-recht + stakingsrecht
•          Collectief onderhandelingsrecht
•          Samenloop en werkingssfeer cao's
•          Doorwerking cao in individuele arbeidsovereenkomst
•          Afdwingbaarheid cao's collectief en individueel
•          Stakingsrecht
Docent: Mr. K.P.D. Vermeulen; 14.00 tot 17.15 uur

4b)    Pensioenregelingen     
• Pensioenovereenkomst
• Uitvoering van pensioenregelingen
• Pensioenrisico’s
• CAO en Wet BPF 2000 / werkingssfeer problemen
• Wijziging pensioenregeling
• Voorstellen voor een nieuw stelsel
• “Invaren” van opgebouwde aanspraken
Docent: Mr. A.G. van Marwijk Kooy; 18.15 tot 21.30 uur


Bijeenkomst 5. Einde van de arbeidsovereenkomst 1
Dinsdag 9 mei 2017

5a)     Ontslag volgens de Wet werk en zekerheid (Wwz)
•          Inleiding Wwz
•          Transitievergoeding
Docent: Mw. mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 14.00 tot 17.15 uur

5b)    Herstructurering en inkrimping onderneming
•          Reorganisatie
•          Overgang van onderneming
•          Faillissement
•          Collectief ontslag
•          Sociaal Plan
Docent: Mr. C. Nekeman; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 6. Einde van de arbeidsovereenkomst 2
Dinsdag 16 mei 2017

6a) Ontslag op staande voet
Docent: Prof. mr. dr S.F. Sagel; 14.00 tot 17.15 uur

6b) Ontbinding
• Ontbindingsprocedure
• Hoger beroep
• Billijke vergoeding
Docent: Mr. D.J. Buijs; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Dinsdag 30 mei 2017

7)     Ziekte en arbeidsongeschiktheid
• Begrip ziekte en arbeidsongeschiktheid
• Situationele arbeidsongeschiktheid
• Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
• Reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer
• Ziekte in geschil
• Ziekte en ontslag
Docenten: Prof. mr. B. Barentsen en Mr. D.J. Rutgers; 14.00 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 8. Werkgeversaansprakelijkheid & ambtenarenrecht

Dinsdag 6 juni 2017

8a)    Werkgeversaansprakelijkheid
•          Arbeidsomstandigheden, zorg voor veiligheid en gezondheid
•          Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen
•          Aansprakelijkheid voor andere werkgerelateerde schade
•          Aansprakelijkheid van de inlener
•          Aansprakelijkheid van de werknemer
Docent: Mw. mr. T. van Nieuwstadt; 14.00 tot 17.15 uur

8b)    Introductie in het ambtenarenrecht
•          Ambtelijke status
•          Ontslag uit ambtelijke dienst
•          Procederen bij de bestuursrecht
Docent: Mw. mr. M.A. Schneider; 18.15 tot 21.30 uur

Bijeenkomst 9. WW & Fiscale aspecten arbeidsrecht

Dinsdag 13 juni 2017

9a)    WW in vogelvlucht
•          Verzekeringsplicht
•          Uitkeringsvoorwaarden
•          Verwijtbare werkloosheid
•          Passende arbeid
•          Maatregelen en boetes
Docent: Prof. mr. G.C. Boot; 14.00 tot 17.15 uur

9b)    Belastingrecht voor arbeidsrechtjuristen
•          gouden handdruk 
•          stamrecht  
•          opties 
•          dienstbetrekking 
•          de management-BV (hier ligt de nadruk op)
•          het nut en onnut van een VAR-verklaring  (hier ligt de nadruk op)
•          onkostenvergoedingen, belast of onbelast
•          grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten
Docent: Mr. B. Emmerig; 18.15 tot 21.30 uur


Bijeenkomst 10. Arbeidsprocesrecht

Dinsdag 27 juni 2017

10a)   Strategisch procederen
Docent: Mr. M.J.M.T. Keulaerds; 14.00 tot 17.15 uur (onderbroken door pauze)
10b)   Casuscollege
Docent: Prof. mr. B. Barentsen / Mw. mr. dr. M.Y.H.G. Erkens; 18.15 tot 19.45 uur

KLIK HIER OM U VOOR EEN OF MEERDERE KENNIS-SESSIE / BIJEEKOMSTEN IN TE SCHRIJVEN

Meer postacademische kennis-sessies en/of cursussen arbeidsrecht waarmee u uw kennis aanscherpt, uw PE punten behaalt én uw zakelijk netwerk vergroot? Bekijk hier de volledige CursusKalender Arbeidsrecht.